Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vandplanlægning - Vandområdeplaner

 
 
Vandområdeplanerne er 2. generation af de danske vandplaner. De skal være færdige og vedtaget d. 22. december 2015 og gælder frem til 2021.

Vandområdeplanerne bliver til vha. et arbejdsprogram, der beskriver de enkelte elementer, som indgår i forberedelserne af planerne, en basisanalyse, VVO (væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver) og vandråd, som skal udarbejde et forslag til, hvilke vandløbsstrækninger, der skal have en ekstra indsats for at forbedre de fysiske forhold i strækningerne, og hvilke indsatser, der skal bruges.

Læs mere om vandområdeplanerne på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Vandråd rådgiver om vandløbsindsatsen

 
Vandrådene er i indeværende planperiode 2015-2021 blevet sat til at bistå kommunerne med forslag for indsatsen i vandløbene. Der er nedsat 23 vandråd og Skovforeningen er repræsenteret i 21 af rådene. Vandrådene er i første omgang kun nedsat for denne planperiode. Arbejdet skal være færdigt til oktober, hvor kommunerne og vandrådene skal sende forslagene til Naturstyrelsen.
 
Vandrådets arbejde skal tage udgangspunkt i de rammer, som staten melder ud dvs.:
 • Indsatskrav – hvor mange km vandløb skal forbedres
 • Virkemidler – der bliver udgivet et virkemiddelkatalog med tilhørende overslagspriser
 • En økonomisk ramme for den samlede regning i hovedvandoplandet
Opgaven består i at foreslå, hvilke vandløbsstrækninger der skal påføres en indsats samt hvilke indsatser, der skal anvendes.
 
Generelle virkemidler:
 • krav om efterafgrøder for at reducere udledningen af kvælstof
 • anlæggelse af randzoner og vådområder ved indløb til søer for at reducere udledningen af fosfor
 • randzoner langs vandløb og søer for at reducere kvælstof
 • restaurering af vandløb for at forbedre plante- og dyreliv
 • at kloakere eller forbedre rensning af spildevand for at reducere udledning af organisk stof i det vand, der udledes, for at mindske iltsvind i vandløb
 • teknisk ændring af normfastsættelsessystemet (neutralisering af kvælstofeffekten ved udtagning af landbrugsarealer)
 • ingen jordbearbejdning før forårssåede afgrøder for at reducere udvaskning af kvælstof og fosfor fra de dyrkede arealer
 • forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder for at reducere udvaskning af kvælstof fra de dyrkede arealer
 • etablering af efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker for at reducere udvaskning af kvælstof fra de dyrkede arealer.
Virkemidler relevante for skove:
 • Udlægning af groft materiale
 • Udlægning af groft materiale og plantning af træer
 • Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning
 • Etablering af træer langs vandløb
 • Genslyngning
 • Genslyngning i fb.m. afværgeforanstaltninger (diger/pumper)
 • Udskiftning af bundmateriale
 • Etablering af miniådale med genslyngning
 • Restaurering af hele ådale
 • Dobbeltprofil
 • Åbning af rørlægninger (tre muligheder)
 • Fjernelse af spærringer
 • Sandfang
 • Okkerrensning

Virkemidlet ”ændret grødeskæringer” indgår ikke som virkemiddel i 2. generations vandplanerne, da konsekvenserne af virkemidlet er for upræcise.
Læs mere om virkemidler i Naturstyrelsens virkemiddelkatalog.

Vandrådet betjenes af et kommunalt sekretariat, der står for det praktiske i forbindelse med vandrådets virke, og som også står for at klæde vandrådet fagligt på. Rådets arbejde er rådgivende – kommunen er ikke bundet af vandrådets indstilling.
 
Kommuner melder forslag til indsatsprogram ind senest d. 7. oktober 2014.
Den endelige indsats fastlægges først, når den samlede indsats på alle områder for 2. generations vandområdeplaner kendes ultimo 2014.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.