Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Adgang til naturen

 
 
Skovene og naturen er den vigtigste ramme om danskernes friluftsliv.
 
 

Skov- og landbrugets synspunkter

 
Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer har disse fælles synspunkter om danskernes adgang til naturen:

Danskerne har og skal fortsat have gode muligheder for gode naturoplevelser
Den nuværende gode balance mellem friluftsliv, naturbeskyttelse og lodsejernes interesser skal bevares. Der skal fortsat tages hensyn til både naturen, lodsejeren og friluftslivet. Naturbeskyttelseslovens regler for adgang til naturen rammer netop denne balance. Reglerne fungerer godt og giver offentligheden gode muligheder for at komme ud i naturen - både til det åbne land og skovene.
 
Lodsejerne har en nøglerolle når danskerne skal have gode naturoplevelser
Jo bedre samarbejde mellem ejerne og omverdenen, jo bedre naturoplevelser kan gæsterne få. Ejeren har overblikket og kan som den eneste koordinere friluftsaktiviteterne på ejendommen så forskellige brugergrupper ikke kommer i konflikt med hinanden eller generer dyrelivet og naturen. Ejerne har endvidere det juridiske og økonomiske ansvar for arealerne og har selv interesse i at bevare naturværdierne til de kommende generationer.
 
Lokale aftaler løser konkrete behov
Når brugere ønsker adgang ud over den frie adgangsret, er langt den bedste løsning at indgå en konkret aftale med lodsejeren. Sådanne aftaler indgås dagligt overalt i landet. Med en aftale kan aktiviteterne tilpasses de konkrete behov og hensynene til naturen og andre brugeres aktiviteter. En aftale giver større ansvar, gensidig respekt og tilfredshed hos begge parter. Direkte dialog er også bedst til at forebygge og løse konflikter. Ingen af disse fordele kan opnås med regler i en lov.

Der er ikke behov for at ændre de gældende adgangsregler
  • Et analyseinstitut har i 2008 og 2011 for Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer spurgt 1000 danskere om de er tilfredse med deres mulighed for at færdes i naturen. Henholdsvis 93 og 94 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse.
  • I de seneste 50 år er nedlagt en række markveje og stier i det åbne land som en naturlig følge af strukturudviklingen. Efter de nye adgangsregler i 2004 skal en lodsejer varsle kommunen hvis man ønsker at nedlægge en vej eller sti i det åbne land. Kommunen kan forhindre nedlæggelsen hvis vejen/stien vurderes at have rekreativ værdi. Der er således taget hånd om problemet med nedlæggelse af veje og stier.
En udvidet generel adgangsret vil have mange negative konsekvenser
Udvidet generel adgangsret vil øge sliddet på naturen, øge brugergruppers risiko for at komme til at genere hinanden, mindske lodsejerens mulighed for at koordinere aktiviteterne og mindske lodsejerens retssikkerhed og indtægtsmuligheder. Ved enhver ændring af de formelle adgangsregler skal alle konsekvenser undersøges og vurderes på forhånd.
 
Friluftspolitikken skal satse på at udvikle et godt samarbejde mellem lodsejerne og lokalsamfundet
Der er lang erfaring for at det giver de bedste naturoplevelser for danskerne.
 
 

Læs også

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.