Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 – Hvad er det?


Hvad er det?


Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i Europa. Områderne udpeges for at bevare og beskytte hhv. naturtyper og vilde dyre- og plantearter, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU. EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv danner baggrund for udpegningen af områderne, som omfatter habitat- og fuglebeskyttelses- samt ramsarområder.
 
 
I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder, som dækker 8,3 % af det danske landareal svarende til næsten 360.000 ha. De udpegede skovområder udgør heraf 80.000 ha, svarende til 13 % af det samlede danske skovareal.
 
Danmark er forpligtet til at beskytte 10 skovnaturtyper. Naturstyrelsen har kortlagt alle forekomster af de 10 skovnaturtyper inden for Natura 2000-områderne. Der er kortlagt godt 20.000 ha skov. Desuden findes 26 beskyttelseskrævende arter, der har levesteder tilknyttet til skov. Af de skovlevende arter er der indtil nu kun kortlagt levesteder for eremitten.
 
 

Formålet

 
Formålet med Natura 2000-beskyttelsen er at sikre gunstig bevaringsstatus for en række truede, sjældne og karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper.
 
Ifølge Habitatdirektivet opfattes en naturtypes bevaringsstatus for gunstig når:
  • det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i udbredelse, og
  • den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, samt når
  • bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig, hvilket er opfyldt når:
    • data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og
    • artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og
    • der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande.
Der er udarbejdet et sæt danske kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter i Danmark, som kan læses her.
 
Du kan også læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Gratis rådgivning

 
Dansk Skovforening yder gratis rådgivning om Natura 2000 til alle ejere af fredskovspligtige arealer beliggende i de udpegede områder.
Mere information
Tanja Blindbæk Olsen
Tlf.: 3378 5214
to@skovforeningen.dk
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.