Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Svar fra Miljøministeren på 3 skarpe spørgsmål

 
 
16. februar 2010
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
Socialdemokraternes miljøordfører Mette Gjerskov stillede den 8. februar tre § 20-spørgsmål til miljøminister Troels Lund Poulsen. Her er Ministerens svar:

S 1145: "Mener ministeren, at regeringen har gjort tilstrækkeligt for at sikre de danske skoves fremtid som vigtige leverandører til bedre biodiversitet og klima?"
 
Ministerens svar:
 
"Som led i et større skridt i dansk skovpolitik lavede regeringen i 2004 en ny og mere liberal skovlov. Der var ikke længere hovedvægt på tømmerproduktion og dermed færre krav til skovdriften, hvormed det blev muligt at lade arealer gro til naturligt og dermed bevare og øge biodiversiteten. I den nye skovlov blev det bl.a. også tilladt at have åbne naturarealer og skovgræsning.
 
Derudover bliver der pt. afsat henholdsvis 42 og 70 millioner årligt til Natura 2000 og skovrejsning.
 
Der forventes at blive nedsat et skovpolitisk udvalg snarest. Der henvises til svar på spørgsmål nr. S 1147."
 
 
S 1146: "Hvorfor har ministeren nedprioriteret skovene ved f.eks. at fjerne produktudviklingsordningen for skov og træ, når nu skovene kan bidrage positivt til både biodiversitet og klima?"
 
Ministerens svar:

"Nedlæggelsen af produktudviklingsordningen for skov og træ skal ses som et led i regeringens overordnede erhvervspolitik med at afvikle de direkte tilskud til erhvervslivet og til gengæld forbedre erhvervslivets generelle vilkår. Jordskatterne blev således nedsat betydeligt for skovbruget i 2006, hvor skatten blev nedsat fra 10 promille til 1 promille svarende til ca. 28. mio. kr. om året."

 
S 1147: "Hvornår vil ministeren igen prioritere skovene og f.eks. nedsætte et skovpolitisk udvalg som lovet for snart to år siden?"
 
Ministerens svar:
 
"Der forventes snarest nedsat et skovpolitisk udvalg, der skal udarbejde en skovplan. I skovplanen identificeres skovsektorens problemer med udgangspunkt i det Nationale Skovprogram 2002 samt senere vedtagne væsentlige nationale og internationale forpligtigelser af betydning for skovene og fremkomme med forslag til løsning heraf. Det skovpolitiske udvalg igangsættes snarest, og jeg vil efterfølgende tage bestik af udvalgets rådgivning og derefter forme en ny skovpolitik.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
Regeringens årelange og konsekvente nedprioritering af Danmarks skove har vi skrevet mange nyheder om her på www.skovforeningen.dk. Her er de vigtigste:
 
19. januar 2010
Klimamødet var et gennembrud for skovene
For skovene var FN’s klimatopmøde i december et politisk gennembrud. Nu er det Danmarks regering der skal realisere de gode hensigter. Det er der dog endnu ikke tegn til.

1. januar 2010
Radio om skovene i klimaerklæringen og i dansk politik
 
22. december 2009
Skovrådet: Det haster med en dansk skovpolitik
 
1. december 2009
Kloak-syndromet
Skovpolitik er usynlig for medierne. Derfor er den ligegyldig for politikerne. Populisme er blevet stueren i dansk politik, men populisme er ikke bæredygtig. Udsigten er at politikerne først for alvor kaster sig over skovpolitik når der er lig på bordet.

27. november 2009
Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg for at presse på for at Miljøministerens bebudede skovpolitiske udvalg sættes i gang hurtigst muligt.

9. september 2009
Regeringen dropper skovene i finanslovsforslaget, men andre husker. Regeringen fortsætter med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove, herunder ordningen til fremme brugen af træ, verdens mest miljøvenlige råstof. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.
 
17. juli 2009
Brev til Miljøministeren om det kommende skovpolitiske udvalg
Skovforeningen har skrevet til Troels Lund Poulsen med vores supplerende synspunkter til det kommende skovpolitiske udvalg i forhold til Skovrådets tidligere fremsendte forslag til kommissorium.

13. juli 2009
Skovrådets forslag til kommissorium for et skovpolitisk udvalg
Skovrådet har skrevet til Miljøministeren med et forslag til kommissorium for det skovpolitiske udvalg som ministeren har stillet i udsigt til efteråret 2009. Skovforeningen er enig med Skovrådet og ser frem til nedsættelsen det skovpolitiske udvalg.

1. maj 2009
Miljøministeren erkender at Grøn Vækst glemte skovene. Regeringen har offentliggjort sin strategi Grøn Vækst: Der skrives mange gode ting om de eksisterende skoves værdier, men der er ingen plan for at udvikle disse værdier for fremtiden. Fx er træ, verdens mest miljøvenlige råstof, helt overset i strategien.

19. september 2008
Regeringen vil tænke grønt - men hvor er skovene?
Regeringen har nedsat et ministerudvalg der skal forfølge en grøn vækstvision. Men kommissoriet nævner kun landbruget. Det er en mangel, for skovene har mange tilbud når det gælder grøn vækst for samfundet. Skovforeningen beder Regeringen genoverveje.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.