Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vand- og naturplaner sendt i forhøring

 
14. januar 2010
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Med overskriften ”Massivt løft til Danmarks natur” præsenterede Miljøministeren i dag de længe ventede vand- og naturplaner. Planerne skulle oprindeligt have været sendt i høring 22. december 2008 og være vedtaget i 2009, men forhandlingerne af Grøn Vækst har forsinket processen. Ministeren begrundede på pressemødet forsinkelsen med at det var første gang man har været igennem denne plan-øvelse og det har været vigtigt at få det ordentlig gennemarbejdet og koordineret med øvrige naturtiltag.
 
Selvom planerne i dag blev offentlige tilgængelige er det i første omgang kun kommunerne og andre berørte myndigheder, der har mulighed for at kommentere på planerne. Først til sommer ventes den officielle høring, hvor lodsejere, interesseorganisationer m.v. inviteres til at komme med input.
 
Så der er lang vej igen før planerne er endelige og først herefter skal der laves handleplaner og aftaler med lodsejerne om driften af berørte arealer.
 
Natura 2000 planerne
 
Ministeren udtaler:
"De seneste 20 års naturforvaltning har været kendetegnet af enkeltprojekter. Nu præsenterer vi en samlet plan for indsatsen frem til 2015. Hver naturplan er en opskrift på, hvordan man skal passe på den værdifulde natur, planter og dyr, og den kan ikke overses. Naturplanerne er bindende for myndigheder og lodsejere, og målene skal nås i løbet af de næste fem år."
 
Konkret er der lavet planer for 246 udpegede naturområder. Planerne indeholder for det enkelte område:
 • en tilstandsvurdering
 • en trusselsbeskrivelse
 • en langsigtet målsætning og
 • et indsatsprogram
Indsatsprogrammet indeholder blandt andet forslag til mulige virkemidler, så der er allerede nu muligt at se hvilken indsats der forventes i de enkelte områder.
 
Det er dog vigtigt at påpege at planerne på ingen måde er bindende for lodsejeren som ministeren ellers siger, men kun for myndighederne. Myndighederne skal når handleplanerne foreligger gennem aftaler eller ved påbud sikre at de når målene i planerne.
 
Samlet set er der for Natura 2000 områderne opstillet mål om at:
 • 130.000 hektar naturarealer får ekstensiv drift for at forhindre tilgroning.
 • 16.000 hektar naturarealer får forbedret vandforhold ved indsats mod dræn og udtørring.
 • 20.000 hektar skovnatur sikres ved at stoppe opsplitning og sammenkæde små arealer
Du kan se udkastet til Natura 2000-plan for dit område her
 
Vandplanerne
 
Om vandplanerne siger Ministeren:
"Trods tre vandmiljøplaner lever vores vand stadig ikke op til EU’s standarder, og vi tager derfor helt nye metoder i brug. For første gang regner vi baglæns, så vi tager udgangspunkt i, hvordan eksempelvis Gudenåens kvalitet skal være, og derefter finder ud af, hvad vi skal gøre for at nå målet. De nye vandplaner bliver omfattende og kostbare for samfundet, men de vil også gøre vandet renere til glæde for mennesker, dyr og planter"
 
Vandplanerne skal sikre opfyldelse af vandrammedirektivet, som har et krav om at målene for vandkvalitet skal være nået inden udgangen af 2015. Det mener ministeren at man med de foreliggende planer kan nå.
 
Danmark er delt ind i 23 vandoplande og der findes en vandplan for hvert vandopland.
 
I udkastet til vandplanerne er der samlet opstillet følgende mål:
 • Mængden af kvælstof langs kysterne skal reduceres med 19.000 tons.
 • Mængden af fosfor i søer skal reduceres med 210 tons.
 • Dyre- og plantelivet skal forbedres i 7.300 km vandløb.
 • Mere spildevand skal renses.

Se udkastet til vandplaner her

Tidligere nyheder om emnet:
 
Natura 2000 - Høring af natura 2000-planer og vandplaner udskydes (22. december 2008)
 
Natura 2000 - sammenfatning fra idefasen (15. maj 2008)
 
Natura 2000 - Idefasen (4. februar 2008)
 
Natura 2000 - Skovforenings input til idéfasen (21. december 2007)
 
Natura 2000 - Skovejere får udsættelse af frist i idefasen (8. november 2007)
 
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.