Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 - Beskyttede arter og naturtyper

 
 
 
Danmark er forpligtet til at beskytte og sikre gunstig bevaringsstatus for 10 skovnaturtyper og 26 skovrelaterede arter.
 
Basisanalyserne indeholder en beskrivelse af skovnaturtypernes tilstand og beskriverr, hvordan naturtypernes tilstand forventes at være i fremtiden, såfremt der ikke sker ændringer i udnyttelsen og de trusler, som findes i dag. Tilstanden er inddelt i 5 klasser: I (bedst), II, III, IV og V (dårligst).
Naturtyper i tilstandsklasse I og II opfylder kravet om gunstig bevaringsstatus, forudsat, at der gennemføres den for naturtypen nødvendige indsats.
 

Læs om skovnaturtypernes karakteristik, udbredelse og typisk tilknyttede arter for hver enkelt skovnaturtype samt se et for naturtypen repræsenterende billede:
De 26 beskyttelseskrævende arter med levesteder i skov i Natura 2000-områder fremstår af nedenstående skema.
 
Arter fra habitatdirektivets bilag 2 Arter fra fuglebeskytelsesdirektivets bilag 1
Damflagermus Sort stork
Odder Hvepsevåge
Stor vandsalamander Rød glente
Eremit (sjælden lille) Havørn
Stellas mosskorpion Kongeørn
Skæv vindelsnegl Fiskeørn
Kildevælds-vindelssnegl Vandrefalk
Sump-vindelssnegl Trane
Fruesko Stor hornugle
Grøn Buxbaumia Perleugle
Natravn
Isfugl
Sortspætte
Hedelærke
Lille fluesnapper
Rødrygget tornskade
 
Den enkelte art er mere eller mindre tilknyttet skov i hele eller dele af artens livscyklus. Du kan læse mere om arterne og hvilke tiltag, der kan være med til at sikre gunstig bevaringsstatus, samt om den pågældende art kræver særlig beskyttelsesindsats i retningslinjer for beskyttelsesindsatsen.
 
På Naturstyrelsens hjemmeside, kan du se en oversigt over alle de dyr, fugle, planter og naturtyper, som er beskyttet inden for Natura 2000-områderne.
 

Foto: Tanja Blindbæk Olsen – Dansk Skovforening

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.