Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vær opmærksom på nye regler for tilskud til privat skovdrift og skovrejsning

 
24. marts 2009
Tanja Blindbæk Olsen og Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 
Efter at tilskudsordningerne under skovloven er kommet ind under landdistriktsprogrammet stilles der øgede krav fra EU i forhold til indberetninger, krydsoverensstemmelse m.v. Herunder vil der i fremtiden blive krav om indberetning af arealer med tilskud fra skovordningerne på fællesskemaet (enkeltbetalingsordningen).
 
Det er Skov- og Naturstyrelsen som administrerer skovordningerne, men FødevareErhverv som administrerer enkeltbetalingsordningen. Registrering af arealer der har modtaget tilskud efter skovordningerne med henblik på at overholde krydsoverensstemmelse kræver derfor koordinering de to styrelser imellem. Der mangler stadig en række tekniske afklaringer førend det er 100% klart hvilke krav, der vil blive stillet til modtagere af tilskud i forhold til indberetninger m.v. i fremtiden.
 
Skov- og Naturstyrelsen lovede på et informationsmøde for konsulenter afholdt d. 12. marts at ingen af dem som har fået tilsagn i 2008 og tidligere kommer i klemme med deres enkeltbetaling pga. manglende registreringer fra skovordningerne. Oplæggene fra mødet kan ses her
 
Ejerens ansvar
Men i sidste ende er du som ejer og tilskudsmodtager selv ansvarlig for at overholde givne regler og vi anbefaler derfor at du holder nøje øje med din postkasse frem mod fristen for indberetninger til enkeltbetalingsordningen (d. 21. april). Læs hellere et brev 2 gange end én gang for lidt.
 
Vi vil I det følgende forsøge kort at opridse de på nuværende tidspunkt kendte konsekvenser:
 
Krydsoverensstemmelse
Følgende af ordningerne under skovloven er således nu omfattet af krydsoverensstemmelse:
  • Tilskud til skovrejsning
  • Tilskud til særlig drift
  • Tilskud til beskyttelse af naturmæssigt særligt værdifulde skove (§ 25 skov)
Krydsoverensstemmelse betyder at modtagere af direkte støtte skal overholde en lang række regler indenfor miljø, sundhed og dyrevelfærd for at få den fulde støtte udbetalt. Hvis der findes uoverensstemmelser reduceres i støtten for samtlige af de tilskud som er omfattet af krydsoverensstemmelse. Læs mere i vejledningen om krydsoverensstemmelse.
 
For ordningerne under skovloven gælder de nye bestemmelse med tilbagevirkende kraft (perioden 2007-2013).
 
For skovrejsning gælder dog at tilsagn til skovrejsning i neutral-områder først er omfattet fra 2009.
 
Tilskud til grøn driftsplan, foryngelse af nåletræesarealer og tilskud til friluftsliv bliver ikke omfattet af reglerne i denne omgang. 
 
Indberetning på fællesskema
Det fremgår allerede i vejledningen til fællesskemaet for 2009 at Alle bedriftens marker skal anmeldes i markplanen. Dette gælder også skov med støtte fra landdistriktsprogrammet”.
 
Men da der endnu ikke er oprettet markblokke i skovområderne gælder dette jf. FødevareErhverv kun for tilsagn om tilskud til privat skovrejsning givet fra og med 2007. Her skal arealer anmeldes og indtegnes i Fællesskema 2009, også selvom der ikke søges enkeltbetaling til arealet.
 
Skov- og Naturstyrelsen vil stå for indberetning for de øvrige arealer i 2009.
 
Der vil blive sendt information direkte til berørte lodsejere med den fornødne information.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.