Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Forretningsorden for Dansk Skovforenings skovkredse

 
 
2016

1. Formål

 
Skovkredsenes formål er at:
 • Tilbyde medlemmerne et lokalt forum, hvor Skovforeningens aktuelle arbejde - politisk, fagligt, markedsmæssigt og organisatorisk – kan drøftes.
 • Holde Bestyrelse og Sekretariat opdateret om medlemmernes synspunkter på Skovforeningens arbejde.
 • Give medlemmerne mulighed for at drøfte emner med en særlig lokal relevans – fx via ekskursioner.
 • Fremme medlemmernes muligheder for at danne netværk, både med hinanden og med parter uden for medlemskredsen.
 • Aktivere medlemmernes hvervning af nye medlemmer lokalt.
 • Aktivere medlemmerne i synliggørelse af skovbruget lokalt.
 • Indstille til Skovforeningens bestyrelse repræsentanter til råd, udvalg og arbejdsgrupper.
 

2. Antal skovkredse

 
Landet dækkes af følgende skovkredse:
 • Sjællandske Skovkreds
 • Storstrøms Skovkreds
 • Fynske Skovkreds
 • Nordlige Jyllands Skovkreds
 • Sydlige Jyllands Skovkreds
Se den geografiske inddeling for skovkredsene (PDF-fil).
 
 

3. Medlemmernes tilknytning

 
Skovforeningens medlemmer kan deltage i møder i alle skovkredse.
 • Skovejende medlemmer er tilknyttet den skovkreds hvor skoven ligger. De inviteres til møderne i denne kreds. Skovforeningen tilbyder også at invitere medlemmer til møder i andre kredse. Dækker medlemskabet skove i flere kredse, er medlemmet tilknyttet alle de pågældende kredse.
 • En skovdyrkerforening er tilknyttet den eller de kredse der dækker foreningens geografiske område.
 • Associerede medlemmer er, hvis det fremgår af associeringsaftalen, tilknyttet hver kreds hvor medlemmet har en administrativ enhed.
Medlemmer af ovenstående kategorier kan lade sig repræsentere ved en eller flere medarbejdere eller en bemyndiget person.
 
 

4. Stemmeret

 
Hvert medlem tilknyttet skovkredsen har én stemme. Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse eller af en bemyndiget person. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
Associerede medlemmers stemmeret er fastlagt i den pågældende associeringsaftale.
 
Ved beliggenhed i flere skovkredse kan stemme ret udøves i disse skovkredse.
 
 

5. Valg af formand og næstformand, udpegning af øvrige kontaktpersoner

 
Hver skovkreds vælger ud af sin midte og altid ved skriftlig hemmelig afstemning en formand og en næstformand.

Afstemningen foregår efter følgende procedure:

 1. Opstilling af kandidater til formandsposten
 2. Valg af formand
 3. Opstilling af kandidater til næstformandsposten
 4. Valg af næstformand
Valgperioden er to år. Formand og næstformand bør ikke komme på valg samtidig. Valgene afholdes på skovkredsenes første møde efter Dansk Skovforenings ordinære generalforsamling. Genvalg kan ske. Ingen medlemmer kan være formand eller næstformand i mere end én skovkreds.
 
Sekretariatet udsender stemmesedler og medlemsliste til den fungerende formand i forbindelse med mødeindkaldelsen.
 
Til hver skovkreds knyttes ét medlem af Skovforeningens bestyrelse. Denne person udpeges af bestyrelsen.
 
 
Skovforeningens medlemmer af lokale råd og udvalg
Skovkredsene har en indstillingsmulighed til de lokale råd og udvalg inden for skovkredsenes udbredelsesområde. Sekretariatet vil i så god tid som muligt orientere om, hvilke pladser der skal udpeges til (sekretariatet kan parallelt efterlyse interesserede medlemmer via fx Skoven-Nyt og hjemmesiden). Skovkredsenes indstilling sendes til bestyrelsen, som altid beslutter den endelige repræsentation.
 
En skovkreds kan reagere på en direkte henvendelse fra sekretariatet eller ud fra oversigten forberede fx nyvalg ved førstkommende afslutning af en udvalgsperiode.
 
En skovkredsformand kan indstille på egen hånd, hvis der ikke afholdes et kredsmøde inden en deadline.
 
 

6. Møder i skovkredsene

 
Der afholdes møde i kredsene efter behov, dog mindst to gange om året.

Møderne er åbne for alle skovejere og disses repræsentanter – men alene medlemmer har stemmeret.

Skovkredsformanden kan i tilfælde af inhabilitet anmode enkelte mødedeltagere om at undlade deltagelse i enkelte dagsordenpunkter.
 
 

7. Opgaver

Skovkredsformanden:
 • Tager initiativ til møder og andre aktiviteter, fx ekskursioner, og udarbejder dagsordener. Dagsordener udarbejdes i samarbejde med Sekretariatet.
 • Leder møderne.
 • Formidler information om markedsudviklingen med udgangspunkt i prisstatistikken og udenlandske markedsnyheder som er offentligt tilgængelige. Bemærk vejledning om forholdet til konkurrencelovgivningn
 • Søger at udvikle møderne så der kommer flere deltagere – fx med besøg i skove, naturområder, trævirksomheder, og fx med forsøg med at afholde møder på andre tidspunkter end de vante.
 • Samarbejder med andre parter, fx Skovdyrkerforeningerne, om fælles møder.
 • Modtager kopi af Sekretariatets ugentlige meddelelser til Bestyrelsen.
Næstformanden:
 • Bistår formanden efter nærmere aftale.
 • Indtræder som substitut for formanden ved dennes forfald.
 • Modtager kopi af Sekretariatets ugentlige meddelelser til Bestyrelsen.
Bestyrelsens repræsentant:
 • Deltager og orienterer på kredsens møder om udvalgte emner, både politiske og organisatoriske.
 • Tager synspunkter fra skovkredsen tilbage til bestyrelsen.
Sekretariatet:
 • Bistår formændene i planlægning af skovkredsenes møder og andre aktiviteter og sekretariatet deltager selv i møderne.
 • Inviterer kredsenes tilknyttede medlemmer til møder og andre aktiviteter. Udsendes så vidt muligt med mindst 3 ugers varsel.
 • Varsler alle skovkredsmøder på www.skovforeningen.dk.
 • Sender kopi af ugentlige Meddelelser til Bestyrelsen videre til formænd og næstformænd.
 

8. Omkostningsdækning

 
Skovkredsenes formænd kan godtgøres for kørsel og udlæg til skovkredsmøder.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.