Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 197 poster der svarer til dine søgekriterier:

Ny høring af Natura 2000-områdeafgræsningerne (18. maj 2018)
Nyt ændringsforslag om Natura 2000-områdeafgrænsningerne. Vær opmærksom på, om du bliver omfattet.

Skovprogram sendt i høring (9. februar 2018)
Miljø- og fødevareministeren har sendt forslag til nyt nationalt skovprogram i 2 måneders høring.

Natura 2000: Høring af grænsejusteringen afsluttet – hvad så? (12. januar 2018)
Dansk Skovforening er tilfreds med justeringen af Natura 2000-områdeafgrænsningen. Læs vores høringssvar, hvor vi særligt opfordrer Miljøstyrelsen til at gå i dialog med lodsejere om den endelige justering.

Høring: Natura 2000-grænsejustering (28. september 2017)
Miljøstyrelsen har sendt et forslag til justering af Natura 2000-områderne i høring. Skovforeningen opfordrer alle lodsejere, der har areal i de nuværende områder, samt ligger nabo til et Natura 2000 område, til at se på ændringsforslaget.

Revideret FSC standard i høring (31. januar 2017)
FSC Danmark har efter mere end 4 års arbejde sendt deres udkast til revideret skovstandard i høring. Læs Skovforeningens bemærkninger.

Plan for Nationalpark Skjoldungernes Land nu i høring (22. december 2016)
Plan for Nationalpark Skjoldungernes Land nu i høring. Kom gerne med input.

Nye Natura 2000-handleplaner i høring (21. oktober 2016)
Senest 20. oktober skal alle kommunerne have sendt nye Natura 2000-handleplaner i høring. Planerne omfatter kun lysåben natur og ikke-fredskovspligtige arealer.

National SBP-risikovurdering i høring (27. maj 2016)
Et udkast til den nationale SBP-risikovurdering er i høring frem til 27. juni. Risikovurderingen peger på at der for kriterierne 2.1.1, 2.1.2, 2.2.3 og 2.2.4 er en risiko for, at skovens naturværdier kan lide overlast i forbindelse med flisoperationer.

Folketingshøring om multifunktionalitet i skovene (11. april 2016)
Miljø- og Fødevareudvalg har afholdt høring om blandt andet skovene og deres erhvervsmæssige funktioner og ydelser til fremtidens velfærd og om hensynene til skovens biodiversitet. Se video med Skovforeningens indlæg og paneldebatten med politikerne.

Vejledning til skovejere om tømmerforordningen i høring (19. november 2015)
Et udkast til vejledning til skovejere om EU’s tømmerforordning er sendt i høring. Naturstyrelsen vil deltage på Skovforeningens skovkredsmøder i foråret 2016 for at præsentere vejledningen og svare på spørgsmål.

Vandområdeplaner er i offentlig høring (8. januar 2015)
De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-21 er i seks måneders offentlig høring til den 23. juni 2015.

Første forslag til Nationalpark på Sjælland i høring (23. oktober 2014)
Bor du i Lejre/Roskilde området er du måske berørt af det første forslag til en Nationalpark på Sjælland som blev sendt i høring i september. I de kommende uger afholdes tre borgermøder, hvor du kan stille spørgsmål.

De statslige vandplaner i supplerende høring (1. juli 2014)
Supplerende høring af de statslige vandhandleplaner på baggrund af 6.700 høringssvar og politiske beslutninger. Planerne forventes vedtaget til efteråret.

Ændring af vurderingsloven i høring (25. november 2013)
Skatteministeriet har sendt et forslag til ændring af vurderingsloven og tinglysningsloven i høring. Forslaget skal ses i lyset af Rigsrevisionens voldsomme kritik af SKATs håndtering af de offentlige vurderinger.

Skovforeningens høringssvar om brændeafgift (6. september 2013)
Lovforslaget opfylder ikke målsætningerne. Provenuet til staten bliver langt lavere end forudsat. Og forslaget vil have stribevis af negative konskvenser.

Forslag til brændeafgift i høring (14. august 2013)
Et udkast til forsyningssikkerhedsafgift, blandt andet på brænde, er nu i høring. Der foreslås en delvis fritagelse for sankebrænde, men det forhindrer ikke de mange negative konsekvenser en afgift på det øvrige brænde til private.

Vandplaner sendes i fornyet høring inden sommerferien (13. maj 2013)
Regeringen besluttede i sidste uge at sende alle de statslige vandplaner i en ny offentlig høring.

Natura 2000- handleplaner: Skovforeningens høringssvar (17. august 2012)
Skovforeningen har afgivet høringssvar for Natura 2000-handleplanerne

Høring af vandhandleplaner (12. juli 2012)
Langt de fleste kommuner har nu sendt deres vandhandleplaner i høring frem til ultimo august måned. Får de betydning for skovene? Find svaret her.

Natura 2000 - Handleplaner i offentlig høring (8. juni 2012)
Nu er Natura 2000-handleplanerne sendt i høring med frist d. 17. august. Ønsker du Skovforeningens hjælp beder vi dig henvende dig hurtigst muligt, så vi kan hjælpe alle bedst muligt.

Natura 2000 – De første handleplaner sendt i høring. (11. maj 2012)
Udkast til Natura 2000- og vandhandleplanerne er under udarbejdelse. Der vil ikke som for Natura 2000-planerne blive en fælles høringsperiode, da udarbejdelsen af handleplanerne for de lysåbne naturtyper og for vanddelen hører under kommuner.

Kort frist: Høring om ændrede vandplaner (5. december 2011)
Miljøministeren har offentliggjort et revideret udkast til vandplaner, som nu sendes i en kort ssupplerende høring - frist 10. december.

Natura 2000 – Skovforeningens høringssvar (6. april 2011)
Skovforeningens høringssvar til Natura 2000- og vandplanerne indeholder fem hovedbudskaber til Naturstyrelsen: Gør processen mere gennemsigtig. Revider områdernes afgrænsning. Ret alle fejlregistreringer. Finansieringen skal sikres. Inddrag ejerne.

Natura 2000 – høringsfrist nærmer sig (21. marts 2011)
Høringsfristen for Natura 2000-planerne er den 6. april. For ejere af fredskov i Natura 2000-områder tilbyder Skovforeningen gratis rådgivning. Vi kan i denne afsluttende høringsfase læse og kommentere udkast til høringssvar og afklare spørgsmål.

Natura 2000- og vandplaner i offentlig høring (3. oktober 2010)
Alt tyder nu på at vand- og naturplanerne sendes i høring mandag d. 4. oktober efter at ventres folktetingsgruppe er blevet enige og landbruget har fået en række forbedringer særligt på vandområdet.

Høringssvar til lovændringer efter Grøn Vækst (16. august 2010)
By- og Landskabsstyrelsen har haft et lovforslag i høring om ændring af naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven og miljøbeskyttelsesloven. Skovforeningen har afgivet svar indenfor tre af disse lovområder.

Skovforeningens høringssvar om forbud mod nye dyrehaver (13. august 2010)
Miljøminister Karen Ellemann sendte i juli et forslag i høring om ændring af skovloven så der ikke længere kan dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Læs Skovforeningens høringssvar.

Høring om testcenter for vindmøller (6. marts 2010)
Miljøministeriet har sendt et lovforslag i høring om etablering af et nationalt testcenter for vindmøller. Læs henholdsvis Skovforeningens og Skovrådets svar.

Vand- og naturplaner sendt i forhøring (14. januar 2010)
Miljøministeren har sendt de længe ventede vand- og naturplaner i forhøring i kommunerne. Se ministerens forventninger til planerne og find link til planerne her.

Natura 2000: Høring af Natura 2000 planer og vandplaner udskydes (22. december 2008)
I dag skulle Natura 2000 planerne og vandplanerne ifølge tidsplanen være sendt i høring. Denne høring er udskudt - den afventer offentliggørelsen af Grøn Vækst

Natura 2000 - Høring om opdateret udpegningsgrundlag (12. marts 2008)
By- og landskabsstyrelsen har sendt et udkast til opdateret udpegningsgrundlag for habitatområderne i høring med frist 4. april.

Høring på Christiansborg om biodiversitet (16. maj 2007)
Danmark har forpligtet sig til at stoppe nedgangen i sin biodiversitet i 2010. Alle politikere er indstillet på at fastholde målet, selv om tidsfristen måske overskrides. Skovene får en nøglerolle.

Revideret PEFC ordning i offentlig høring (23. oktober 2006)
En arbejdsgruppe under PEFC Danmark har siden foråret arbejdet på at revidere den danske PEFC certificeringsordning for bæredygtig skovdrift. Nu ligger et første udkast klart og er sendt i offentlig høring

Nyt Skovprogram giver et godt fundament (6. april 2018)
Læs Dansk Skovforenings høringssvar til et nyt nationalt skovprogram

Natura 2000 -områdejustering: Inde eller ude? (1. december 2017)
Miljøstyrelsen tegner Natura 2000-grænserne rent, koncentrerer områdernes naturindhold og lægger nye arealer ind i Natura 2000-områderne. Ny Natura 2000-afgrænsning er i høring frem til 3. januar 2018.

Forslag til ny vurderingslov overrasker negativt (23. marts 2017)
Skatteministeriet har netop sendt et udkast til lovforslag om ejendomsvurderinger i høring. En hastig gennemgang af de kommende vurderingsregler for skovene ser ikke lovende ud.

Tilskudsordning til urørt skov med mangler (23. marts 2017)
Skovforeningen har haft Miljøstyrelsens udkast til ny betalingsordning for urørt skov på private arealer i høring. Læs vores bemærkninger til ordningen.

Politisk plan gør ikke op med dårlig forvaltning af kronvildt (18. januar 2017)
Plan for en ny forvaltning af kronvildt sendes i høring i starten af 2017 og skal gælde i en 3-årig periode. Lederen fra Skoven 1, 2017.

Lovforslag om lempelse af boafgifterne (13. januar 2017)
Efter mange års kamp mod boafgifternes skadelige virkninger ved generationsskifte ligger der nu et forslag om en gradvis reduktion af afgiften til 5% frem mod 2020. Læs Skovforeningens høringssvar

Genoptagelse af skattesager ifm. sikkerhedsstillelse (26. januar 2016)
SKAT har udsendt en praksisændring i høring, hvor visse virksomheder vil kunne få genoptaget skatteberegningen ligesom fremtidige sager skal følge Skatterådets fortolkning.

Tømmerforordningen – vejledning på vej (14. september 2015)
Naturstyrelsen vil i efteråret sende en vejledning til den danske gennemførelse af tømmerforordningen i høring. Vejledningens primære formål bliver at fastslå hvilken del af den danske lovgivning der kan aktivere tømmerforordningen.

Regeringen fjerner 10 millioner fra skovpolitikken (20. august 2015)
Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har sendt et forslag til landdistriktsprogrammet for 2016 i høring. Hun vil fjerne penge fra Natura 2000- og skovrejsningstilskud. Der giver ingen mening i forhold til Danmarks officielle skovpolitik.

Gennemsigtighed om danske lovforslags forhold til EU-retten (19. august 2015)
Miljø- og fødevareministeren har i et hyrdebrev til sine styrelser fastsat at ministeriets høringsudkast til nye love skal afklare hvad der er implementering af EU-regler og hvad der ligger ud over hvad EU kræver. Skovforeningen er glad for initiativet.

Natura2000-planer for det åbne land gældende for perioden 2016- (8. januar 2015)
Natura2000-planer for det åbne land gældende for perioden 2016-2021 er sendt i høring Høringsperioden går frem til den 10. april 2015.

Sprintertræer med i europæisk kapløb (28. november 2014)
Hurtigvoksende sprintertræer er med i kapløbet om at skabe nye jobs, producere vedvarende energi og skabe et konkurrencedygtigt marked i Europas skovbrugssektor. Dette fremgår af EU's skovstrategi som har været i høring.

Problematiske ændringer i plan- og naturbeskyttelsesloven (21. november 2014)
Et forslag om ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven har været i høring. Skovforeningen påpeger forslagets mulige negative konsekvenser for både erhvervsmæssige aktiviteter og naturværdier.

Lovforslag om Den Danske Naturfond (22. september 2014)
Regeringen, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond er blevet enige om rammerne for Den Danske Naturfond, og et lovforslag er nu i høring. Skovforeningens ønsker er imødekommet, og vi bakker op om etableringen af fonden.

Forslag til ændring af virksomhedsloven (10. juli 2014)
Skatteministeriet har den 11. juni 2014 fremsat ovennævnte lovforslag i Folketinget og samtidig udsendt forslaget i offentlig høring med høringsfrist den 9. juli 2014.

Skatteministeren om brændeafgiften: (24. februar 2014)
Gode nyheder: Morten Østergaard siger i dag om brændeafgiften: "Det går ikke at gennemføre det lovforslag der blev sendt i høring, for der kan vi jo se at det ville give så mange problemer at der er nødt til at ske justeringer."

Skovenes risici ved mindsket vedligeholdelse af vandløb (15. januar 2014)
Skovforeningens har afgivet høringssvar om vandplanerne hvor vi påpeger generelle risici for skove ved mindsket vedligeholdelse af vandløb.

Se på vandplanernes konsekvenser for din skov inden jul (11. december 2013)
Høringen af vandplanerne slutter 23. december. Hvis du tidligere har afgivet bemærkninger til vandplanerne, så tjek om de er blevet hørt. Skovene er meget følsomme over for ændret vandstand. Det er vigtigt at skovinteresser inddrages i vandplanlægningen.

Ændringer af regler om klager, beplantninger, diger og natur (16. juli 2013)
Ændringsforslag til en række love og bekendtgørelser om skov og natur er sendt i høring. Se dem her.

Øget lodsejerinddragelse i Natura 2000-planlægning (16. juli 2013)
Naturstyrelsen har sendt ændringer til bekendtgørelsen om Natura 2000-skovplanlægning i høring. Ændringerne ligger i forlængelse af den nye miljømålslov hvor land- og skovbruget fik lodsejerne centralt placeret i selve planlægningsprocessen.

Stormfaldsreglerne bliver ikke så forståelige som de burde (16. juli 2013)
Stormfaldsordningen er blevet evalueret, og Stormrådet har foreslået ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne. Et udkast til ny bekendtgørelse er i høring. Reglerne er ikke blevet enklere eller mere forståelige.

Private skal betale kommunernes manglende vandløbvedligeholdelse (16. juli 2013)
Naturstyrelsen har sendt forslag til ændring af vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planlægningsloven i høring. Kommunerne kan nu nedklassificere offentlige vandløb til private - og dermed overlade regningen for vedligholdelse til private.

Svækket værn mod strejfende hunde (16. juli 2013)
Efter den strejfende hund Balder blev skudt i 2012, vil fødevareministeren flytte reglerne om hunde i mark- og vejfredsloven til hundeloven. I første omgang er ændringen af mark- og vejfredsloven sendt i høring. Den svækker værnet mod strejfende hunde.

Jernbaneoverkørsler skal nedlægges mellem Hobro og Ålborg (2. november 2012)
På jernbanestrækningen mellem Hobro og Ålborg skal en række overkørsler nedlægges, og et lovforslag er i høring. Skovforeningen opfordrer lodsejere i området til at læse materialet.

Natura 2000 - opdatering af udpegningsgrundlag (28. juni 2012)
Naturstyrelsen opdaterer udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne. Høringsfrist 20. august.

Natura 2000 – møde i Skovforeningens ERFA-gruppe (31. maj 2012)
Skovforeningen afholder møde i Natura 2000 ERFA-gruppen torsdag d. 14. juni kl 9-12. Kom og hør mere om den forestående høring af Natura 2000-handleplanerne

Ny bekendtgørelse mindsker betaling for græsning og slæt (16. december 2011)
Skovforeningen har afgivet et høringssvar til udkastet til ny Bekendtgørelse om Pleje af Græs- og Naturarealer under landdistriktsprogrammet.

Vandplanerne ændres nogle steder fra "vedligeholdelse" til "rest (6. december 2011)
De ændrede vandplaner er i høring til 10. december. I en del af planerne går man fra "ændret vandløbsvedligeholdelse" til "vandløbsrestaurering", og det giver ejeren mulighed for erstatning. Vi opfordrer alle berørte ejere til at deltage i høringen.

Forslag til nationalparkplan for Mols Bjerge (19. september 2011)
Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge har sendt et forslag til nationalparkplan i høring. Skovforeningen opfordrer skov- og naturejere i området til at sende ideer, ønsker og andre bemærkninger til Nationalparkens bestyrelse - med kopi til os.

PEFCs forslag til ny skovstandard (17. september 2011)
Skovforeningen støtter forslaget selv om der er forhold vi kunne ønske os anderledes. Vi opfordrer alle i dansk skovbrug til at læse forslaget, og skriv meget gerne et høringssvar til PEFC senest 4. november.

Enkeltbetaling til landbrugsarealer beliggende i skov (8. juni 2011)
FødevareErhverv sender i øjeblikket høringsbreve ud til ejere, som søger om enkeltbetaling til lysåbne arealer i skov. Læs her hvad du skal gøre.

Fire anbefalinger til Natura 2000 (18. april 2011)
Efter høringen af 246 Natura 2000-planer og 23 vandplaner har Skovforeningen 4 anbefalinger til myndighederne: Finansieringen skal på plads. Inddrag ejerne nu. Ret alle fejlregistreringer. Og revider Natura 2000-områdernes grænser og grundlag.

Natura 2000 - frist forlænges til lørdag d. 9. april (6. april 2011)
Den officielle høringdsfrist på vand og Natura 2000-planerne er i dag onsdag d. 6. april. Men Naturstyrelsen har valgt at holde høringsportalen åben frem til lørdag d. 9. april

Miljøministeren vil forbyde nye dyrehaver i skov (9. juli 2010)
Miljøminister Karen Ellemann har sendt et forslag i høring om ændring af skovloven så der ikke længere kan dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Skovforeningen er imod forslaget - og for nye dyrehaver i skov.

Nedsættelse af ejendomsskatten på produktionsjord (23. april 2010)
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop udsendt et lovforslag i offentlig høring, der medfører en nedsættelse af ejendomsskatten på produktionsjord fra 1. januar 2011.

Natura 2000- og vandplanerne endelig lagt frem (23. februar 2010)
Miljøministeriet har sendt 246 stk. Natura 2000-planer og 23 stk. vandplaner i forhøring. Skovforeningen kan hjælpe de berørte ejere.

Skatteforslag forvrider konkurrencen mellem energiafgrøder (29. oktober 2009)
Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring. Der bliver samme fradragsret for energiafgrøder på mark som i skov - men i skoven får afgrøderne ikke de samme tilskudsmuligheder. Altså konkurrenceforvridning.

Udkast til vejledning om udsætninger og biotopplaner (12. marts 2009)
Læs Skovforeningens høringssvar til Skov- og Naturstyrelsens udkast til vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns.

Overflødig og dyr tvangsbeskyttelse af flagermus i løvskovene (13. januar 2009)
Miljøministeriet har sendt et lovudkast i høring. Lovudkastet indebærer erstatningsfri indgreb i skovdriften. Det vil påføre økonomiske tab og byrder for skovejerne - for at beskytte flagermus som ingen beskyttelse behøver. Skovforeningen protesterer.

Nyt om konkurrencesagen (8. september 2008)
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har afhørt enkelte medlemmer af Handelsudvalget og derefter aflyst yderligere afhøringer. SØKs jurister skal nu tage stilling til sagens videre forløb.

Miljøministerens udkast til kriterier for indkøb af træ (27. april 2007)
Miljøministeren har sendt et udkast til politik for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i det offentlige i høring. Danske organisationer har hidtil ikke kunnet blive enige på området.

Usikkerhed for danske skove i EUs landdistriktsprogram (30. november 2006)
Fødevareministeriet har sendt et forslag i høring om Danmarks gennemførelse af EU's landdistriksprogram. Skovforeningen ser flere problemer i høringsudkastet.

Nye krav om krydsoverensstemmelse er overimplementering (21. februar 2018)
Landbrugsstyrelsens forslag til udvidede krydsoverensstemmelseskrav er overimplementering og kan få store konsekvenser for kombinerede jordbrug. Dansk Skovforening arbejder på at få fjernet urimelighederne.

Staten udlægger 45 skove til biodiversitetsformål (23. januar 2018)
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde-Larsen har offentliggjort listen over de 45 statslige skove, som nu skal udlægges til biodiversitetsformål.

Ny planlov - positivt men stadig udfordringer (11. juli 2017)
Med den nye planlov er der åbnet op for mere fleksible byggeregler, og Grønt Danmarkskort er snart en realitet.

Ejendomsvurderingslov med mange urimeligheder (18. april 2017)
Vurderingsloven har gennem mange år været udsat for hård kritik. Det nye udkast til vurderingslov retter bestemt ikke op på det for skovenes vedkommende

Afstandskrav mellem jagttårne og skel fastholdes (23. marts 2017)
Der vil fortsat være et afstandskrav til naboskel ved opsætning at jagttårne

Ændring af Natura 2000 områdernes afgrænsning (23. februar 2017)
Miljøstyrelsen arbejder på at justere Natura 2000 afgrænsningerne og eventuelt inddrage nye arealer.

Nationalpark Mols Bjerge skal have ny plan (13. juli 2016)
Nationalpark Mols Bjerge har udsendt et debatoplæg, hvor de beder om input til den nye plan. Så giv jeres besyv med. Det er nu, at I kan gøre en forskel.

Spørgsmål og svar om EU’s Tømmerforordning (23. maj 2016)
Skovforeningen har lagt spørgsmål og svar om EU’s Tømmerforordning på medlemsafdelingen af vor hjemmeside. Læs dem og brug dem.

Danmark er længst i EU med implementering af tømmerforordningen (27. april 2016)
Danmark er det eneste land i EU som har identificeret den nationale lovgivning der skal overholdes for at træ anses for lovligt fældet. Skovforeningen håber at EU vil følge op over for de lande som stadig ikke er på plads - så alle får lige vilkår.

Vejledning til skovejere om EU’s tømmerforordning (11. marts 2016)
Naturstyrelsen har færdiggjort vejledningen til danske skovejere om EU’s tømmerforordning. Kom til de åbne skovkredsmøder og marts og april og hør nærmere om hvad det vil betyde for danske skovejere.

Nu rulles EU’s Tømmerforordning ud for skovejerne (18. januar 2016)
Skovforeningen beder Naturstyrelsen præcisere afgørende punkter i vejledningen til EU’s Tømmerforordning: Hvordan skal skovejere udvise den krævede fornødne omhu for at træet er lovligt fældet, og hvornår risikerer skovejere at blive straffet økonomisk?

Budget for 2. generations vand- og naturplaner offentliggjort (18. december 2014)
Miljøministeren offentliggjort i går de midler der er sat af til gennemførsel af 2. generation Vandområdeplaner og 2. generation Natura2000 planerne for det åbne land. Planerne dækker perioden 2015 – 2021

Nye regler for afbrænding af hugstaffald på vej (28. november 2014)
Fornuftige regler på vej om afbrænding af blandt andet hugstaffald i skovene.

Nye vandplaner gennemført (5. november 2014)
De første vandplaner er nu godkendt og gælder indtil december 2015, hvor anden generation af vandplanerne skal vedtages. De nuværende planer er fem år forsinkede og er væsentligt anderledes i forhold til de oprindelige planer.

Udkast til ny lejelov: Hverken en modernisering eller en forenkl (16. oktober 2014)
Lovforslaget indeholder store ændringer med store konsekvenser for udlejerne.

Brændeafgiftens officielle afskaffelse (21. september 2014)
Lovforslag fra Skatteministeriet ruller hele forsyningssikkerhedsafgiften tilbage og aflyser planerne om en brændeafgift. Dermed er den hidtil alvorligste trussel imod bæredygtig skovdrift i Danmark afværget.

Skovforeningen afværger ekstraskat på skovvirksomheder (12. september 2014)
Folketinget har vedtaget ændringer i virksomhedsskatteloven. Skovforeningen har afværget et problem for skovejendomme og arbejder fortsat for at almindelig skovdrift og generationsskifter ikke pålægges ekstraskat på grund af lovændringen.

Ny energiaftale lægger brændeafgiften i graven (15. juli 2014)
Brændeafgiften er definitivt død. Regeringen har sammen med V, DF, SF og EL indgået en ny delaftale på energiområdet, som en sidste del af den store vækstpakke.

Nu tør vi juble: Sejr over brændeafgiften (4. april 2014)
Skatteministeren bekræfter at brændeafgiften er taget af bordet, og ingen politikere protesterer imod dét. Mareridtet er ovre for skovene.

Venstres forslag løser ikke brændeafgiftens problemer (20. marts 2014)
Venstre foreslår at en erklæring fra købere af raftehegn, haveflis og strøelse skal være nok til at undgå at betale brændeafgift. Forslaget løser desværre ikke brændeafgiftens mange andre problemer. Kampen er ikke slut.

Skatteministeren svarer spørgsmål om brændeafgift efter 5 månede (26. februar 2014)
I september 2013 stillede Liberal Alliance 4 spørgsmål til skatteministeren den foreslåede brændeafgift. Nu, 5 måneder efter, har den nye skatteminister svaret. Læs svarene her.

Regeringen udskyder brændeafgift (10. december 2013)
Skatteministeren bekræfter at der ikke kommer nogen lov om en brændeafgift inden jul. Skovforeningen er foreløbig glad, men kampen er ikke slut. Skatteministeren varsler fortsat at en afgift kommer.

Pressemeddelelse: 50.000 likes til 'Stop brændeafgiften' (11. november 2013)
Facebooksiden "Stop brændeafgiften" har fået 50.000 likes efter sine 2 første måneder. Det beviser at der er massiv folkelig modstand imod afgiften på brænde.

Konservative nedlægger veto mod brændeafgift (6. oktober 2013)
Jyllands-Posten skriver i dag, at "Den kommende brændeafgift er så vanvittig, at De Konservative smider vetokortet. Det betyder, at afgiften enten skal droppes eller vente til efter næste valg. Skatteminister opfordrer til besindelse."

Vanviddet kan stoppes (22. september 2013)
Brændeafgiften er vanvittig nok til at udløse et ramaskrig. Det er skovbrugets, forbrugernes og miljøets chance. Så til alle modstandere af brændeafgiften: Kæmp.

Skovenes brændepris går amok med ny afgift (27. august 2013)
Bøgebrænde i 2.7 m længde stiger 80 % i pris. Selvskoverbrænde stiger 140 %. Det er nogle af de dybt groteske konsekvenser af Skatteministeriets forslag til brændeafgift.

Brændeafgiftens 7 forbandelser (23. august 2013)
Brændeafgiften er hovsa-politik der vil skade massivt og på mange områder. Politikerne bag afgiften har lukket øjnene for hvor galt det bliver. Læs detaljerne om brændeafgiftens 7 forbandelser.

6 organisationer beder minister om træbyggeprogram (28. september 2012)
Træbyggeri er en folkelig og faglig vindersag i klimapolitikken. Det har 6 organisationer fra træsektoren skrevet til Martin Lidegaard. Vi opfordrer ham til at fremme træbyggeri som man gør i fx Sverige, Norge, Finland og Frankrig.

Hjælp til kommentering og forståelse af Natura 2000-handleplan (6. juli 2012)
Skovforeningen har samlet en række erfaringer og spørgsmål i forbindelse med handleplanerne, som kan hjælpe ejere der ønsker at kommentere Natura 2000 handleplanerne

Vinterfodring og den forbudte biodiversitet (18. maj 2012)
Det er ikke til at forstå: Mens naturdebatten herhjemme og i hele verden drejer sig om hvordan vi sikrer og udvikler biodiversiteten, må danske skovejere ikke bruge et værktøj som billigt, effektivt og smukt skaber masser af biodiversitet.

Mols Bjerge på rette kurs (16. marts 2012)
Nationalparkbestyrelsen og -sekretariatet på Mols har lyttet til lodsejerne og skabt tillid til det fremtidige lokale samarbejde. Det kan blive en succeshistorie der smitter til de øvrige nationalparkområder.

Naturbeskyttelsesloven skal gælde også på randzonerne (28. februar 2012)
Regeringens forslag fri adgang til de nye randzoner er ikke acceptabelt for lodsejerne. Skovforeningen arbejder sammen med en række organisationer for at naturbeskyttelseslovens fundamentale principper kommer til at gælde.

Natura 2000 - Rettelser til planerne (15. februar 2012)
Der er fundet fejl i Århus Universitets kodning af tilstandsvurderingssystemet for Natura 2000. Naturstyrelsen har derfor måtte udsende rettelsesblad for 116 planer.

Natura 2000-planer vedtaget (8. december 2011)
Miljøministeren har nu fremlagt de endelige Natura 2000-planer. Skovforeningen er umiddelbart tilfreds med planerne, men peger på at der stadig er behov for at finde en fornuftig finansiering af de ønskede tiltag for skovene.

Nyt om Vand- og Naturplaner (1. december 2011)
Ændringer i vandplanerne ventes præcenteret i slutning af denne uge. Færdige naturplaner forventes præsenteret i næste uge

Natura 2000: Eremitten skal sikres gennem dialog og tillid (6. oktober 2011)
Skovforeningen arbejder for at aftalerne om sikring af eremitten og udviklingen af potentielle levesteder kommer til at foregå i reel dialog med lodsejerne, og at aftalerne kommer til at udtrykke tillid til lodsejerne.

Præsentation af forslag til ny PEFC-ordning (23. september 2011)
PEFC Danmark afholdt 21. september et åbent seminar hvor udkastet ny dansk PEFC-ordning blev præsenteret. Præsentationen af udkastet til ny ordning kan downloades her.

Stadig usikkerhed om erstatning til skovejere i ny vandløbslov (21. juni 2011)
Folketinget har vedtaget ny vandløbslov som giver kommunen redskaber til at forbedre miljøtilstanden blandt andet ved ændret vandløbsvedligeholdelse. Fredskovspligtige arealer er fortsat ikke sikret erstatning.

Lokale møder om Natura 2000 planerne for særligt berørte ejere (21. juni 2011)
Ejere som vil blive særligt berørt af en Natura 2000 plan vil i den kommende tid blive inviteret til lokale informationsmøder. Se her hvordan du kan forberede dig på mødet.

Mundtlig beretning på Skovforeningens generalforsamling 2011 (26. maj 2011)
Skovene er blevet synlige. Læs beretningen her.

Korrespondance med miljøministeren om fælder ved naturaftaler (25. marts 2011)
Skovforeningen har opfordret miljøministeren til at ændre bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper for at fremme aftaler om naturbeskyttelse. Ministeren har svaret at hun mener at problemet er begrænset. Skovforeningen har skrevet en gang til.

Skovene snydes i forslag til ny vandløbslov (16. marts 2011)
Regeringen foreslår ændringer af vandløbsloven som kan medføre tab for jordbrugsejendomme som følge af mindsket vandløbsvedligeholdelse. Forslaget har urimelige økonomiske konsekvenser for lodsejerne og særligt for skovejerne.

Organisering af skov- og naturejere ved Nationalpark Skjern Å (2. marts 2011)
Skovforeningen opfordrer lodsejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjern Å til at organisere sig. Vi giver råd og vejledning.

Informationsmøde om vand- og natura 2000-planer - Stortrøm (27. december 2010)
Naturstyrelsen Storstrøm afholder et møde for lokale medlemmer af organisationer i Vand- og Naturrådene. Her informeres om vand- og natura 2000-planerne. Arrangørerne beder skovejere om at tilmelde sig møderne via Dansk Skovforening.

Lokale informationsmøder om Vand- og Natura 2000 planer - Ribe (22. december 2010)
Miljøcenter Ribe og Skov- og Naturstyrelsen afholder møder for lokale medlemmer af organisationer i Vand- og Naturrådene. Her informeres om vand- og natura 2000-planerne. Arrangørerne beder skovejere om at tilmelde sig møderne via Dansk Skovforening.

Tre informationsmøder i Østjylland om vand- og natura2000-planer (20. december 2010)
Miljøcenter Århus og Skov- og Naturstyrelsen afholder møder for lokale medlemmer af organisationer i Vand- og Naturrådene. Her informeres om Vand- og Natura 2000-planerne. Arrangørerne beder skovejere om at tilmelde sig møderne via Dansk Skovforening

Miljøministeren sender dyrehaver til Skovpolitisk Udvalg (3. oktober 2010)
Karen Ellemann fremsætter ikke sit lovforslag fra 2. juli om stop for yderligere dyrehaver i fredskov i Danmark. I stedet beder hun Skovpolitisk Udvalg om at inddrage spørgsmålet i sit arbejde. Skovforeningen er glad for beslutningen.

Ministeren vil begrænse klagemulighed for natur- og vandplaner (3. september 2010)
Skovforeningen, landbruget, kommunerne og de grønne organisationer er stærkt utilfredse med miljøministerens forsøg på at begrænse klageadgangen for natura2000- og vandplaner. Socialdemokraterne stiller nu spørgsmål i Folketinget

Pressemeddelelse fra Skovforeningen, Friluftsrådet og Nepenthes (26. august 2010)
Skovforeningen, Friluftsrådet og Nepenthes udsender fælles pressemeddelse som afviser regeringens forslag om at forbyde nye dyrehaver i skove.

Skrækfantasier skal stoppe nye dyrehaver (19. august 2010)
Lederen i Skovens augustnummer: Miljøministeren vil forbyde nye dyrehaver i skov. Men dyrehaver i skov gavner både befolkningen og biodiversiteten. Så hils dem velkommen i stedet for at forbyde dem.

Hvordan finder jeg vand- og naturplanerne for mit område? (2. marts 2010)
Det kan være svært at finde frem til vand- og natura 2000-planerne for de enkelte områder. Skovforeningen har lavet en lille link.guide, som gerne skulle gøre det lettere.

Møde med miljøministeren om Natura 2000- og vandplaner (25. januar 2010)
Skovforeningen og en række andre organisationer har mødt miljøministeren om de netop udsendte Natura 2000- og vandplaner. Læs Skovforeningens synspunkter om planerne og den kommende proces.

Lodsejernes mistillid til nationalparkerne (27. november 2009)
Konklusion fra Skovforeningens debatmøde: Der er masser af frustrerede lodsjere i alle de påtænkte nationalparker. Det bliver er et alvorligt problem for parkernes udvikling. Læs også Skovforeningens anbefalinger til lodsejere i nationalparkområder.

Skovforeningen støtter at Natur- og Miljøklagenævn lægges sammen (29. oktober 2009)
Miljøministeren foreslår at Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet lægges sammen. For skovene gør det næppe stor forskel, men der kan være fordele i form af effektivisering og sagsbehandling af mere relevante nævnsmedlemmer.

Indkøbspolitik for træ (14. april 2008)
Miljøministeren udsendte d. 28. februar et statusnotat for arbejdet med implementeringen af den danske indkøbspolitik for træ. Samtidig blev en midlertidig vejledning, der skal gælde frem til 1. april 2009 offentliggjort.

Den danske PEFC ordning godkendt af PEFC (5. marts 2008)
PEFC Council har godkendt den danske PEFC ordning for en ny 5 årig periode

Skovene glemt igen ved udmøntningen af Landdistriktsprogrammet? (6. september 2007)
Direktoratet for FødevareErhverv har tilsyneladende ikke skovene med i deres udkast til udmøntning af Landdistriktsprogrammet. Skovforeningen følger op overfor ministeren og embedsværket.

Fremtidig lovstruktur på Miljø- og Fødevareministeriets område (28. februar 2018)
Gode anbefalinger fra ekspertudvalget. Vi mener dog, at det er meget vigtigt at bevare skovloven som selvstændig sektorlov af hensyn til skovenes erhvervsmæssige interesser.

Ny gasledning mellem Nordsøen og Polen – og hvad nu? (23. januar 2018)
Store ledningsprojekter berører ofte mange lodsejere. Bliver du ramt så hold fast på, at gæsteprincippet skal fastholdes.

Ny lovstruktur med bedre retssikkerhed (15. december 2017)
Ekspertudvalg fremlægger forslag til ny lovstruktur på Miljø- og Fødevareministeriets område. Der er mange gode forslag i anbefalingerne, men forslaget om at lægge skovloven ind i en samlet natur- og biodiversitetslov kan vi ikke støtte.

Stormfaldsloven 1. behandlet i Folketinget (24. november 2017)
Samtlige partier i Folketinget udtrykte stor tilfredshed med lovforslaget, der også indeholder ændringer i stormflods- og oversvømmelsesordningen. Både Skovforeningen og embedsmænd blev rost for vedholdende indsats af Venstres ordfører, se videoklip.

Regeringen klar med forbedret stormfaldslov (15. november 2017)
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 14. november 2017 fremsat den længe ventede ændring af stormfaldsloven i Folketinget. Loven træder i kraft fra fremsættelsen.

Vi søger repræsentanter til lokale naturråd (18. oktober 2017)
Der skal nedsættes nye naturråd til at hjælpe med udpegningen af områder til et Grønt Danmarkskort. Medlemmer har mulighed for at repræsentere Skovforeningen - tilmeld dig inden d. 1. november 2017.

Lighed for loven eller…? (17. oktober 2017)
Forslag til ny lov vil indføre en uacceptabel forskelsbehandling mellem offentlige og private ejere.

Nu justeres Natura 2000-områdernes grænser (25. september 2017)
Der vil formentlig blive udpeget lidt flere arealer med naturtyperne ”bøg på muld” og ”ege-blandskov”. Lederen fra Skoven 9, 2017.

Ny betalingsordning til urørt skov (22. juni 2017)
Fra 3. juli kan private skovejere søge om betaling til udlæg af urørt skov gennem en ny national betalingsordning.

Regional tilpasning af nye jagttider for kronvildt (7. februar 2017)
En ny forvaltningsplan vil indføre nye jagttider for kronvildt. Skovforeningen er utilfreds med planen, der vil betyde en markant indskrænkning af ejernes råderet.

Ændrede jagttider for kronvildt (22. december 2016)
Jagttiderne for kronvildt for foreslås ændret for en 3-årig periode med virkning fra efteråret 2017. Skovforeningen undrer sig over ministerens valg af forvaltningsmodel.

Lempelse af VVM-kravene for skovene (9. december 2016)
Ny bekendtgørelse letter adgangen for ejerne til skovrejsning og skovrydning uden automatisk VVM-pligt. Det er meget positivt.

Tilskud til skovrejsning (8. juni 2016)
En ny ansøgningsrunde for skovrejsning åbner 1. juli med frist 23. august. Der er nye vilkår i forhold til tidligere skovrejsningsordninger, men Naturstyrelsen har endnu ikke offentliggjort detaljerne.

Advokatbistand i Skovforeningen – hvordan kan vi hjælpe dig? (13. august 2015)
Skovforeningen har styrket Erhvervspolitisk Afdeling og er endnu stærkere på det juridiske område. Vi kan tilbyde udvidet rådgivning til støtte for ejerskabet og driften af skov og natur. Så tag fat i os.

EU-Parlamentet vil bevare skovenes frie afsætning (17. juni 2015)
EU-Parlamentet støtter Kommissionens forslag til skovstrategi - og trækker yderligere den rigtige vej på vigtige punkter. Fx afvises krav om træ kun må bruges til energi efter at have været brugt i anden træindustri.

Statsministeren nævnte naturen i sin åbningstale (7. oktober 2014)
"Regeringen vil investere i naturen – 195 millioner kroner ekstra over tre år" - sagde Helle Thorning-Schmidt i dag til Folketinget.

Møde mellem Skovforeningen og Miljøministeren (9. september 2014)
Regeringen fremlægger i efteråret Naturplan Danmark og et nationalt skovprogram. Skovforeningen understregede at naturindsatsen i skovene fortsat bør ske med langsigtede aftaler baseret på frivillighed, fleksibilitet, faglighed og økonomi.

Pressemeddelelse: Klimaministeriet misinformerer Folketinget (28. februar 2014)
I et svar til Folketinget påstår Klima- Energi- og Bygningsministeriet at råddent træ gavner klimaet. Det er noget vås.

Vandråd – Lodsejernes stemme i anden generations vandplaner (28. januar 2014)
Allerede inden at de første vandplaner er endeligt vedtaget er arbejdet med anden generation af vandplanerne så småt skudt i gang.

Stormene væltede 1,5 millioner m3 træ (20. december 2013)
Skovenes samlede økonomiske tab vurderes til 300 millioner kr. for de to stormfald i 2013.

Erhvervsministeren i samråd om stormfaldsloven (18. december 2013)
Samrådet var indkaldt for at afklare hvordan ordene ”landsdel” og ”område” skal fortolkes - i lyset af at Stormrådet i første omgang besluttede ikke at aktivere stormfaldsordningen efter stormfaldet 28. oktober.

TV om stormfaldet der er værre end først antaget (27. november 2013)
Se indslaget i TV2 Øst med skovfoged Anders Grube, Stiftelsen Sorø Akademi, og direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening.

Nye tal: Skovforeningen beder Stormrådet ændre afvisning (21. november 2013)
Det opdaterede skøn over stormfaldet den 28. oktober er 470.000 m3. I de ramte områder (Sønderjylland, Sydfyn og Vestsjælland) er faldet mere end 1 års normalhugst. Skovforeningen beder derfor Stormrådet ændre sin afvisning.

Skovene mistede 100 millioner, men Stormrådet afviser stormfald (11. november 2013)
Den korte orkan 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 landet over, vurderer Skovforeningen. Stormrådets afvisning af at aktivere forsikring og gentilplantningsordning er truffet på et forkert grundlag.

Læren fra den nye orkan (6. november 2013)
Det aktuelle stormfald peger på tre meningsløse regler i stormfaldsordningen. Blandt andet at ramte skove kan blive afskåret fra forsikringsdækning og gentilplantningsordning fordi naboerne ikke er ramt. Reglen bør fjernes.

Stormfaldsordningen aktiveres ikke i denne omgang (5. november 2013)
Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen. Det viser at ordningen bør ændres - nogle skove, især i Sønderjylland, blev nemlig katastrofalt hårdt ramt.

EU på vej med skovstrategi som værn mod hovsa-politik (29. september 2013)
Skovforeningen hilser EUs kommende skovstrategi velkommen. Vi forventer at strategien vil sikre sammenhæng og synergi og tjene som reference når EU laver politik der påvirker skovene og skovbruget.

Skovene i finanslovforslaget for 2014 (28. august 2013)
Ingen store overraskelser for skovene i finanslovforslaget. Men det er godt at der kommer flere penge til blandt andet skovenes naturværdier.

Ministre afslår møder om brændeafgift (30. januar 2013)
Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.

Kort over vandløb og søer med randzoner (21. marts 2012)
NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet et landsdækkende vejledende kort over de vandløb og søer, som vil blive omfattet af lov om randzoner.

Biodiversiteten sikres bedst med langsigtede løsninger i skoven (2. marts 2012)
Ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd anbefaler en øget indsats for biodiversiteten i skovene. Skovforeningen er enig, men ønsker en mere nuanceret analyse af hvilke driftsformer og tiltag der kan sikre biodiversiteten.

Adgang til randzoner skader følsom natur (20. februar 2012)
Fødevareministerens forslag mangler fuldstændig en analyse af konsekvenserne for naturen og for de ejere som ejere har ansvaret for arealerne. Skovforeningen arbejder for at ændre indholdet og begrænse skaden.

Breve til 3 ministre efter skovpolitiske udvalg (5. august 2011)
Følg med i Skovforeningens korrespondance Karen Ellemann, Henrik Høegh og Lykke Friis om en politisk opfølgning på Skovpolitisk Udvalg.

God psykologi giver god natur (9. marts 2011)
Lodsejernes mistillid nationalparkplanerne og –processerne er en realitet. Sagen udstiller at god psykologi vil være en nøgle til bedre naturforvaltning. Se tommelfingerreglerne for mere frugtbart samarbejde med lodsejerne.

Møde i Fynske skovkreds (1. februar 2011)
Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds tirsdag den 8. marts i Ringe. (Bemærk! Ny dato i forhold til den tidligere aftalte.) Alle Skovforeningens medlemmer er velkomne.

Ekskursion og møde i Nord- og Midtsjællandske Skovkreds (24. januar 2011)
Skovforeningen inviterer til ekskursion på Merløsegaard og møde i Nord- og Midtsjællands Skovkreds tirsdag 8. februar 2011. Alle Skovforeningens medlemmer er velkomne.

Skovforeningens forslag til revision af PEFC-standarden (5. januar 2011)
Læs Skovforeningens forslag til ny dansk PEFC-standard for skovdrift. Forslaget vil nu blive behandlet af PEFC Danmark.

2. møde i Skovforeningens referencegruppe for PEFC-certificering (30. november 2010)
Skovforeningens målsætning for revisionen af PEFCs skovstandard ligger nu fast. Referencegruppen arbejder i øjeblikket med indledningen til standarden og har også drøftet kravene til dokumentation og til maskinførere.

Flagermusenes ”beskyttelse” (22. november 2010)
Skov- og Naturstyrelsen har udsendt sit bud på hvordan den danske - og overflødige - beskyttelse af flagermus kan gennemføres. Skovforeningens vigtigste ønske er opfyldt: Vejledningen giver ingen facitliste eller diktat for hvordan skovene skal drives.

Skovforeningens ønsker til revision af PEFC’s skovstandard (4. november 2010)
Skovforeningen har nedsat en referencegruppe til at udarbejde et forslag PEFCs kommende skovstandard. Gruppen har haft sit første møde og vil have sit forslag klar til nytår.

Invitation til PEFC-revision (13. oktober 2010)
Skovforeningen inviterer alle medlemmer til at deltage i den referencegruppe som skal formulere Skovforeningens konkrete ønsker til PEFCs kommende danske skovstandard. Første møde 26. oktober.

Invitation til tre medlemsmøder i november (28. september 2010)
Skovforeningen afholder tre medlemsmøder i november - om revisionen af PEFC’s skovstandard, arbejdet i regeringens Skovpolitiske Udvalg, Danmarks brug af træ til energi i fremtiden samt de kommende Natura 2000- og vandplaner. Gratis deltagelse .

Vejledning om beskyttelse af flagermus i skov (15. juni 2010)
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet vejledningen ”God praksis for skovarealer med flagermus”. Vejledningen er ikke en facitliste for hvordan skovejeren skal drive skoven, men et eksempel på hvordan skovdriften kan tilrettelægges uden at bryde loven.

Skov er Danmarks rigeste biotop på arter (13. april 2010)
Ny opdateret rødliste viser at skovene er Danmarks artsrigeste biotop. Samtidig findes flest af de rødlistede arter i skov, og det har en naturlig forklaring.

10 år efter: Skovenes risiko er forværret (21. december 2009)
10 år efter orkanen er skovene økonomisk set mere stormudsatte end nogensinde før: Merhugstfradraget er væk, og Økonomi- og Erhvervsministeriet lytter ikke til en arbejdsgruppes faglige anbefalinger til ændringer af Stormfaldsloven.

Tilskud til særlig drift af skov til sikring flagermus og hassel (15. oktober 2009)
Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt en ny vejledning om tilskud til særlig drift af skov.

Efterlysning: Medlem til deltagelse i følgegruppe om mårhund (11. oktober 2009)

Skovrådets forslag til kommissorium for et skovpolitisk udvalg (13. juli 2009)
Skovrådet har skrevet til Miljøministeren med et forslag til kommissorium for det skovpolitiske udvalg som ministeren har stillet i udsigt til efteråret 2009. Skovforeningen er enig med Skovrådet og ser frem til nedsættelsen det skovpolitiske udvalg.

Grøn Vækst forvrider konkurrencen på bioenergimarkedet (30. juni 2009)
Som led i Grøn Vækst har Regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at landbruget får fradragsret for dyrkning af flerårige energiafgrøder. Det skaber konkurrenceforvridning på markedet for bioenergi.

Ingen penge til bæredygtig skovdrift i 2010-13 (16. juni 2009)
Regeringen lukker bevillingerne til særlig biodiversitet i skove, konvertering af nål til løv og grønne driftsplaner - stik imod Danmarks nationale skovprogram, biodiversitets-forpligtelse og skovlovens intentioner. Årsag: Grøn Vækst glemte skovene.

Mundtlig beretning på Skovforeningens generalforsamling (20. maj 2009)
Dansk Skovforening holdt generalforsamling den 19. maj 2009 på Hvidkilde, Sydfyn. Læs bestyrelsens beretning som formand Niels Reventlow fremlagde.

Minesteren erkender Grøn Vækst glemte skovene (1. maj 2009)
Regeringen har offentliggjort sin strategi Grøn Vækst: Der skrives mange gode ting om de eksisterende skoves værdier, men der er ingen plan for at udvikle disse værdier for fremtiden. Fx er træ, verdens mest miljøvenlige råstof, helt overset i strategien.

Grøn Vækst glemmer skovene (30. april 2009)
Skovrådet, som ifølge skovloven rådgiver ministeren om skove og skovbrug, konstaterer at regeringen ikke har fulgt op på den meget væsentlige rolle som skovene og skovbruget kan spille for at nå flere af de prioriterede mål i Grøn Vækst.

Skovforeningen til møde med Miljøministeren om grøn vækst (23. marts 2009)
Skovforeningen har været inviteret af Miljøministeren til møde om Grøn Vækst. Det er et fremskridt. Da Grøn Vækst blev lanceret i efteråret, var skovene udeladt. Det er dog stadig uvist om skovene kommer med i regeringens kommende udspil.

"Grøn vækst" udskudt endnu engang (18. februar 2009)
Regeringen har endnu engang udskudt offentliggørelsen af regeringens udspil om grøn vækst.

Postkort fra Skovens Dag 2008 (9. juni 2008)
Skovens Dag trak under temaet ”Skovens historier” 29.000 mennesker ud i skovene. Det blev en dejlig dag med mange forskellige typer arrangementer.

Udfasning af mindre centralvarmekedler (16. maj 2008)
Miljøministeren vil fremme udskiftningen af gamle forurenende brændekedler. Man kan nu få tilskud til at skrotte visse særligt forurenende centralvarmekedler.

Natura 2000 - sammenfatning fra idefasen (15. maj 2008)
Miljøministeriet har sammenfattet de input der er kommet i idefasen. Med over 1700 indkomne bidrag betegner ministeriet idefasen som en succes.

Natura 2000 - Skovejere får udsættelse af frist i idefasen (8. november 2007)
Ejere af skovbevoksede fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne har efter anmodning fra Dansk Skovforening fået en fristforlængelse til at komme med input i idefasen. Ny frist er 1. marts 2008

Langsomt på vej mod regler for gravpladser i sko (22. oktober 2007)
Et lovforslag fra Kirkeministeriet vil lette kommuners anlæg af gravpladser i fx skove. Den foreslåede liberalisering er dog så beskeden at den næppe får nogen effekt i de private skove. Skovforeningen foreslår større frihed for borgere og skovejere.

Skovforeningens anbefalinger til skovejere (14. juni 2007)
Dansk Skovforening ønsker at skovejerne har det bedst mulige omdømme. Her er et sæt af anbefalinger til ejernes håndtering af følsomme emner i skovdriften.

Bombe under retssikkerheden (18. januar 2007)
Ejere af skov og natur risikerer at skulle betale erstatning efter at have fulgt myndighedernes regler og påbud. Erstatningen udregnes komplet uigennemskueligt og kan blive så enorm at den sender ejerne fra hus og hjem. Uden at ejerne er skyldige i noget.

Skovene må ikke skabe liv på landet (17. januar 2007)
Fødevareministeriet foreslår at afskære danskerne fra de værdier og erhvervsmuligheder som skovene kunne skabe i landdistrikterne. Vi bringer her en liste over de spildte muligheder.

PEFC stadig garant for lovlighed og bæredygtighed i UK (19. december 2006)
Den britiske regering har annonceret at de forsat anbefaler PEFC mærket som ganranti for både lovlighed og bæredygtighed. I Danmark arbejdes der fortsat på at revidere den offentlige indkøbsvejledning for træ.

Nationalparker i Danmark - formål, afgrænsning og indhold (6. december 2005)
Skovforeningen, Dansk Landbrug, Landdistrikternes Fællesråd samt Kyst, Land og Fjord har skrevet fælles holdningspapir om nationalparker i Danmark.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.