Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 - Anmeldeordning


 
Ordningen skal sikre, at der ikke sker en forringelse af de skovnaturtyper eller levesteder, som områderne er udpeget for på de arealer hvor der endnu ikke er indgået en aftale om driften.
 
Anmeldeordningen foreskriver at følgende aktiviteter skal anmeldes til Naturstyrelsen, inden de gennemføres:
  • Renafdrift af løvskov
  • Plantning i løvskov
  • Fremme af nåletræer i løvskov
  • Nyetablering af intensiv pyntegrøntproduktion, juletræer mv., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider)
  • Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, liggepladser mv.)
  • Ændringer i afvandingsforholdene.
Hvis Naturstyrelsen ikke inden 4 uger har besluttet at undersøge den anmeldte aktivitet nærmere, kan den gennemføres. Hvis Styrelsen vil vurdere aktiviteten nærmere, kan gennemførelsen udskydes i op til 6 måneder. Ejerens eventuelle tab herved vil blive erstattet.

Naturstyrelsen vil, for områder hvor det skønnes nødvendigt for at beskytte et område, aftale en bestemt drift af et område eller andre foranstaltninger med ejeren. Dette kan ske enten ved aftale eller ved pålæg.
 
Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside om anmeldeordningen og skema til anmeldelse. Se også vejledning om anmeldeordningen.
 

Foto: Sophie Wigh Walseth

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.