Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Retningslinier for nedlagt vildt

 
 
Retningslinier for nedlagt vildt5 organisationer - Danmarks Jægerforbund, Dansk Landbrug, Dansk Skovforening, Danske Godser og Herregårde samt Danske Herregårdsjægere - har formuleret retningslinier for behandling af nedlagt vildt. Vi gengiver dem nedenfor.

Formålet er at hjælpe jægere og jagtudlejere til at behandle vildtet korrekt i forhold til både lovgivning, vildtslagteriernes krav og god etik. Det er en vanskelig opgave da lovgivningen løbende bliver strammet af hensyn til fødevaresikkerheden.
Ønsker du at leje jagt?
Skovforeningen har en samlet en liste over skovejere der udlejer jagt.


Der findes i dag fire autoriserede vildtslagterier i Danmark

 • Bjarne Frost Vildt, Næstved
 • Fårdrup Vildt, Slagelse
 • Håndværksslagteren Bornholm, Aakirkeby
 • Jensens Slagtehus, Hadsten
 

Anbefaling fra Dansk Skovforening

 
Vi anbefaler medlemmerne at anvende disse vildtslagterier og etablere et gensidigt godt samarbejde. Det bliver endnu mere påkrævet i fremtiden.

Vær opmærksom på at aftaler for den kommende jagtsæson om levering af vildt til de autoriserede vildtslagterier skal indgås inden 1. august 2005.
 


Retningslinier for behandling af nedlagt vildt

 
Jagt i Danmark er kun mulig, hvis omverdenen accepterer den måde, jagten udøves på. Det gælder også behandlingen af det nedlagte vildt, som anvendes til menneskeføde.

Vildt er en luksusfødevare og skal behandles derefter. Regler for fødevaresikkerheden betyder, at vildtet skal håndteres særdeles omhyggeligt. Kravene giver særlige udfordringer for fx fuglejagt på fasaner og ænder – her skal håndteres mange dyr, og de skal ofte afsættes via et autoriseret vildtslagteri.

De følgende retningslinier sætter normer for behandling af nedlagt vildt, der skal anvendes til konsum. Retningslinierne er skrevet på baggrund af lovgivningen og vildtslagteriernes krav. Retningslinierne skal også sikre, at vildtet behandles etisk korrekt.

Vildt, der traditionelt ikke anvendes til konsum, men nedlægges i forbindelse med regulering af skadevoldende vildt, skal også behandles etisk forsvarligt. Dette vildt behandles som frasorteret vildt beskrevet under punktet "Behandling af vildt inden levering".
 


Vildtet skal kunne anvendes til konsum

 • For at sikre en god fødevaremæssig kvalitet skal udsat fuglevildt have en alder af:
  • Fasaner - mindst 17 uger
  • Agerhøns - mindst 15 uger
  • Ænder - mindst 16 uger

 • Tilstræb ved skydning og efterfølgende behandling at mest muligt af det nedlagte vildt kan anvendes til fødevarer

Vildtet skal nedkøles hurtigt

 
Nedlagt vildt, der skal anvendes til konsum, skal senest 12 timer efter nedlæggelse være overført til egnet køleanlæg. Vildtet skal nedkøles til en indre temperatur på højst +4 ºC for småvildt og højst +7 ºC for storvildt.


Under selve jagten tages disse forholdsregler

 • Fuglevildt og småvildt hænges op eller lægges enkeltvis, så det afkøles hurtigst muligt
 • Vildtet må ikke bunkes, da det herved forhindres i at afgive kropsvarmen hurtigt. Især ænder skudt tidligt på sæsonen skal nedkøles hurtigt.
 • Klovvildt opbrækkes hurtigt efter nedlæggelsen og efter vildthandlerens retningslinier.
 • Alle apportører og andre, som håndterer nedlagt vildt, instrueres i ovenstående behandling.
 • Køretøjer, vogne, kasser, baljer o.l. til transport af vildtet skal være rengjorte.

Salg af vildt

 • Jægere og jagtindehavere kan sælge eller bortgive vildt til privat forbrug. Det kan ske enten i hel og uforarbejdet tilstand (med fjer eller skind) eller som mindre mængder oparbejdet vildt. Salget må ikke ske som stalddørssalg i virksomhedsregi.
 • Jægere og jagtindehavere kan uden autorisation eller godkendelse ligeledes sælge et mindre antal hele stykker vildt til detailvirksomheder (fiske- og vildthandlere), der er godkendt til at kunne modtage vildt.
 • Jægere og jagtindehavere må kun oparbejde vildt til eget forbrug eller i mindre mængder til salg direkte til forbrugere.
 • Kun et autoriseret vildtslagteri må oparbejde vildt til detailhandlere, restaurationer m.v.

Behandling af vildt inden levering

 • Inden levering frasorteres vildt, der ikke er egnet som fødevarer, fx hvis det er hårdt skudt.
 • Frasorteret vildt og vildtaffald skal så vidt muligt bruges til andre formål. Hvis det er umuligt, skal vildtet og affaldet destrueres forsvarligt og efter gældende regler (spørg den lokale fødevareregion).
 • Vildtet skal behandles på en etisk værdig måde, både på vildtparaden og senere i processen.

Levering af vildt til autoriseret vildtslagteri - sporbarhed af vildtet

 • Den ansvarshavende vildtleverandør skal sikre, at vildtet ved indlevering til autoriseret eller godkendt virksomhed ledsages af oplysninger om ethvert forhold, som kan have betydning for den kødkontrolmæssige bedømmelse af vildtet. Det gælder bl.a. særlige iagttagelser vedrørende vildtet inden nedlæggelsen samt oplysning om, i hvilket område vildtet er nedlagt.
 • Vildt skal mærkes eller holdes adskilt fra vildt fra andre leverandører. Derved kan det spores fra køledisk tilbage vildtleverandøren.
 • Vildtslagteriernes salgs- og leveringsbetingelser samt aftagningsaftaler skal overholdes.

Ansvar for disse retningslinier

 • Alle, som håndterer vildt til konsum, har ansvar for, at disse retningslinier efterleves.
 • Alle, som udlejer jagt, bør i kontrakten præcisere, at lejer og dennes evt. stedfortræder skal følge disse retningslinier. Vedlæg retningslinierne som bilag til kontrakten.

  24. juni 2005
  Danmarks Jægerforbund
  Dansk Landbrug
  Dansk Skovforening
  Danske Godser og Herregårde
  Danske Herregårdsjægere
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.