Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vandplaner
 

Vandplanerne er opbygget næsten som Natura 2000-planerne, med den eneste udtagelse at selve målene, indsatsprogram og prioriteringer er gengivet først i planen.

Målet med vandplanerne er at opnå:
 • Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold
 • Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof
 • Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor
 • Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb
 • Mere vand i vandløb ved at sikre, at vandindvindinger ikke dræner naturen for vand.
En plan består af:
 1. En plandel som indeholder:
  • Miljømål
  • Indsatsprogram og prioriteringer
  • Retningslinjer
 2. En redegørelse som indeholder:
  • områdebeskrivelse
  • påvirkninger
  • vandområdernes tilstand
  • miljømål og indsatsbehov
  • virkemidler, foranstaltninger og økonomi
  • overvågningsprogram
  • inddragelse af offentligheden
  • kommuner inden for vanddistriktet
 3. Diverse bilag 
 
Indsatsprogrammet og i prioriteringerne indeholder oplysninger om, hvilken indsats der tænkes gennemført i de enkelte områder for at sikre målopfyldelsen. Heri er også beskrevet en række virkemidler, som kan anvendes for at nå målene.
 
Forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode (2010-2015) var i ny 6 måneders offentlig høring fra d. 21. juni til den 23. december 2013. Planforslagene kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.