Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Lovforslag om artsbeskyttelsen vedtaget

 
18. august 2009
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Lovforslag om artsbeskyttelse godkendt
Regeringens forslag til den lov som skal sikre en række flagermusarter og andre dyr på habitatdirektivets bilag 4 – den såkaldte ”strenge artsbeskyttelse” – blev vedtaget inden sommerferien stort set uden ændringer. Se loven her
 
Loven fastsætter en række tilføjelser til blandt andet naturbeskyttelsesloven og vildtforvaltningsloven.
 
Her fastsættes bestemmelser om at de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, ikke forsætligt må forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden ligesom at yngle- eller rasteområder for de samme arter ikke må beskadiges eller ødelægges. En del af arterne på bilaget (flagermusene) er skovlevende arter som er knyttet specielt til løvskov. Skovforeningen mener at det kan give en væsentlig begrænsning af løvskovsdyrkningen i Danmark.
 
 
Hvad betyder det for skovejerne?
Men hvilke begrænsninger det giver og hvilke betingelser der i praksis skal være opfyldt og hvornår man som ejer kan være sikker på at man overholder lovgivningen er endnu uklart.
 
Af lovbemærkningerne fremgår det at under normale omstændigheder vil almindelig skovdrift, hvor der indenfor et samlet skovområde til enhver tid er nogenlunde samme løvskovsareal, aldersfordeling af løvtræ og variation i skovbilledet (herunder beskyttet natur), ud fra princippet om økologisk funktionalitet kunne sikre, at der opretholdes yngle- eller rasteområder for især flagermus i overensstemmelse med artikel 12.
 
 
Vejledning om "god praksis"
Denne meget generelle og uklare beskrivelse skal nu underbygges af vejledning til skovejere om at integrere artshensyn i skovdriften (»god praksis«) – en vejledning som skal udarbejdes i den kommende tid.
 
Miljøministeren har lovet at udarbejdelsen af vejledningen ”god praksis” vil ske i tæt samarbejde med Skovforeningen.
 
 
Skovforeningens indflydelse
Skovforeningen kommenterede fra starten for forslaget i forsøg på at sikre en fornuftig implementering af artikel 12 beskyttelsen. Se Skovforeningens bemærkninger her og læs ministerens svar til Skovforeningen her

Læs mere om Skovforeningens indsats for en fornuftig implementering i de tidligere nyheder om emnet:

11. maj 2009
Usikkerhed om erstatning og omfang ved de kommende indgreb i løvskovene
 
27. april 2009
Tvungne, unødvendige og erstatningsfri indgreb i løvskovene

13. januar 2009
Overflødig og dyr tvangsbeskyttelse af flagermus i løvskovene
 
20. november 2007
En dårlig sag for løvskovene
 
4. maj 2007
Skovforeningens og Naturfredningsforeningen gør fælles sag
 
1. februar 2006
Habitatdirektivets artikel 12-beskyttelse
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.