Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Der er fundet 314 poster der svarer til dine søgekriterier:

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren ønsker dansk træ (5. oktober 2015)
Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne om møde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeren som bekræftede at danske skoves træ er særlig velkomment som vedvarende energikilde.

Plant træer til energi (20. august 2014)
Træ til Energi - samarbejdet imellem Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne - anbefaler nu skovejerne at dyrke energitræ målrettet ved øget og mere konsekvent brug af hurtigvoksende hjælpetræer i kulturer.

Danske skove kan fordoble produktionen af træ til energi (30. november 2011)
Skoven udnytter ikke biomassepotentialet fuldt ud. En ny skovdyrkningsmodel kan bæredygtigt øge produktionen af træ til energi.

Energiudspil med for lille anvendelse af skovens biomasse (26. april 2018)
Regeringens udspil til energiforlig 2020-2030 giver ikke dansk skovbrug grundlag for at øge træproduktionen til den sidste - og vanskeligste - del af den grønne omstilling af samfundet.

Regeringen foreslår et nyt skovprogram (19. marts 2018)
Skovforeningen er glad for regeringens udkast til et nyt nationalt skovprogram. Det udtrykker en god balance mellem de mange goder skovene kan producere – træ, natur, friluftsliv, rent grundvand og bæredygtig energi. Læs lederen fra Skoven 3, 2018.

Der er brug for både biomasse og varmepumper (18. oktober 2016)
De Radikale har stillet et beslutningsforslag, der skal fremme brugen af varmepumper på bekostning af biomasse. Skovforeningen mener der er brug for både biomasse og varmepumper. Derfor har Træ til Energi skrevet til Energi-, forsynings- og klimaudvalget.

Skovbruget på Christiansborg for dansk energitræ (20. juni 2016)
Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne har haft foretræde hos Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg for at tilbagevise kortsigtede forslag fra De Radikale og Klimarådet om massiv omlægning til varmepumper på bekostning af træ.

Lettere dokumentation af energitræets bæredygtighed (18. maj 2016)
Der er ved at blive udarbejdet en national risikovurdering af dansk energitræs bæredygtighed. Den vil lette kravene til den enkelte skovejers dokumentation.

Invitation til alle: Skovforeningens ekskursion til Valdemarskil (26. april 2016)
Skovforeningens store ekskursion går i år til Valdemarskilde ved Slagelse. Temaet er muligheder for bedre økonomi i skovdriften - gennem fx urørt skov, grandis, rødeg, energitræ og/eller brugerbetaling for organiseret friluftsliv? Alle er velkomne.

EU-Parlamentet vil bevare skovenes frie afsætning (17. juni 2015)
EU-Parlamentet støtter Kommissionens forslag til skovstrategi - og trækker yderligere den rigtige vej på vigtige punkter. Fx afvises krav om træ kun må bruges til energi efter at have været brugt i anden træindustri.

Næsten 3 timers debat om skovene i Folketinget (19. maj 2015)
Folketinget har førstebehandlet to beslutningsforslag om skov og biodiversitet. Debatten viste hvor mange behov skovene skal opfylde: Biodiversitet, træ til miljøvenlige produkter, fossilfri energi, friluftsliv, arbejdspladser, værditilvækst og sundhed.

100 amerikanske forskere enige: Brug af træ gavner klimaet (27. marts 2015)
100 amerikanske universitetsforskere har skrevet til USA's miljømyndigheder og den britiske energi- og klimaminister. De peger på fire principper for de positive klimaeffekter ved at bruge træ fra bæredygtigt drevet skov.

Energikunder kræver papir på bæredygtigheden (26. marts 2015)
De fleste energitræproducenter kommer til at se nærmere på den europæiske energibranches SBP-certificering. Den kan koste arbejde og penge, men gør også forbrugerne og samfundet trygge ved at bruge træ til energi.

Sustainable Biomasse Partnership (SBP)-dag på Sorø Akademi (24. februar 2015)
Fra fyringssæsonen 2016/17 skal 40 % (stigende op til 90 % i 2019)af det energitræ, som danske energiproducenter køber være bæredygtigt samt give en væsentlig CO2 besparelse

Møde i Fynske Skovkreds den 29. januar (9. januar 2015)
På mødet drøftes blandt andet det nationale skovprogram, energibranchens bæredygtighedskrav til energitræ og Skovforeningens strategi i den offentlige debat. Alle medlemmer er velkomne.

Energiproducenternes standard for indkøb af træ er klar (4. december 2014)
Energiproducenterne har lanceret energibranchens standard for indkøb af bæredygtigt træ til energi. Kravene i standarden vil blive indfaset fra 2016.

Vækst i yderområderne og kompenserende klimatiltag (20. juni 2014)
Træ Til Energi samarbejdet mellem Hededanmark , Skovdyrkerne og Skovforeningen har skrevet til Klima-, Energi og Bygningsministeren og til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg

Træenergi bryder igennem i medierne (1. april 2014)
En artikel i Politiken om træenergiens store muligheder har spredt sig til utallige medier landet over, blandt andet TV-Avisen. Energiministeren udtaler sin tro på at Danmark vil satse på træ til energi i fremtiden. Se indslaget her.

Pressemeddelelse: Klimaministeriet misinformerer Folketinget (28. februar 2014)
I et svar til Folketinget påstår Klima- Energi- og Bygningsministeriet at råddent træ gavner klimaet. Det er noget vås.

Forskere ikke i tvivl: Brug af bioenergi gavner klimaet (7. oktober 2013)
To artikler fra henholdsvis et dansk og et udenlandsk forskerhold skærer igennem de senere års diskussion for og imod træets CO2-neutralitet: Skove er en kilde til klimavenlig energi, også i fremtiden.

Brev til Martin Lidegaard om to huller i klimaplanen (29. september 2013)
Klimaplanens virkemiddelkatalog indeholder skovrejsning og øget vedmasse gennem træforædling. Men udelader øget brug af træ til energi og til byggeri. Træ Til Energi har skrevet til ministeren om manglerne.

Natur op i røg? Så kontakt vores flis-hotline (19. maj 2013)
Skovforeningen tror ikke at Danmarks satsning på træ til energi koster naturværdier. Alle der oplever at bevaringsværdige træer er gået tabt til flis, beder vi kontakte os. Så undersøger vi hvorfor træerne blev fældet.

Mere biomasse, mere biodiversitet (19. april 2013)
To projekter udført under ledelse af Københavns Universitet: Det ene bekræfter skovenes store potentiale for merproduktion af træ til energi. Det andet siger at der er brug for klarere mål og et bedre videngrundlag for at fremme biodiversiteten.

TV om skovenes energiproduktion (1. april 2013)
Træ til Energi har skrevet til 4 borgmestre og anbefalet et biomassebaseret kraftvarmeværk i Kolding, i konkurrence med et værk baseret på importerede træpiller. Se TV Syds indslag om sagen, blandt andet om konsekvenserne for skovene.

Hugsten i de danske skove i 2011 (14. november 2012)
Samlet set faldt hugsten i de danske skove med 3 % i 2011 i forhold til 2010. Hugsten af træ til energi steg dog med 4 %.

Dansk skovbrug får besøg af Klima- Energi og Bygningsudvalget (19. juli 2012)
Folketingets Klima- Energi og Bygningsudvalg har takket ja til en invitation fra ”Træ til Energi” til at besøge dansk skovbrug. Formålet med besøget er at få et indblik i skovbrugets muligheder for at øge produktionen af træ til energi.

Mette Gjerskov spilder måske gode klimakroner på energipilstøtte (10. februar 2012)
Pressemeddelelse fra Skovforeningen og Hededanmark: Mette Gjerskovs forhøjede støtte til energipil på marker forvrider konkurrencen overfor fx skovenes træ - og giver for lille klimaeffekt for pengene.

Foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg (16. december 2011)
Målet for fortrædet vat at gøre opmærksom på uudnyttede muligheder i skovbruget for at producere træ til energi. Træ til Energi er et samarbejde imellem Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne.

Skovforeningens møde med klima- og energiminister Lykke Friis (29. august 2011)
Lykke Friis tog godt imod Skovforeningens forslag om en national plan for øget brug af træ til energi med alle de yderligere politiske initiativer der må høre til.

Lovende energiplan fra Regeringen (24. februar 2011)
Regeringen vil fase kul ud på kraftværkerne og give de decentrale kraftvarmeværker lov til frit selv at vælge brændsel. Det vil øge brugen af træ til energi, til gavn for både klimaet, miljøet og skovene.

Biomasse efter Klimakommissionen (30. oktober 2010)
Klimakommissionen konkluderede blandt andet at Danmark bør satse massivt på biomasse for at få en fossilfri energiforsyning i 2050. Så langt så godt. Nu behøves en handlingsplan, forskning, rådgivning og politisk ligestilling af træ med anden biomasse.

Invitation til tre medlemsmøder i november (28. september 2010)
Skovforeningen afholder tre medlemsmøder i november - om revisionen af PEFC’s skovstandard, arbejdet i regeringens Skovpolitiske Udvalg, Danmarks brug af træ til energi i fremtiden samt de kommende Natura 2000- og vandplaner. Gratis deltagelse .

Klimagevinst og stor energireserve i danske skove (27. september 2010)
Danmark kan tredoble produktionen af vedvarende energi i form af træflis. Til gavn for klima, miljø, forsyningssikkerhed og op mod 1000 nye grønne arbejdspladser. Pressemeddelelse fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Skovforeningen og BAT-kartellet.

Henrik Høegh: Skovbruget kan levere mere energiflis (30. juni 2009)
Regeringen lægger op til at øge udnyttelsen af træflis i kraftvarmeværker, oplyser fødevareordfører Henrik Høegh (V). Det sker i en kommentar til Skovforeningens protest mod konkurrenceforvridning for bioenergi efter Grøn Vækst.

Prisstatistikken for februar 2009 (3. april 2009)
Effekten af finanskrisen er nu synlig blandt alle sortimenter i vores prisstatistik. De seneste måneder er også energitræet faldet en del og blev i februar handlet til gennemsnitlig 205 kr/m3, stort set samme niveau som cellulosetræ omsættes for.

Bomben under træet (4. januar 2009)
Berlingske skriver at afbrænding af træ er en klimabombe fordi der kommer mere CO2 ud af skorstenen når energi laves af træ i stedet for kul. Det er en misforståelse der svarer til at grøntsager skulle fede fordi de øger kropsvægten når man spiser dem.

Rekordhugst i de danske skove (19. september 2008)
Skovenes hugst i 2007 var 2,57 mio. m3. Det er en rekordstor produktion af gavntræ af nål til træindustrien der trækker hugsten op. Imens er produktionen af energitræ overraskende faldet. Den totale hugst er stadig langt mindre end skovenes tilvækst .

Planteenergien vinder (19. februar 2008)
EU-Kommissionens forslag til klima- og energipakke er gode nyheder, både for klimaet og for efterspørgslen på træ og andre biobrændsler. Nu ligger bolden hos de danske politikere. Læs lederen fra Skovens februarnummer.

Skovforeningen i EU (5. november 2007)
De nordiske skovejerforeninger har sat målene for vort arbejde i EU i 2008: Vi ønsker en EU-handlingsplan for skov, fremme af træ til energi og af skove i klimapolitikken samt en politik for offentlige indkøb der fremmer og ikke handicapper træ.

Leder - Naturgas på retræte (19. juni 2007)
I 25 år har naturgas bremset udbredelsen af træenergi i Danmark. I 25 år har naturgas bremset for udbredelsen af træenergi i Danmark. Nu lover DONG at de ikke længere vil stille sig i vejen for grøn energi. Folketinget bør ændre den dybt forældede lov.

Træ slår vind (19. december 2006)
Træ er nu den vigtigste kilde til vedvarende energi i Danmark. Brænde, skovflis, træaffald og træpiller udgør 31% af den vedvarende energi . Det er en halv gang mere end vindkraft.

Regeringens energiudspil mangler en plan for biomassen (18. maj 2018)
Regeringen har fremlagt deres energiudspil som oplæg til de kommende forhandlinger om energiforliget. Læs lederen fra Skoven 5, 2018

Klimarådets rapport om biomasse viser ikke vejen frem (15. maj 2018)
Bæredygtigt forbrug og stabile energisystemer har brug for træ som råstof. Dansk skovdyrkning og biomassehåndtering er i verdensklasse. Den decentrale biomasseforsyning sikrer vigtige kompetencer og øger træresurserne.

Vi har ikke glemt at dyrke skoven, men kan måske blive bedre (17. april 2018)
Der er gode muligheder for at øge produktionen i skovene. Det var et af resultaterne fra Skovbrugskonferencen, arrangeret af Skovskolen.

Brug mere træ i byggeriet til gavn for klimaet (14. marts 2018)
Bygge- og anlægssektorens CO2-udledninger kan reduceres med op til 25 % ved at fremme anvendelsen af træ i byggeriet. Øget brug af træbyggeri bør derfor indgå i regeringens klimaplan.

Gode nyheder for skovbiomassen fra EU (19. januar 2018)
Europa-Parlamentet har i denne uge stemt om deres holdning til EU-kommissionens forslag til et revideret direktiv for vedvarende energi. Og det blev et godt resultat for skovbiomassen.

Klimarådets anbefalinger til et energiforlig (21. december 2017)
Klimarådet er kommet med anbefalinger til, hvordan energisystemet skal udvikle sig frem mod 2030, men omtaler ikke de udviklingsbehov, der er for at komme i mål i 2050. Energipolitikken bør ellers allerede nu sætte en kurs for biobrændstof og grøn gas.

Brændes værdifuldt træ af? (20. november 2017)
Hugsten i Danmark har været stigende i en årrække, og gavntræets andel er konstant eller svagt stigende. Skovforeningen afviser derfor træindustriens bekymring for forsyningen med råtræ. Læs lederen fra Skoven 11, 2017.

Minister ønsker fornuftige bæredygtighedskriterier for flis (17. november 2017)
Lars Christian Lilleholt vil arbejde for at EU’s nye bæredygtighedskriterier for flis kommer til at understøtte et effektivt og transparent internationalt marked for handel med biomassebaserede brændsler.

Forbedret forslag til bæredygtighedskriterier fra Miljøudvalget (30. oktober 2017)
Afstemning om bæredygtighedskriterier i EU parlamentets Miljøudvalg resulterede i en vigtig sejr, men tanker om topstyring af skovens produkter består.

Skovbruget kræver fornuftige bæredygtighedskrav til flis (11. oktober 2017)
EU-Parlamentets arbejde med bæredygtighedskriterierne i direktivet om fornybar energi skrider fremad, men indholdet er desværre stadig ikke på sporet. Få status og tidshorisont.

Folketinget debatterer skovenes muligheder (19. september 2017)
Folketinget debatterer skovenes muligheder på skovkonference 12. oktober: Kom og lyt med - og giv politikerne dine synspunkter.

EU-krav til træflis kan spænde ben for den grønne omstilling (21. august 2017)
Varmeværker og kraftværker bruger stigende mængder af flis. Men EU-krav kan ændre denne udvikling. Lederen fra Skoven 8, 2017.

Portræt af grønt kraftværk vinder Skovens Dags fotokonkurrence (24. maj 2017)
På trods af svingende vejrforhold deltog flere tusinde danskere i Skovens Dag 2017, der er støttet Nordea-fonden.

Arrangementer landet over: Lær om skovbrug på Skovens Dag 7.maj (27. april 2017)
Pressemeddelelse: Søndag 7. maj er det Skovens Dag, hvor ca. 70 skove over hele landet byder velkommen med arrangementer for enhver smag. Igen i år kan man deltage i fotokonkurrencen og Den Store Danske Skovquiz.

Test din viden om livet i skoven inden Skovens Dag 2017 (18. april 2017)
Søndag den 7. maj er det igen Skovens Dag. Som opvarmning kan hele Danmark deltage i Den Store Danske Skovquiz.

Skovens Dag 2017: Meld dig til og se årets plakat (22. februar 2017)
De første tilmeldinger til Skovens Dag er nu på kortet og årets plakat er i trykken.

Vis hvad skovbruget laver og hvorfor (17. december 2016)
De færreste danskere kender skovbruget. Hvis du deltager i Skovens Dag kan du bidrage til at flere lærer skovbrugserhvervet at kende ved at fortælle om skovenes herligheder, gavn og muligheder. Læs lederen fra Skoven 12, 2016.

Skovforeningens budskaber til den nye regering (29. november 2016)
Skovforeningen har skrevet til de 5 ministre, som har størst betydning for skovbruget i den nye regering. Læs vores budskaber til dem.

Sådan kan du dokumentere at din flis er bæredygtigt produceret (19. september 2016)
Energiproducenternes aftale om at købe dokumenteret bæredygtigt energitræ er nu trådt i kraft og den nationale SBP-risikovurdering er meget tæt på at være færdig. På den baggrund arrangerer energiproducenterne en workshop den 11. oktober.

Opdateret prisstatistik – indland og udland (13. juli 2016)
Prisstatistikken for handler med råtræ maj er nu tilgængelig. Statistik over udvalgte udenlandske priser er opdateret.

Klimarådets blinde øje for træ (20. juni 2016)
Klimarådet foreslår en massiv omlægning fra træ til varmepumper som varmekilde. Skovforeningen mener at det er for kortsigtet. Danmark skal bruge mere træ hvis der skal være mere træ i Danmarks skove.

National SBP-risikovurdering i høring (27. maj 2016)
Et udkast til den nationale SBP-risikovurdering er i høring frem til 27. juni. Risikovurderingen peger på at der for kriterierne 2.1.1, 2.1.2, 2.2.3 og 2.2.4 er en risiko for, at skovens naturværdier kan lide overlast i forbindelse med flisoperationer.

National risikovurdering af dansk energitræ er i gang (20. april 2016)
NEPCon udarbejder en national risikovurdering som kan lette skovbrugets dokumentation af bæredygtigheden af træ der leveres danske energiproducenter. Skovbrugets mange interessenter involveres i processen.

Fælles udmelding fra Skovforeningen og Naturfredningforeningen (26. februar 2016)
Dansk Skovforening og Danmarks Naturfredningsforening opfordrer regeringen til at skabe reelle muligheder for at udvikle biodiversiteten i private skove. Se debatindlægget til Altinget.dk som derefter er udsendt som pressemeddelelse.

Skovenes andel af klimaaftalen fra Paris (21. december 2015)
COP21 i Paris endte med en klimaaftale som alle FNs medlemslande støtter op om. Aftalen træder i kraft i 2020 og er FNs første bindende klimaaftale. Vigtigheden af at bevare og øge CO2-dræn som fx skov er nævnt flere gange i aftalen.

Kronprinsessen, børnene og træerne gavner klimaet (20. november 2015)
Ingen ved hvor mange hundredetusinde skoleelevers plantninger der skal til før politikerne ser lyset i at bruge skov og træ i klimapolitikken. Men det er sikkert at plantningerne gør en forskel – for børnene og for de millioner der ser dem i medierne.

Biomasse har en betydende rolle i omstillingen til grøn energi (12. november 2015)
EU kommissionen har netop startet forberedelsen af et nyt direktiv for vedvarende energi og en biomassepolitik for 2030. Heri nævnes muligheden for bindende bæredygtighedskrav for fast biomasse

Kronprinsesse Mary genplanter planeten (3. november 2015)
Genplant Planeten blev skudt i gang med manér. Kronprinsesse Mary plantede både en prinsesseeg og en hel række bøgetræer sammen med glade børn. Altsammen for at sprede budskabet at man kan gøre noget godt for klimaet ved at plante træer.

15.000 skolebørn planter træer for et bedre klima (28. oktober 2015)
Ethvert barn ved, at klodens klima forandrer sig, men kun de færreste gør noget ved det. Det laver 15.000 elever fra 200 skoler om på i første uge af november når de planter 33.000 træer for et bedre klima. Skoven i Skolen og mange andre parter står bag.

Kronprinsesse Mary planter et træ med Genplant Planeten (26. oktober 2015)
I første uge af november planter 15.000 elever fra 200 skoler over hele landet træer for et bedre klima. Kronprinsesse Mary skyder Genplant Planeten i gang den 2. november klokken 12 på Naturcenter Herstedhøje i Albertslund.

Gode udmeldinger fra regeringen til skovbruget (20. oktober 2015)
Så snart den nye regering var dannet, skrev Skovforeningen til 5 ministre. Vi har nu haft gode møder med de 4. Regeringen ved at skovene kan levere løsninger på vigtige problemer. Nu glæder vi os til at se hvad den vil gøre ved det.

Skovforeningens budskaber til 5 nye ministre (29. juni 2015)
Skovforeningen har skrevet til 5 af de nye ministre, og vi beder om møde med de 4. Se vores budskaber til hver af dem.

Minister støtter fortsat brug af biomasse (27. maj 2015)
Fortalere for varmepumper og vindmøllestrøm mener at varmeværkers sats på biomasse er et problem. Ministeren er dog fortsat ikke bekymret for udviklingen og støtter fortsat brug af biomasse.

Hvor er regeringens skovprogram? (15. april 2015)
Mens blå blok foreslår "standsning af fald i biodiversitet ved udtagelse af statsskov" er der larmende tavshed fra regeringen - som ellers har et skovprogram liggende i skuffen. Skovforeningen opfordrer statsministeren til at vise sit skovprogram frem.

Politisk aftale om klimapulje med lidt penge til skov og træ (26. februar 2015)
Ny klimapulje skal sikre en ekstra indsats for at nedbringe Danmarks drivhusgasudledning. Puljen indeholder tiltag inden for naturgenopretning, landbrug og transport, der frem mod 2020 skal reducere den samlede udledning med 300.000 ton.

Møde i Nordlige Jyllands Skovkreds den 12. marts (24. februar 2015)
Mødet afholdes på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg. Alle medlemmer er velkomne.

Biomasse på barmarksværker og fremme af el-drevne varmepumper (28. november 2014)
Energiforligets parter aftalt om flere biomassekedler og nemmere adgang til varmepumper for at sikre billigere varmepriser når grundtilskuddet til decentral naturgasfyrede kraftvarme bortfalder i 2018.

Sprintertræer med i europæisk kapløb (28. november 2014)
Hurtigvoksende sprintertræer er med i kapløbet om at skabe nye jobs, producere vedvarende energi og skabe et konkurrencedygtigt marked i Europas skovbrugssektor. Dette fremgår af EU's skovstrategi som har været i høring.

Skovbrug med sprintertræer fyldte søndagen på DR (24. november 2014)
Se indslaget i TV Avisen om skovbrugets muligheder for at skabe nye jobs og producere mere lokal, forsyningssikker, vedvarende og klimavenlig energi ved at plante hurtigvoksende træer ind imellem de blivende skovtræer.

CEPF opfordrer til bindende aftale for Europas skove (5. november 2014)
Den europæiske skovejerorganisation CEPF opfordrer alle Europas skovansvarlige ministre til at undersøge mulighederne for en fremtidig europæisk bindende aftale for Europas skove - en såkaldt Legally Binding Agreement (LBA).

EU klimamål for 2020-2030 (28. oktober 2014)
EU’s stats- og regeringschefer har indgået aftale EUs klimamål for 2020 - 2030. For skovbruget, er målet om 27% vedvarende energi i energimixet i 2030 og målet om 30 %-40% reduktion af udledninger fra den ikke-kvotebelagte sektor, særligt interessante.

Skovorganisationer anbefaler skovejerne at dyrke energitræ (28. oktober 2014)
Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening: Skovbrugets organisationer tror nu så meget på fremtidens marked for energitræ at de anbefaler skovejerne at dyrke energitræ målrettet.

FAO: Træproduktion er en forudsætning for andre goder (15. oktober 2014)
FAO har udgivet en ny udgave af "State of the World's Forests". Rapporten viser at en stor del af verdens befolkning er afhængig af træprodukter for at få deres basale behov for energi, husly og sundhed dækket. Skovene er uundværlige.

Nordiske forskere: Skovene er afgørende for klimaet (15. oktober 2014)
Skal skovhugsten i de nordiske skove bremses, eller skal brugen af træ fremmes for at begrænse klimaforandringerne? Det var et af de store diskussionsemner ved seminaret Boreal Forest in the Climate System and Bioeconomy.

EU udskyder bæredygtighedskriterier til efter 2020 (29. september 2014)
EU er, i lighed med den danske biomasseanalyse, kommet frem til at der ikke er brug for bæredygtighedskriterier på fast brændsel (træ ) i perioden frem til 2020. Alligevel arbejdes der flere steder i EU og også herhjemme med bæredygtighedsstandarder.

Hvad vil det koste at stoppe statsskovenes træproduktion? (26. september 2014)
Miljøminister Kirsten Brosbøl svarer Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) at nettoindtægten ved statens skovdrift er ca. 100 mio. kr. Pengene går til natur og friluftsliv på statens arealer.

Brændeafgiftens officielle afskaffelse (21. september 2014)
Lovforslag fra Skatteministeriet ruller hele forsyningssikkerhedsafgiften tilbage og aflyser planerne om en brændeafgift. Dermed er den hidtil alvorligste trussel imod bæredygtig skovdrift i Danmark afværget.

Ja til bæredygtighed. Nej til bureaukrati (17. september 2014)
Stadigt større dele af træmarkedet kræver dokumentation af skovdriftens bæredygtighed, også i Danmark. Skovforeningen arbejder for at kravene holdes på nationalt niveau, ikke ejendomsniveau.

Prisstatistik for juni/juli 2014 (12. september 2014)
Se prisstatistikken for træ for handler fra juni/juli.

Brev til Danmarks EU-parlamentarikere (11. september 2014)
Dansk Skovforening har skrevet til de 13 danske Europa-parlamentarikere for at informere om de skovpolitiske emner, der i særlig grad vil påvirke de danske skove i fremtiden.

Kan krydsoverensstemmelse ramme Natura 2000-ejere? (17. juli 2014)
Risikoen for at ejere, der anvender Natura 2000-ordningerne for skov, bliver ramt af krydsoverensstemmelsesreglerne og risikerer at blive trukket i enkeltbetalingen er meget begrænset.

Ny energiaftale lægger brændeafgiften i graven (15. juli 2014)
Brændeafgiften er definitivt død. Regeringen har sammen med V, DF, SF og EL indgået en ny delaftale på energiområdet, som en sidste del af den store vækstpakke.

Biomasseanalysen offentliggjort (21. maj 2014)
Energistyrelsen har offentliggjort den længe analyse af vilkårene for en effektiv og miljømæssig bæredygtig brug af biomasse i den danske energiforsyning og belyser biomassens CO2-fortrængning.

Mål for det nationale skovprogram (16. april 2014)
Se Skovforeningens målsætninger for de nationale skovprogram som regeringens vil fremlægge sidst i 2014.

Nu tør vi juble: Sejr over brændeafgiften (4. april 2014)
Skatteministeren bekræfter at brændeafgiften er taget af bordet, og ingen politikere protesterer imod dét. Mareridtet er ovre for skovene.

Efter skovkredsmøderne om Danmarks nationale skovprogram (27. marts 2014)
Skovforeningens 4 åbne skovkredsmøder trak i alt 230 deltagere til debat med Naturstyrelsen. På baggrund af møderne har Skovforeningen udpeget sine foreløbige målsætninger for skovprogrammet.

Biomasseanalysen - hvor bliver den af? (21. marts 2014)
Ifølge Folketingets energiforlig fra 2012 skal udarbejdes en biomasseanalyse om træs bæredygtighed som energikilde Danmark. Analysen er forsinket på grund af usikkerhed om energiforliget, men den kommer inden sommer. Måske.

Venstres forslag løser ikke brændeafgiftens problemer (20. marts 2014)
Venstre foreslår at en erklæring fra købere af raftehegn, haveflis og strøelse skal være nok til at undgå at betale brændeafgift. Forslaget løser desværre ikke brændeafgiftens mange andre problemer. Kampen er ikke slut.

Skatteministeren svarer spørgsmål om brændeafgift efter 5 månede (26. februar 2014)
I september 2013 stillede Liberal Alliance 4 spørgsmål til skatteministeren den foreslåede brændeafgift. Nu, 5 måneder efter, har den nye skatteminister svaret. Læs svarene her.

Skatteministeren om brændeafgiften: (24. februar 2014)
Gode nyheder: Morten Østergaard siger i dag om brændeafgiften: "Det går ikke at gennemføre det lovforslag der blev sendt i høring, for der kan vi jo se at det ville give så mange problemer at der er nødt til at ske justeringer."

EU ser på skovene. Endelig. (15. januar 2014)
Europa-Kommissionen har udviklet et forslag til skovstrategi i samarbejde med medlemsstaterne. Skovforeningen ser frem til at strategien bliver vedtaget. Det vil være nyt for EU, og det er nødvendigt for skovene.

Regeringen udskyder brændeafgift (10. december 2013)
Skatteministeren bekræfter at der ikke kommer nogen lov om en brændeafgift inden jul. Skovforeningen er foreløbig glad, men kampen er ikke slut. Skatteministeren varsler fortsat at en afgift kommer.

Hugsten i de danske skove 2012 (28. november 2013)
Så er det tal for hugsten i de danske skove i 2012. Samlet set er hugsten steget 8% sammenlignet med 2011. Stigningen skal primært findes for den del den anvendes til energi

Prisstatistik for september 2013 (18. november 2013)
... er nu tilgængelig.

Pressemeddelelse: 50.000 likes til 'Stop brændeafgiften' (11. november 2013)
Facebooksiden "Stop brændeafgiften" har fået 50.000 likes efter sine 2 første måneder. Det beviser at der er massiv folkelig modstand imod afgiften på brænde.

Bæredygtig biomasse udleder langt mindre CO2 end kul (4. november 2013)
Biomassedebatten bør bygge på fakta frem for løsrevne tal der danner unødige skræmmebilleder, skriver Dansk Skovforening og Dansk Energi i en debat med Concito.

Konservative nedlægger veto mod brændeafgift (6. oktober 2013)
Jyllands-Posten skriver i dag, at "Den kommende brændeafgift er så vanvittig, at De Konservative smider vetokortet. Det betyder, at afgiften enten skal droppes eller vente til efter næste valg. Skatteminister opfordrer til besindelse."

Regeringens lovprogram og skovene (2. oktober 2013)
Regeringen har fremlagt sit lovprogram for den kommende samling. Se de punkter der har særlig interesse for skovbruget.

EU på vej med skovstrategi som værn mod hovsa-politik (29. september 2013)
Skovforeningen hilser EUs kommende skovstrategi velkommen. Vi forventer at strategien vil sikre sammenhæng og synergi og tjene som reference når EU laver politik der påvirker skovene og skovbruget.

Vanviddet kan stoppes (22. september 2013)
Brændeafgiften er vanvittig nok til at udløse et ramaskrig. Det er skovbrugets, forbrugernes og miljøets chance. Så til alle modstandere af brændeafgiften: Kæmp.

Skovforeningens høringssvar om brændeafgift (6. september 2013)
Lovforslaget opfylder ikke målsætningerne. Provenuet til staten bliver langt lavere end forudsat. Og forslaget vil have stribevis af negative konskvenser.

Skovenes brændepris går amok med ny afgift (27. august 2013)
Bøgebrænde i 2.7 m længde stiger 80 % i pris. Selvskoverbrænde stiger 140 %. Det er nogle af de dybt groteske konsekvenser af Skatteministeriets forslag til brændeafgift.

Brændeafgiftens 7 forbandelser (23. august 2013)
Brændeafgiften er hovsa-politik der vil skade massivt og på mange områder. Politikerne bag afgiften har lukket øjnene for hvor galt det bliver. Læs detaljerne om brændeafgiftens 7 forbandelser.

Skovrejsning og træforædling som virkemidler i ny klimaplan (15. august 2013)
Hvor får man mest klima for pengene? Regeringen har udsendt sin klimaplan med tilhørende virkemiddelkatalog og bebuder en klimalov i næste folketingssamling.

Forslag til brændeafgift i høring (14. august 2013)
Et udkast til forsyningssikkerhedsafgift, blandt andet på brænde, er nu i høring. Der foreslås en delvis fritagelse for sankebrænde, men det forhindrer ikke de mange negative konsekvenser en afgift på det øvrige brænde til private.

Energisektoren og jordbruget afviser Concitos påstande (28. juni 2013)
Tænketanken Concito konkluderer i en rapport at det meste biomasse ikke gavner klimaet. Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, DONG Energy, HedeDanmark og Landbrug & Fødevarer der alle er medlemmer af Concito, tilbageviser Concitors påstande.

Prisstatistik for februar 2013 (24. april 2013)
Nu er prisstatistikken for februar 2013 tilgængelig.

Et svar fra Holger K. Nielsen på ti spørgsmål om brændeafgiften (6. marts 2013)
Skal brændeafgiften pålægges træ som endnu ikke er blevet til brænde, blev Skatteministeren spurgt om. Svaret er nu kommet.

Fjernvarmen er interesseret i mere flis i fremtiden (26. februar 2013)
Dansk Fjernvarme har bedt skovbruget præsentere fremtidens udbud af flis. Det sker på 10 regionalmøder i dette forår. De mange gode perspektiver interesserer og overrasker varmeværkerne.

Brændeafgiften afføder flere spørgsmål til Holger K. Nielsen (25. februar 2013)
Brændeafgiftens problemer bliver fortsat taget op overfor regeringen. Se Skatteudvalgets 10 seneste spørgsmål til Skatteministeren, blandt andet om afgifter på halvfabrikata er vejen frem.

Prisstatistik for december 2012 (13. februar 2013)
Prisstatistikken for december 2012 er nu tilgængelig.

Ministre afslår møder om brændeafgift (30. januar 2013)
Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.

Sandheden om danskernes sorte brænde (30. januar 2013)
Mange medier fortæller i dag at 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Men det er ikke sort brænde alt sammen. Der er masser af lovligt, ikke-registreret brænde som det er praktisk umuligt at lægge brændeafgift på.

Sådan kan politikerne løse brændeafgiftens problemer (30. januar 2013)
Undtag alt brænde fra afgift. Så er der ingen problemer med EU, og miljøet, skovene og landdistrikterne slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tab af indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne har fået at vide.

Venstre spørger skatteministeren om brændeafgiften og EU (29. januar 2013)
Skatteministeren svarer at ministeriet er i gang med at undersøge grundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.

Folketingets spørgsmål til Skovforeningen (17. januar 2013)
Se spørgsmålene fra Folketingets miljøudvalg ved Skovforeningens foretræde i dag.

Regeringen vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov (17. januar 2013)
To ministre i samråd i dag: Regeringen vil fastholde energiaftalens forsyningssikkerhedsafgift, også på biomasse, men forsøger at få EU til at acceptere at sankebrænde bliver undtaget. Se tv fra samrådet.

Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg (14. januar 2013)
Skovforeningen har foretræde 17. januar fordi Natur- og Landbrugskommissionen snart afslutter sit arbejde hvorefter Naturplan Danmark sættes i gang. Se vores budskab og anbefalinger til Folketingets miljøudvalg.

Prisstatistik for oktober 2012 (27. december 2012)
Nu er prisstatistikken for oktober 2012 tilgængelig.

Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften (20. december 2012)
Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Politisk angreb på brændeafgifterne (19. december 2012)
Den planlagte brændeafgift udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål. De to relevante ministre, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten.

Brændeovne er renere end deres rygte (14. december 2012)
Partikler fra brændeovne er ikke nær så sundhedsskadelige som partiklerne fra dieselkøretøjer, viser nye undersøgelser.

Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde (11. december 2012)
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.

Prisstatistik for september 2012 (7. december 2012)
Nu er prisstatistikken for september 2012 tilgængelig.

Ugens debat om brændeafgifter (16. november 2012)
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.

Grotesk afgift på brænde (16. november 2012)
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.

Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt (12. november 2012)
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011 (9. november 2012)
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.

Træ til transportbrændstof skal være bæredygtigt (25. oktober 2012)
Forslag fra EU-kommissionen om at minimere negative klimaeffekter ved brug af biobrændstoffer til transport. Træ kan fint klare de foreslåede skærpede krav.

Prisstatistik for august 2012 (18. oktober 2012)
Nu er prisstatistikken for august 2012 tilgængelig.

Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås (16. oktober 2012)
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.

Træbyggeri: En vindersag for folk og klima (15. oktober 2012)
Læs de 5 gode grunde til mere træbyggeri, om træbyggeprogrammer i 4 andre lande og om Skovpolitisk Udvalgs anbefaling af at Danmark også får et træbyggeprogram.

6 organisationer beder minister om træbyggeprogram (28. september 2012)
Træbyggeri er en folkelig og faglig vindersag i klimapolitikken. Det har 6 organisationer fra træsektoren skrevet til Martin Lidegaard. Vi opfordrer ham til at fremme træbyggeri som man gør i fx Sverige, Norge, Finland og Frankrig.

God midtvejsrapport fra Natur- og Landbrugskommissionen (26. september 2012)
Skovforeningen er tilfreds med Natur- og Landbrugskommissionens midtvejsrapport og dens foreløbige anbefalinger om biodiversitet. Nogle bemærkninger i rapporten om jordskat og biomasse er dog ikke korrekte.

Folketingets Energiudvalg i skoven (31. august 2012)
Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne inviterede 24. august Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg i skoven for at vise skovenes forsyningsmæssige, miljømæssige og naturmæssige fordele som energikilde.

Biomassesatsning giver flere træer i skovene (28. juni 2012)
Pressemeddelelse fra Skovforeningen om hvordan Danmarks øgede satsning på biomasse vil kunne ses af skovgæsterne: Flere træer og flere hjælpetræer (fx rødel og skovfyr) i de unge skove.

Mundtlig beretning på Skovforeningens generalforsamling 2012 (25. maj 2012)
Formand Niels Reventlow fremlagde to beretninger - en hvid og en sort. Læs dem her.

Energiforlig 2012-2020 (23. marts 2012)
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i går den 22. marts en energiaftale om den danske energipolitik 2012-2020

Pressemeddelelse: Så er der brænde til selvhentere i skovene (9. januar 2012)
Nu har skovene masser af brændeegnet tyndingstræ fra vinterens hugster. Træet venter på sankere der har mod på selv at save det til brænde og køre det hjem. Find telefonnummeret til en skov nær dig der sælger brænde.

Regeringens energioplæg (9. januar 2012)
Regeringens oplæg til Folketingets energiforhandlinger har mange vigtige punkter for skovbruget. Godt er udskiftning af kul på store kraftværker. Skidt er de fortsatte begrænsninger i mindre værkers valg af brændsel.

Vores Energi - regeringens energiudspil 2011 (23. december 2011)
Regeringen har som oplæg til energiforhandlingerne udsendt energiudspillet Vores Energi. Energiforhandlingerne skal resulterer i en ny energiaftale frem mod 2020.

Fælles erklæring fra KU-forskere og Concito om biomasse (20. december 2011)
De fem KU-forskere som kritiserede Concitos biomasserapport har mødt forfatterne bag rapporten. Alle er enige om behovet for en bæredygtig tilgang til brug af biomasse.

Ministeren: Biomasse er et vigtigt og billigt instrument (16. december 2011)
Klima- og Energiminister Martin Lidegaard svarer på spørgsmål fra Folketingets Klima-, Energi-, og Bygningsudvalg.

Fakta om træets CO2-neutralitet (9. december 2011)
Overdrevne avisoverskrifter har rejst tvivl om træets CO2-neutralitet. Uden grund. Her er fakta.

Professorer: Biomasserapport fra Concito er behæftet med fejl (27. november 2011)
Sagkundskaben undsiger Concitos rapport om biomasse og CO2-neutralitet - og bekræfter at træ vil yde et stort bidrag til at reducere udslippet af drivhusgasser.

Træ er stadig verdens mest miljøvenlige råstof (25. november 2011)
Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening der tilbageviser dagens overdrevne overskrifter i medierne i anledning af en rapport om træets CO2-neutralitet.

Quiz (17. oktober 2011)
Her er 12 markante citater om dansk skovpolitik. Alle skrevet af samme og nu magtfulde afsender. Gæt hvem.

Skovrådets formand skriver kronik til den nye regering (13. oktober 2011)
Kronikken i Politiken opfordrer den nye regering til at udfylde tomrummet efter mange års manglende skovpolitik - og dermed udnytte skovenes store muligheder på masser af vigtige områder.

PEFCs forslag til ny skovstandard (17. september 2011)
Skovforeningen støtter forslaget selv om der er forhold vi kunne ønske os anderledes. Vi opfordrer alle i dansk skovbrug til at læse forslaget, og skriv meget gerne et høringssvar til PEFC senest 4. november.

Breve til 3 ministre efter skovpolitiske udvalg (5. august 2011)
Følg med i Skovforeningens korrespondance Karen Ellemann, Henrik Høegh og Lykke Friis om en politisk opfølgning på Skovpolitisk Udvalg.

Konference og ekskursion om bæredygtig biomasseproduktion (1. juli 2011)
NordGen Skog, Danske Planteskoler og Naturstyrelsen inviterer til konference og ekskursion om bæredygtig biomasseproduktion 13.-14. september 2011 i Odense. Tilmeldingsfrist 10. august.

Rapporten fra Skovpolitisk Udvalg er udkommet (22. juni 2011)
Skovpolitisk Udvalg har i dag afleveret sin endelige rapport til miljøministeren. Læs den her. Den er nødvendig og har mange gode anbefalinger. Men den er også mangelfuld.

Nødvendig, men mangelfuld rapport fra Skovpolitisk Udvalg (8. juni 2011)
Skovforeningen bakker fuldt op om Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger. Men udvalget mangler ambitiøse og langsigtede forslag, og der er fortsat brug for en reel faglig og økonomisk analyse af skovenes muligheder for imødekomme samfundets voksende krav.

Møde i Fynske skovkreds 16. juni (26. maj 2011)
Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds. Alle medlemmer er velkomne.

Mundtlig beretning på Skovforeningens generalforsamling 2011 (26. maj 2011)
Skovene er blevet synlige. Læs beretningen her.

Arbejdet i Skovpolitisk Udvalg (29. november 2010)
Skovpolitisk Udvalg har nu afholdt 5 møder. Det er en betydelig og svær opgave for Skovforeningen at få de økonomiske rammevilkår sat højt på dagsordenen som anbefalinger fra udvalget. Men det er afgørende at det lykkes.

Skovpolitisk Udvalg: Skove og træ kan løse klimaproblemer (28. september 2010)
Skovene skal spille en væsentlig rolle i de næste ugers debat om Klimakommisionens rapport, siger et enigt Skovpolitisk Udvalg i en pressemeddelelse.

Fakta om produktion af energi fra dansk træ (27. september 2010)
Træ udgør en tredjedel af den samlede vedvarende energi i Danmark. Det er dobbelt så meget som vindmøller. Og der er endnu større potentiale i træ. Læs disse fakta fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Dansk Skovforening og BAT-kartellet.

Så blev Skovpolitisk Udvalg nedsat (1. juni 2010)
Miljøministeren har i dag nedsat det længe ventede skovpolitiske udvalg. Skovforeningen er glad for at udvalget kommer i gang, men savner at kommissoriet forholder sig direkte til skovenes fundamentale og akutte problem: De er ikke økonomisk bæredygtige.

Venstrefløjen foreslår en bæredygtig skovpolitik (29. april 2010)
Folketingets venstrefløj har fremsat et beslutningsforslag om en bæredygtig skovpolitik. Skovforeningen er opmuntret.

Opskruet debat om brændefyring (16. marts 2010)
Konference på Christiansborg afslørede stor usikkerhed om brændefyringens eventuelle skadevirkninger. Der er ikke umiddelbart udsigt til afgifter på brændeovne.

Regeringen er stadig skov-blind (24. februar 2010)
Regeringens nye program er ikke nyt når det gælder skovene: Regeringen lukker stadig øjnene for skovenes enorme muligheder for klima, energi, biodiversitet og naturoplevelser til befolkningen. Det kan blive Karen Ellemanns chance.

Klimamødet var et gennembrud for skovene (19. januar 2010)
For skovene var FN’s klimatopmøde i december et politisk gennembrud. Nu er det Danmarks regering der skal realisere de gode hensigter. Det er der dog endnu ikke tegn til.

Rejs jer, træmænd (19. november 2009)
Skovfolk og alle andre træmænd sov i timen i 1970erne da hele den vestlige verden blev miljøbevidst. Nu er det op til os gøre brugen af træ, verdens mest miljøvenlige råstof, til en folkesag. Læs lederen fra novembernummeret af Skoven.

Dansk skovhugst gavner klimaet (5. november 2009)
Politiken skriver i dag på sin forside at "Dansk skovhugst skader klimaet". Det er skrupforkert. Fældning af skov er derimod nøglen til verdens mest bæredygtige produktion og teknologi: En fremtid bygget af træ.

Prisstatistikken for september 2009 (4. november 2009)
Efter en usædvanlig stille sommer, burde råtræmarkedet så småt være ved at vågne i september. Det synes dog ikke at være tilfældet i dette efterår.

Skatteforslag forvrider konkurrencen mellem energiafgrøder (29. oktober 2009)
Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring. Der bliver samme fradragsret for energiafgrøder på mark som i skov - men i skoven får afgrøderne ikke de samme tilskudsmuligheder. Altså konkurrenceforvridning.

Prisstatistik for sommeren 2009 (11. september 2009)
I år har der været ekstraordinært stille på råtræmarkedet hen over sommeren. Der er omsat ganske beskedne mængder og også på prissiden er optimismen til at overskue.

Hugsten 2008 - stabil hugst trods krisen (11. september 2009)
I 2008 blev der skovet 2,37 millioner m3 træ i Danmarks skove, blot 200.000 m3 mindre end i 2007. Faldet ligger især på gavntræ af nål (tømmer). Hugsten er under 50 % af skovenes tilvækst, så Danmarks ressource af træ vokser konstant.

1 % af skovarealet kan producere strøm til over 10.000 husstande (17. juli 2009)
BioSynergis kraftvarmesystem kan udnytte energipil fra 1 % af det danske skovareal til at dække over 10.000 husstandes strømbehov. Samtidig produceres varme til over 6.000 husstande.

Skovrådets forslag til kommissorium for et skovpolitisk udvalg (13. juli 2009)
Skovrådet har skrevet til Miljøministeren med et forslag til kommissorium for det skovpolitiske udvalg som ministeren har stillet i udsigt til efteråret 2009. Skovforeningen er enig med Skovrådet og ser frem til nedsættelsen det skovpolitiske udvalg.

Grøn Vækst forvrider konkurrencen på bioenergimarkedet (30. juni 2009)
Som led i Grøn Vækst har Regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at landbruget får fradragsret for dyrkning af flerårige energiafgrøder. Det skaber konkurrenceforvridning på markedet for bioenergi.

Prisstatistik for april 2009 (11. juni 2009)
April er traditionelt set ikke skovbrugets mest hektiske måned, men både priser og omsatte mængder er for alvor under pres i dette forår.

Kommissorium for et skovpolitisk udvalg (3. juni 2009)
Skovforeningen har sendt miljøminister Troels Lund Poulsen et forslag til kommissorium for et skovpolitisk udvalg. På en lang række punkter lever Danmark ikke op til sit nationale skovprogram fra 2002.

Mundtlig beretning på Skovforeningens generalforsamling (20. maj 2009)
Dansk Skovforening holdt generalforsamling den 19. maj 2009 på Hvidkilde, Sydfyn. Læs bestyrelsens beretning som formand Niels Reventlow fremlagde.

Minesteren erkender Grøn Vækst glemte skovene (1. maj 2009)
Regeringen har offentliggjort sin strategi Grøn Vækst: Der skrives mange gode ting om de eksisterende skoves værdier, men der er ingen plan for at udvikle disse værdier for fremtiden. Fx er træ, verdens mest miljøvenlige råstof, helt overset i strategien.

Grøn Vækst glemmer skovene (30. april 2009)
Skovrådet, som ifølge skovloven rådgiver ministeren om skove og skovbrug, konstaterer at regeringen ikke har fulgt op på den meget væsentlige rolle som skovene og skovbruget kan spille for at nå flere af de prioriterede mål i Grøn Vækst.

Når russerne lukker for gassen (29. marts 2009)
Der er stærke strategiske grunde, ved siden af de miljømæssige, for at Danmark bør investere i flere anlæg til fyring med træ. Så længe Danmark er gasfyret, bliver vi nemlig mere og mere afhængige af russiske leverancer.

Prisstatistik for december 2008 (4. februar 2009)
Effekten af finanskrisen viser sig nu med al tydelighed og det er specielt konstruktionstømmeret der rammes af nedgangen i byggeriet. Skovbruget står over vanskelige tider, men der er heldigvis lyspunkter at spore.

Brev til Klimakommissionen (30. januar 2009)
For at sikre at Klimakommissionen er opmærksomme på træets enorme klimastrategiske muligheder - og i lyset af træets påfaldende fravær i regeringens foreløbige tilkendegivelser om sin strategi for grøn vækst - har Skovforeningen skrevet dette brev.

Miljøministerens svar på spørgsmål om driften af statsskovene (22. januar 2009)
På baggrund af de seneste måneders debat om driften af statsskovene, har Socialdemokratenes miljøordfører Torben Hansen stillet en række spørgsmål til miljøminister Troels Lund Poulsen. Læs ministerens svar.

Brev til statsministeren (15. januar 2009)
Skovforeningen har skrevet til statsministeren om de klimastrategiske muligheder i at anvende træ i stedet for fossile råstoffer. Statsministerens vision er et fossilfrit Danmark, og vi foreslår en række tiltag med træ til at virkeliggøre visionen.

Vor ikke-fossile statsminister (31. december 2008)
Danmark skal være et fossilfrit samfund, erklærer statsminister Anders Fogh Rasmussen. Der er godt. Men skovbrug og træproduktion fylder endnu intet i statsministerens, Venstres og regeringens bevidsthed.

Skovrådet blander sig i Regeringens grønne vækstvision (5. november 2008)
Skovrådet skriver til miljøministeren og påpeger skovenes og skovbrugets muligheder for at bidrage til målene i Regeringens grønne vækstvision. Hidtil har Regeringen ikke inddraget skovene i sin vision.

Prisstatistik for sommeren 2008 (2. oktober 2008)
Sædvanen tro har der været meget stille på råtræmarkedet hen over sommeren. I sommer har specielt bøg gjort det fornuftigt, mens det er gået mindre godt for tømmer af rødgran.

Mere aske i skovene (22. september 2008)
Det bliver nu lettere at føre aske fra varmeværkernes fyring med træflis tilbage til skovene. Det vil gavne træernes vækst og sundhed og bæredygtigheden i skovens stofkredsløb. Samtidig kan skovene hjælpe varmeværkerne af med et affaldsproblem.

Prisstatistik for Maj 2008 (28. juli 2008)
Maj måneds prisstatistik er en blandet pose bolsjer for de danske skovejere. Eg klarer sig fortsat godt, mens interessen for ask er dalet. Det store udbud af sitkagran har haft betydning for prisniveauet. Cellulosetræ sætter på ny volumenrekord.

Der er mere miljøvenlig energi at hente i skovene (5. juni 2008)
I Danmark er der god mulighed for at øge skovenes produktion af biomasse til miljøvenlig energi uden at det påvirker produktionen af fødevarer. Her er tallene.

Prisstatistik for april 2008 (4. juni 2008)
April måneds prisstatistik er en positiv overraskelse for de danske skovejere, i en tid der ellers er præget af svigtende markeder rundt os. Specielt eg, ask, emballage- og cellulosetræ er det værd at lægge mærke til.

Skoven nu (7. maj 2008)
De fleste af træernes blade folder sig ud i løbet af maj måned. Men hvad laver bladene,hvordan er de bygget op og hvad kan vi bruge dem til?

Skovforeningens prisstatistik for marts 2008. (5. maj 2008)
Skovforeningens prisstatistik for marts 2008 er nu tilgængelig. Der er igen indberettet pæne mængder nåletræ til priststatistikken, specielt korttømmer har solgt godt i marts måned. Priserne holder sig nogenlunde stabile, med få og små udsving.

Biomasse: En bæredygtig energiform (25. januar 2008)
Produktionen af biomasse fra de danske skove kan fordobles uden at det sker på bekostning af leverancerne til træindustrien eller på bekostning af naturen.

Gode tider (21. januar 2008)
Skovenes økonomiske bedring vil give større handlefrihed, fleksibilitet, muligheder for at investere langsigtet og for at bruge skovbrugsuddannet arbejdskraft. Et årtis afvikling kan blive vendt til udvikling. Læs lederen fra Skovens januarnummer.

Stor hugst i skovene i 2006 (12. oktober 2007)
De danske skove øger hugsten. I 2006 blev hugget 2,4 millioner m3. Den øgede hugst er gode nyheder for miljøet og for skovene. Der er stadig et stort overskud af træ i Danmarks skove.

Særdeles flot 2006-regnskab fra Dansk Træemballage A/S (12. april 2007)
Regnskabsresultatet fra Dansk Træemballage er intet mindre end imponerende. Koncernen har med offentliggørelsen af resultatet for 2006 slået fast, at en af de store spillere i den danske træindustri for alvor oplever meget stærk økonomisk fremgang.

Fremtidens skove kan mindske Danmarks CO2-problemer (7. februar 2007)
Regeringens nye energiplan er et vigtigt skridt i retning af en mere grøn og vedvarende dansk energiproduktion.

Priserne på eg og bøg stiger i Frankrig (23. oktober 2006)
Priserne på plankekævler af eg og bøg er steget betydeligt ved de første løvtræauktioner i Frankrig

Masser af træ til Anders Fogh (13. oktober 2006)
Regeringen vil nu satse kraftigt på vedvarende energi. Det må varsle nye tider for udnyttelsen af skovenes træ. Læs lederen fra Skoven i oktober.

Medvind for savværkerne – hvad med skovene? (20. september 2006)
Byggeriet boomer, og savværkerne kan mærke det. Fremgangen bør smitte af på skovene, men skovejerne skal også selv kende deres besøgelsestid. Læs lederen fra Skoven i september.

Stigende interesse for energiflis (6. juli 2006)
Flere energitunge industrier skifter brændselsvalg fra naturgas til flis. Det kan give stigende flispriser for skovejerne og forbedre økonomien i tyndingshugsterne.

Nu har EU - endelig - en handlingsplan for skov (28. juni 2006)
EU-Kommissionen har afleveret en handlingsplan for EU’s skove og skovbrug. Skovforeningen er glad for at EU endelig tager stilling skovenes rolle i EU-politikken.

Investering i ny træpillefabrik (24. maj 2006)
DTE har udsendt en pressemeddelelse om etableringen af en træpillefabrik i Ribe.

700 forslag til udvikling af Europas skov- og træsektor (21. april 2006)
Der er skrevet en Forest Based Sector Technology Platform som er en storstilet plan for forskning og udvikling i skov- og træsektoren i Europa.

20.000 danskere fik unikt indblik i skovenes historie og samfund (24. maj 2018)
Flere tusinde danskere brugte søndag den 6. maj under trækronerne i landets skove, hvor de deltog i Skovens Dag 2018.

Klimarådet udgiver rapport om biomasse (7. maj 2018)
Nuanceret rapport om biomasse i energisystemet fra Klimarådet.

S og SF vil have mere urørt skov (1. maj 2018)
Naturudspil fra SF og S foreslår mere skov udlagt til naturformål: Staten skal købe eller bytte sig til 20.000 ha privat skov. Vi må have garanti for at det skal ske på basis af aftaler med skovejerne.

Skovprogram med god balance (2. marts 2018)
Miljøstyrelsens udkast til nyt Nationalt Skovprogram kan blive en god og tiltrængt løftestang for skovbruget. Programmet er godt balanceret og afspejler fint hvordan skovene kan imødekomme samfundsmæssige ønsker.

Natura 2000: Husk anmeldepligt for visse aktiviteter (9. januar 2018)
Hvis din skov ligger i et Natura 2000-område skal du huske, at flere aktiviteter kræver anmeldelse inden de kan gennemføres.

Bedre rammer for skovenes rolle i EU’s bioøkonomi efterlyses (21. november 2017)
Europæiske skovejere efterlyser ambitiøse målsætninger for en bio-baseret økonomi i EU og et stabilt lovgivningsmiljø med frie rammer for træ-baserede produkter.

Skovkonference: Miljøordførerne inviterer til dialog (16. oktober 2017)
Skovkonference den 12. oktober på Christiansborg blev en stor succes. Se eller gense oplæggene fra konferencen.

Christian Jürgensen ansat i Skovforeningen (16. oktober 2017)
Skovforeningen har pr. 1. oktober ansat Christian Jürgensen som ny medarbejder i Erhvervspolitisk afdeling.

En aktiv bæredygtig skovdrift giver størst klimaeffekt (10. juli 2017)
Den største og længstvarende klimanytte af skoven fås ved aktiv bæredygtig drift af skoven. Det var det klare budskab som de nordiske ministre med ansvar for skov modtog i forbindelse med Nordisk ministerrådsmøde i Ålesund.

Vær med i Genplant Planeten 2017 (29. juni 2017)
6. - 10. november afholdes klimaprojektet Genplant Planeten, hvor skolebørn planter træer for et bedre klima. Vi efterlyser skovejere som vil stille areal til rådighed for skolerne.

Rasmus Grønborg Bak ansat som direktør i DSHwood A/S (1. marts 2017)
Rasmus er 42 år, forstkandidat og har en stærk faglig og ledelsesmæssig baggrund. Rasmus kommer fra en stilling som jägmästere på Koberg og Gåsevadsholm Fideikommis i Sverige.

Brændeovne igen i skudlinjen (27. januar 2017)
Efter udgivelse af ny rapport om afgifter på energiområdet diskuteres igen om og hvordan partikelforurening fra brændeovne kan minimeres – evt gennem afgifter. Skovforeningen følger udviklingen i sagen.

16.000 skolebørn har plantet træer (15. november 2016)
I anden uge af november plantede 85 skoler over hele landet 35.000 træer som del af projektet Genplant Planeten.

Ny skovrejsningsordning en kæmpe succes (19. oktober 2016)
Den nye skovrejsningsordning der åbnede i år er blevet så stor en succes at ministeren overføre flere penge til ordningen i år. Skovforeningen glæder sig over interessen og håber at det kommende skovprogram vil sætte gode vilkår for at drive skov.

Vær med i Genplant Planeten 2016 (13. juli 2016)
Bidrag til at børn i dit lokalområde lærer og husker hele livet hvorfor skov og træ er så vigtigt og gør verden bedre.

Per Dige Pedersen ny direktør i DSHwood A/S (21. juni 2016)
Per Dige Pedersen tiltræder stillingen 1. juli hvor han erstatter Peter Vind Larsen. Jørgen Røge fortsætter som direktør for den europæiske division. Parallelt med direktørskiftet styrkes selskabets bestyrelse.

Skovforeningens årsberetning 2015-2016 (20. maj 2016)
Det har været et godt politisk år for skovbruget, men Skovforeningen savner stadig en samlet skovpolitik og at politikerne ser på hvordan samfundet kan benytte skovbrugets enorme muligheder i en grøn omstilling. Læs Skovforeningens nye årsberetning.

FN's skovkongres: Træproduktionen skal øges (20. april 2016)
FNs topmøde om skov og bæredygtig udvikling understreger at skovene skal være endnu bedre til at sikre fødevarer, energi, beskyttelse, indtægter og jobs. Skovforeningen har forslag til danske politikerne om hvordan vi øger produktionen af det hele.

Brev til Folketinget: Biodiversitet er andet end urørt skov (17. marts 2016)
Skovforeningen har skrevet til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om metoder til at bevare og udvikle skovenes biodiversitet, om at skabe et godt samarbejde med skovejerne og om at der er brug for en samlet skovpolitik.

Flere tal om skovenes biodiversitet (9. marts 2016)
En gruppe forskere har sat tal og pris på en model for bevarelse af biodiversitet i skovene. Skovforeningen vil nu drøfte med politikerne hvordan de bedst kan nå deres mål gennem frivillighed og betaling til skovejerne. Læs lederen i Skovens martsnummer.

Skovforeningen beder den nye minister om møde (7. marts 2016)
Dansk Skovforening har skrevet til den nye Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. Vi beder om et møde hurtigst muligt hvor vi blandt andet vil drøfte grundlaget for skovbruget i den kommende naturpakke og i et nationalt skovprogram.

Rapport og konference om skovenes biodiversitet (3. marts 2016)
Københavns Universitet mener at skovenes biodiversitet kan sikres ved at stoppe træproduktionen på 75.000 ha. Mistede indtægter anslås til 143 mio. kr hvert år. Bred politisk accept af at indsatsen i private skove skal være frivillig og mod betaling.

Hugsten i de danske skove 2014 (15. december 2015)
Danmarks Statistik har offentliggjort tallet for hugsten i 2014: 3,8 millioner m3. Det er ny rekord. Det store tal skyldes dels stormfaldet i 2013, dels en ny og mere retvisende indsamling af data. Især er hugsten af gavntræ øget mærkbart.

Skovrådet inviterer ministeren på skovtur (20. november 2015)
Skovrådet vil vise miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen de mange goder som skovene kan levere til samfundet. I regeringens kommende naturpolitiske tiltag ser Rådet gerne at indsatsen for skovene udmøntes i et nyt nationalt skovprogram.

Transport- og bygningsministeren ser på træ i byggeriet (5. oktober 2015)
På et møde med Skovforeningen har ministeren bekræftet at træ er et godt materiale som samfundet bør bruge mere af. Ministeriet analyserer muligheder, effekter og barrierer ved øget brug af træ i byggeriet. Analysen er klar til december.

Minister anerkender skovenes rolle i en grøn økonomi (25. september 2015)
Skovforeningen har mødt skovenes minister Eva Kjer Hansen. Hun er fuldt bevidst om skovenes muligheder, og hun forstår skovbrugets behov for politiske målsætninger for skovene. De kommer i foråret 2016.

Søges: Skove til skoler der planter træer for klimaet (9. juni 2015)
Skoven i Skolen inviterer alle landets skoler ud at plante træer for et bedre klima i den første uge af november. Vi søger skove som vil stå for et træplantningsarrangement for den lokale skole. Meld dig til her.

Regeringens skovprogram bliver i skuffen - ulæst (27. maj 2015)
Efter udskrivningen af valget lader regeringen sit færdigskrevne skovprogram blive liggende i skuffen. Miljøministeren havde ellers lovet at præsentere det på Skovforeningens generalforsamling 28. maj - hvor hun nu har meldt afbud.

Træ tilbage i finansloven - med småt (21. april 2015)
Regeringen, SF og EL har afsat 1 million kr. til en analyse af muligheden for at fremme brugen af bæredygtige danske træbyggematerialer. Det er et lille, men længe ventet skridt hen imod en dansk politik for mere træ i byggeriet.

Vær med i Genplant Planeten (6. marts 2015)
I første uge af november 2015 afholder Skoven i Skolen klimaprojektet "Genplant Planeten" i samarbejde med skovbruget og træbranchen. Genplant Planeten inviterer skolebørn over hele landet ud at plante træer for et bedre klima.

Brandsikkert brændeforbrug (13. februar 2015)
Ny rapport fra Energistyrelsen viser, at danskernes forbrug af brænde har været stort set det samme i 2013 som i 2011. Dette slår brænde fast som en forsyningssikker ressource.

Skovdyrkerne samler penge ind til udviklingsprojekt i Nepal (18. december 2014)
Projektet "Nepals skovbørn" fokuserer på beskyttelse af skov og skovgenopretning gennem teknologiudvikling, uddannelse og markedsføring af økologiske produkter. Hovedformålet er at beskytte skovene som et led i en klimatilpasningsstrategi.

11 fælles forslag til renere brændeovnsrøg (14. november 2014)
Fire organisationer der traditionelt har stået på to modsatte sider i debatten om brændeovnsrøg, har i flere år samarbejdet uden for offentlighedens bevågenhed. Det har ført til 11 gode og konkrete forslag til politikerne

Forskningsprojekt om metoder og omkostninger til biodiversitet (10. november 2014)
Et 4-årigt forskningsprojekt skal undersøge hvordan man enkelt og billigt kan få mere biodiversitet i skovene. Resultaterne bliver samlet i en håndbog for skovforvaltere. Skovforeningen deltager i projektets følgegruppe.

Krav om bæredygtighed for statslige træindkøb og byggerier (14. juli 2014)
Fremover skal alle statslige indkøb af træ og træbaserede produkter være af bæredygtigt træ. Frem til 1. januar 2016 indfases reglerne gradvist.

Enighed på Folkemødet: Skovpolitik skal være en folkesag (16. juni 2014)
Miljøministeren måtte melde afbud til Folkemødet, så Skovforeningens arrangement fik en anden vinkel: Hvordan kan de forskellige interesser i skovene hjælpe Miljøministeriet til at få resten af Regeringen til at interessere sig for skovpolitik?

Prisstatistik for januar 2014 (21. marts 2014)
Nu er prisstatistikken for handler fra januar 2014 offentliggjort.

Prisstatistik for november 2013 (30. januar 2014)
Nu er prisstatistikken for handler fra november offentliggjort.

Foreløbig vurdering: Betydelige skader i skovene efter stormen (29. oktober 2013)
De foreløbige tilbagemeldinger efter stormen i går tyder på mange knækkede træer.

Prisstatistik for august 2013 (10. oktober 2013)
... er nu tilgængelig.

Prisstatistik for juni/juli 2013 (6. september 2013)
Se sommerens træpriser.

Skovene i finanslovforslaget for 2014 (28. august 2013)
Ingen store overraskelser for skovene i finanslovforslaget. Men det er godt at der kommer flere penge til blandt andet skovenes naturværdier.

Prisstatistik for marts 2013 (22. maj 2013)
Nu er prisstatistikken for marts 2013 tilgængelig.

Skovforeningens Årsberetning 2012-2013 (9. maj 2013)
Årsberetningen er på gaden og på nettet. Læs om det meste af hvad der rører sig lige nu i dansk skovbrug.

Vækstplanens betydning for skovene (17. marts 2013)
Skovbruget er ikke direkte nævnt i Regeringens nye vækstplan. Men flere elementer, fx forbedring af forsyningskæder, bæredygtighed og forskning på bioproduktionsområdet, er vigtige for de danske skoves produktion.

Bedre træproduktion på dagsordenen (18. januar 2013)
God nyhed til Skovens læsere: I januar og de næste mange måneder bringer vi en serie artikler fra højt kvalificerede skovbrugere med konkrete, erfaringsbaserede og gennemarbejdede råd til at øge skovenes træproduktion og forbedre dens økonomi.

Prisstatistik for november 2012 (8. januar 2013)
Nu er prisstatistikken for november 2012 tilgængelig.

Skovrådets sammensætning de næste 4 år (8. november 2012)
Miljøministeren har udpeget Skovrådets medlemmer for perioden 1. oktober 2012 – 30. september 2016. Se dem her.

Prisstatistik for juni og juli 2012 (5. september 2012)
Nu er prisstatistikken for sommeren 2012 tilgængelig.

Medlemsfremgang i Skovforeningen (20. august 2012)
Skovforeningens telefoniske hvervning af medlemmer har vist gode resultater hen over sommeren. De nuværende medlemmer kan hjælpe med i den nødvendige hvervning. Læs hvordan.

Vision for skovbrugets bidrag til natur-, miljø- og klimaindsats (20. august 2012)
Natur- og Landbrugskommissionen har bedt sin følgegruppe om at komme med ideer til beskrivelsen af mulige udviklingsveje for dansk landbrug, natur og miljø på mellemlang og lang sigt. Se Skovforeningens input her.

Fjern fælderne ved skovrejsning (16. august 2012)
Se listen over hvad Danmark kan gøre for at sætte mere fart i skovrejsningen.

Dansk Skovforening inviterer (19. juli 2012)
Dansk Skovforening inviterer til medlemsmøder i efteråret 2012. Regeringens har igangsat forberedende arbejder forud for kommende lovgivning, som vil påvirke skovene, skovbruget samt skov- og naturejernes interesser og handlefrihed.

Prisstatistik for april 2012 (6. juni 2012)
Nu er prisstatistikken for april 2012 tilgængelig.

Prisstatistik for december 2011 (1. februar 2012)
Nu er prisstatistikken for december 2011 tilgængelig

Vær med på Skovens Dag 2012 (31. januar 2012)
Næste Skovens Dag afholdes søndag den 29. april. Temaet er "Træ er bæredygtigt". Hvis du er skovejer, er det oplagt at lave et arrangement der viser gæsterne hvordan din skov producerer træ, verdens mest miljøvenligt råstof.

Møde i Fynske Skovkreds 2. februar (18. januar 2012)
Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds torsdag den 2. februar 2012. Alle medlemmer er velkomne.

Træmarkedet: Nye prisopdateringer (13. januar 2012)
Det er nu muligt at se priserne frem til november måned i prisstatistikken, ligesom at prisoplysningerne for vores nærmarkeder er opdaterede.

Endnu intet nyt (16. november 2011)
Ingen ved hvad den nye regering vil med Danmarks skove. Læs hvad regeringen har meldt ud efter sin første måned.

Skov er nævnt én gang i regeringsgrundlaget (5. oktober 2011)
Til gengæld er skov og skovbrug nævnt mange gange i venstrefløjens detaljerede og fælles bestutningsforslag fra 2010.

Præsentation af forslag til ny PEFC-ordning (23. september 2011)
PEFC Danmark afholdt 21. september et åbent seminar hvor udkastet ny dansk PEFC-ordning blev præsenteret. Præsentationen af udkastet til ny ordning kan downloades her.

Friluftsrådet forlader Skovpolitisk Udvalg (28. april 2011)
Skovforeningen finder Friluftsrådets begrundelse for sin udtræden meningsløs. Vi ser frem til at udvalget fortsætter det vigtige arbejde med at finde veje til at forbedre skovenes økonomi så også blandt andet friluftslivets muligheder kan udvikles.

Afbrænding af hugstaffald: Skovbrugets særregel er tilbage (28. marts 2011)
Skovbrugets særlige tilladelse til at brænde hugstaffald forsvandt i 2010. Skovforeningen har fået reglen tilbage igen.

Brænderøg er mindre skadelig end bilos (21. februar 2011)
Der er nye beroligelser fra forskerne og nye spørgsmål til regeringen som afviser at den har planer om afgifter på brænde eller brændeovne.

Resultat af Skovforeningens medlemsmøder (30. november 2010)
Skovforeningen afholdt tre medlemsmøder i november, og de trak samlet mere end 100 deltagere. Skovforeningens bestyrelse modtog mange konstruktive forslag og synspunkter til de politiske prioriteringer.

Afbrænding af hugstaffald (22. september 2010)
Afbrænding af hugstaffald i skove har altid været almindelig praksis. Men ved en fejl er skovbrugets undtagelse fra de generelle regler om afbrænding gledet ud af affaldsbekendtgørelsen. Det har skabt problemer i enkelte kommuner.

Skovpolitisk Udvalg er i gang (30. august 2010)
Arbejdet i regeringens skovpolitiske udvalg er nu i gang. Udvalgets medlemmer har peget på skovens og skovbrugets udfordringer og på midler til at løse dem. Udvalget forbereder sig på Klimakommisionens udspil sidst i september.

Pressemeddelelse: Oppositionen klemmer regeringen på skovene (31. maj 2010)
Tirsdag den 1. juni, behandler Folketinget et forslag fra oppositionen om en bæredygtig skovpolitik.

Skovrådets formand: Regeringen har opgivet skoven (3. maj 2010)
Skovrådets formand har i Jyllandsposten skrevet en skarp og præcis kritik af regeringens manglende skovpolitik. Der står et enigt skovråd bag kritikken. Regeringen har ikke svaret.

Grøn Vækst 2.0 åbner for frit brændselsvalg (12. april 2010)
Regeringen og Dansk Folkeparti aftaler at arbejde for et frit brændselsvalg på de mindre kraftvarmeværker. Det er et gammelt ønske i Skovforeningen der nu ser ud til at blive virkelighed.

20.000 børn genplanter planeten i april (7. april 2010)
I april planter børn over hele landet 70.000 træer for et bedre klima. Et presseplantning arrangement den 20. april i Kongelunden vil sætte fokus på Genplant Planeten.

Brænderøg er bedre end rygtet (15. marts 2010)
Mediernes jævnlige og forfærdende historier om hundreder af danskere der dør hvert år af brændeovnsrøg, er heldigvis vildt overdrevne. Folketinget har ingen grund til at gribe ind overfor brændefyring.

Høring om testcenter for vindmøller (6. marts 2010)
Miljøministeriet har sendt et lovforslag i høring om etablering af et nationalt testcenter for vindmøller. Læs henholdsvis Skovforeningens og Skovrådets svar.

Prisstatistikken for januar 2010 (2. marts 2010)
Vinterens hugst var i januar så småt ved at komme op i gear. Men statistikken viser at vi samlet set er et godt stykke fra de seneste års hugstniveau.

FN’s klimaerklæring bedre end Grøn Vækst (22. december 2009)
Det meste af verden mener tilsyneladende at det blev en tynd erklæring der kom ud af FN’s klimamøde i København. Men på et vigtigt punkt var erklæringen væsentligt stærkere end fx den danske regerings strategi for Grøn Vækst: Skovene.

Skovrådet: Det haster med en dansk Skovplan (22. december 2009)
I anledning af klimatopmødet og en tilhørende international skovkonference har Skovrådet udsendt en pressemeddelse som påpeger at det haster med at følge op på den meget væsentlige rolle som skovene og skovbruget kan spille i fremtiden.

Genplant Planeten fortsætter: Børn planter også træer i 2010 (17. december 2009)
35.000 danske børn har plantet 100.000 træer i 2009 og lært hvorfor træer, træprodukter og bæredygtig skovdrift gavner klimaet. Det er sket i projekt Genplant Planeten som fortsætter i 2010. Læs også den internationale deklaration om børn og plantning.

Skovens Dag 2010 – søndag den 9. maj (8. december 2009)
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Skovens Dag 2010 er fastlagt til søndag d. 9. maj og årets tema er: Skoven – den rene vare

Kloak-syndromet (1. december 2009)
Skovpolitik er usynlig for medierne. Derfor er den ligegyldig for politikerne. Populisme er blevet stueren i dansk politik, men populisme er ikke bæredygtig. Udsigten er at politikerne først for alvor kaster sig over skovpolitik når der er lig på bordet.

Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg (27. november 2009)
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg er enig i at skovene er blevet forsømt politisk, ikke mindst fordi skovene blev overset i Grøn Vækst. Udvalget vil nu presse på overfor Miljøministeren for at sætte det skovpolitiske arbejde i gang.

Nyeste tal for Danmarks skove (19. november 2009)
Skov & Landskab har udsendt rapporten "Skove og Plantager 2008" med den nyeste skovstatistik. Læs de mange interessante tal, blandt andet at Danmark nu er oppe på 13 % skov + 1 % andet træbevokset areal.

35.000 børn genplanter planeten (30. oktober 2009)
Frem til FN’s klimatopmøde i København trækker over 35.000 skolebørn i røjserne, slænger spader over skuldrene og planter træer på skoler og i skove for et bedre klima. To store events d. 5. november og 10. december vil sætte fokus på Genplant Planeten.

Brev til Miljøministeren om det kommende skovpolitiske udvalg (17. juli 2009)
Skovforeningen har skrevet til Troels Lund Poulsen med vores supplerende synspunkter til det kommende skovpolitiske udvalg i forhold til Skovrådets tidligere fremsendte forslag til kommissorium.

Dyrkning af energipil i de danske skove (18. juni 2009)
Efter et lang og sejt træk, med mange forespørgsler i Skov & Naturstyrelsen, har Skovforeningen fået styrelsens accept af dyrkning af energipil i de danske skove.

Mere end 30.000 besøgte Skovens Dag (4. maj 2009)
Søndag den 3. maj inviterede over 60 skove til Skovens Dag med temaet "Skovens klima". Især arrangementerne i Jylland var velbesøgte, og over hele landet var det især børnefamilier som var i skoven.

Skovens Dag - Der er stadig plads til flere (26. marts 2009)
Temaet for Skovens Dag, søndag 3. maj, er Skov og Klima. Lav en tur der viser at din skov tilbyder løsninger, fx brænde, som hele verden søger

Træets Arbejdsgivere kritiserer også skovpolitikken (5. februar 2009)
Træets Arbejdsgivere har skrevet til miljøminister Troels Lund Poulsen at bortfaldet af tilskuddene til produktudvikling, produktionsafgiftsfonden og skovbrugets konsulentvirksomhed er kortsigtet og skadeligt.

Finansloven i strid med statsministeren (28. januar 2009)
Skovbrugets konsulentordning, produktudviklingsordning og produktionsafgiftsordningen for juletræer er fjernet i Finanslov 2009 - i strid med statsministerens vision om grøn vækst og et fossilfrit Danmark. Det vil vise sig om visionen er en tom kliché.

Aktuelle sager for de nordiske skovejere i Bruxelles (3. september 2008)
Nordens Skovejerorganisationers Forbunds (NSF) vil i det kommende år i Bruxelles prioritere arbejdet med bioenergi, import af illegalt træ og en europæisk skovkonvention.

Hvorfor nægtes de decentrale kraftvarmeværker frit brændselsvalg (30. maj 2008)
Skovforeningen arbejder for at de decentrale kraftvarmeværker kan få større mulighed for at udnytte lokale ressourcer, fx flis, til CO2-neutral energi.

Udfasning af mindre centralvarmekedler (16. maj 2008)
Miljøministeren vil fremme udskiftningen af gamle forurenende brændekedler. Man kan nu få tilskud til at skrotte visse særligt forurenende centralvarmekedler.

Skovforeningens prisstatistik for januar er offentliggjort (28. februar 2008)
Så foreligger prisstatistikken for januar måned. Priser på løvtræ er fortsat stabil, med mindre udsving fra måned til måned. Der ses en fortsat stigning i de afsatte mængder, også sammenlignet med samme måned sidste år.

Brænde kan forbedre Danmarks CO2-regnskab (21. februar 2008)
Der står en brændeovn i godt 500.000 danske hjem. Den spreder hygge og giver billig varme, men er også et vigtigt redskab når Danmark skal leve op til kravene i EU-kommissionens klimaplan, påpeger forskere fra Skov & Landskab.

Grænse for træers højde (18. februar 2008)
Det er nok vandforsyningen der sætter grænsen for hvor høje træer kan blive. Målinger på verdens højeste træer antyder at der nok vil være en overgrænse et sted mellem 122 og 130 m.

Natura 2000 - Skovforeningens input til idéfasen (21. december 2007)
Skovforeningen har indsendt bidrag til Natura 2000 idéfasen til Miljøcentrene. Som skovejer kan du indsende dit bidrag frem til 1. marts 2008

Skovforeningens prisstatistik for august er offentliggjort (26. september 2007)
Skovforeningens pristatistik for august er nu blevet offentliggjort.

Dansk Skovforening og Sydsveriges skovejere går i samarbejde (19. juni 2007)
Skovforeningen vil melde sig ind i Södra, og dermed tilbyde sine medlemmer mærkbare fordele, fx for afsætningen af nåletræ. Resten af 2007 vil Skovforeningen og Södra bruge på at udrede de praktiske og juridiske spørgsmål i det nærmere samarbejde.

Svenskerne satser på bioenergi fra skoven (21. november 2006)
Forskningsinstitutionen Skogsforsk søsætter et storstilet projekt om forskning i produktion af biobrændsler fra skoven. Målet er at fordoble produktionen på en bæredygtig måde.

Højere priser på cellulosetræ (8. august 2006)
Store Enso hæver prisen på cellulosetræ og det trækker prisen dansk nåletræ op.

Masser af aftaler om øget adgang til skovene (28. juni 2001)
Den hidtil første undersøgelse af aftalemiljøet i Danmarks skove viser at langt de fleste skovgæsters ønsker til udvidet adgang bliver imødekommet af skovejerne.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.