Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Reglerne for ridning i naturenRegler for ridningRegler

 
Der er forskellige regler for ridning i naturen afhængig af, om det er skov eller åbent land.
 
 

I det åbne land

 
Ridning på veje og stier i det åbne land følger som hovedregel reglerne i mark- og vejfredslovens § 17. Den siger at ridning er tilladt på veje og stier (der fremtræder som egnet til ridning), med mindre ejeren ved skiltning helt eller delvist har forbudt ridning.
 
I naturbeskyttelsesloven er der ved ændringen i 2004 indføjet en mulighed for amtsrådet til at tilsidesætte ejerens indskrænkning af ridning på private fællesveje (veje der tjener som adgangsvej for flere ejendomme i særskilt eje).
 
Naturbeskyttelsesloven regulere ridning for andre naturtyper i det åbne land og giver mulighed for ridning på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil i perioden 1. september-31. maj, hvis der er lovlig adgang til stranden. Denne adgang gælder også for ubevoksede klitfredede arealer.
 
 

I skoven

 
Regler for ridning i skove er fastsat i naturbeskyttelsesloven og den tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Der findes forskellige regler afhængig af om det er privat eller offentlig ejet skov.
 
 

Private skove

 
I private skove er ridning kun tilladt med ejerens tilladelse. Husk derfor altid at spørge ejeren om lov inden der rides i privat skov. Ejeren har ret til at gøre adgangen betinget af at der betales en afgift. Her findes en liste over de private distrikter der tilbyder ridning i deres skove.
 
 

Offentligejede skove

 
Bekendtgørelsen om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen beskriver de særlige regler, der gælder for skove der ejes af staten, kommuner, folkekirken og offentlige stiftelser.
 
 

Her er ridning for private tilladt på:

  • på asfalterede veje, stenlagte veje og på grusveje over 2,5 m.,
  • på andre veje og stier, hvor ejeren har tilkendegivet, at ridning er tilladt.
  • i skovbunden, dog ikke i kulturer og unge bevoksninger, herunder selvforyngelser, og på gravhøje og andre fortidsminder samt hvor der er hegnet, i planteskoler eller rørbevoksninger.

Privat lystkørsel med hestekøretøjer er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde forbyde sådan kørsel.

Konkurrenceridning og ridning, der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier eller lign. samt erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. kræver ejerens tilladelse.
 
 

Ejerens muligheder

 
Ejeren har mulighed for at lukke bestemte områder eller veje for ridning.
 
 

Opkrævning

 
Ejeren kan opkræve en særlig afgift for ridning eller anden færdsel med heste, uanset om færdselen forudsætter ejerens tilladelse. Ligesom det er muligt for ejeren at fastsætte yderligere regler for ridning.
 
 

Særregler

 
I både private og offentlig ejede skove findes en særregel for ridning ad private fællesveje, der fører igennem skove. Her er ridning tilladt, medmindre ejerne ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens §17 helt eller delvis har forbudt adgangen til ridning. Amtsrådet kan også her i særlige tilfælde helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.