Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Etik for fuglevildt


 
Etik for fuglevildtSkovforeningen har udviklet nedenstående interne retningslinier for opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner i samarbejde med De Danske Landboforeninger og Danmarks Jægerforbund.
 
 

Interne retningslinjer vedr. opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner:

 
De interne retningslinjer supplerer Vildtforvaltningsrådets etiske regler.
 
Retningslinjerne er ledetråde, der løbende skal tilpasses de konkrete forhold, og må således ikke blive en endegyldig facitliste for den enkeltes jagtmoral og forpligtelse til at forbedre og beskytte sit jagtrevir generelt.
Ønsker du at leje jagt?
Skovforeningen har en samlet en liste over skovejere der udlejer jagt.
 
 

Opdræt

 • Vildtfugleopdræt skal alene baseres på avlsfugle, der er udsat i naturen i henhold til gældende lovgivning. Fuglene skal have levet frit i naturen frem til det tidspunkt, hvor en del af dem indfanges om vinteren til brug for den kommende sæsons vildtfugleproduktion.
 • Til produktion af vildtfugleæg må der ikke anvendes kunstigt lys med henblik på at øge ægproduktionen.
 • I opdrættet skal brugen af fjerpilningshæmmende midler begrænses. Anvendes volierer, skal disse give mulighed for skjul og flugt.
 • I opdrættet skal brugen af medicin reduceres til et forsvarligt minimum.
Ovenstående er målrettet mod opdræt af fasaner, men bør i tillempet form anvendes i relation til ande- og agerhøneopdræt.
 
 

Udsætning

 • Kun sunde og dermed stærke fugle må udsættes.
 • Udsatte fugle må ikke udsættes eller fodres så tæt sammen, at de på noget tidspunkt beskadiger hinanden - herunder ødelægger hinandens fjerdragt eller haler.
 • Anvendes tamfjerkræ, skal fjerkræets bur være rummeligt, med fast bund og være sikret behørigt mod vejrlig. Stil højere krav end de generelle regler foreskriver.
 • Anvendes fritgående skrukhøns og hvide hanekyllinger skal disse fjernes, så snart de kan undværes og altid inden jagtsæsonens start.


Udsætning – Miljø

 • Udsætning af fugle skal altid ske på et miljømæssigt bæredygtigt niveau. Indtil dette niveau er bedre biologisk vurderet og belyst, bør følgende retningslinjer anvendes:

  - jagtreviret må ikke bære bræg af vildtudsætning - herunder ligne en hønsegård.

  - de udsatte fugles biotop skal have en sådan størrelse, at biotopen ikke nedslides i perioden fra fuglenes udsætning til jagtsæsonens slutning.

  Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for andeudsætning, der foreskriver, at der maksimalt må udsættes 1 ælling pr. 150 m2 åben ubevokset vandflade.

 • Ved al fodring på jorden bør der ikke udlægges mere foder, end der umiddelbart ædes op. Rotter på foderpladsen skal så vidt muligt fanges i fælder. Anvendelse af gnavergift i naturen skal begrænses til et minimum.
 • Udsætningsvolierer med tilbehør, fodertønder m.v. skal indpasses bedst muligt i naturen og placeres således, at det ikke kan ses fra veje m.v., og skal straks fjernes efter endt anvendelse.
 • Ved anlæggelse af remisser, hegn, skovbryn og vandhuller m.v. bør der tages hensyn til det omkringliggende landskab. Plant ikke kun til glæde for den del af vildtet, der er jagtbart, men for hele floraen og faunaen. Anvend i videst muligt omfang hjemmehørende planter.

Jagt

 • Stil krav til jagtudøvernes jagtmoral – også i eventuelle jagtlejekontrakter.
 • Såvel ejere som lejere har pligt til at opretholde en høj jagtmoral, herunder til at sikre, at både skrevne og uskrevne regler vedr. jagt efterleves.
 • Såvel ejere som lejere af et jagtrevir har stor indflydelse på, at både jagtbart og ikke jagtbart vildt har gode livsbetingelser. Derfor er pligten til biotoppleje uløseligt forbundet til jagtretten.
 • Alle, som deltager i selskabsjagt, skal inden jagtens begyndelse gøres bekendt med relevante jagt- og sikkerhedsmæssige forholdsregler, herunder de hensyn, der skal tages til naturen, naboer, afgrøder, husdyr m.v.
 • Tilrettelæg i videst muligt omfang jagten således, at det ikke er nødvendigt at lukke skoven for færdsel. Meddel i stedet ved skiltning, at der afholdes jagt, og at skovgæsterne derfor bør vise hensyn. Forbuds- og oplysningsskilte vedr. jagt skal nedtages straks efter, at jagten er færdig.
 • Skudte fugle skal indsamles hurtigst muligt og opbevares og behandles med respekt og omtanke – de er morgendagens gode fødevarer.
 • Et passende antal egnede og veldresserede hunde skal altid være til rådighed, når der afholdes jagt – mindst en hund pr. skytte på større jagter. Apporterende hunde skal have god tid til deres arbejde.
 • Afholdes der driv- eller klapjagt med et interval på mindre end de tre uger, som anbefales af Vildtforvaltningsrådet, skal der på reviret være flere kerneområder, som helt friholdes for jagt, eller hvor der kun jages enkelte gange i løbet af en jagtsæson.
 • Antallet af skudte fugle må aldrig blive så stort, at det kommer til at stå i kontrast til områdets naturlige ydeevne.
 • Antallet af skudte fugle må aldrig blive større, end at den enkelte skytte efter hver såt kan afgive korrekt melding om, hvor såvel dødskudte som eventuelle anskudte fugle kan opsamles.
 • Der bør satses på kvalitet frem for kvantitet.


Morale


Offentligheden bedømmer jagt ud fra den måde, som jagtens aktører opfører sig på. Alle, som er involverede i jagt, må agere som gode ambassadører for jagten. Vær derfor altid opmærksom på følgende forhold:
 • sikkerhed, jagt- og vildtforvaltningsregler og god opførsel er af afgørende betydning,
 • respekter vildtet og
 • vær ikke grådig.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.