Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

 

Anbefaling til skovejerne: Plant træer til energi

 
22. oktober 2014
 
Der bliver brug for masser af energitræ til Danmarks grønne omstilling.
 
Dansk skovbrugs produktion af energitræ gavner skovene, beskæftigelsen, klimaet og selvforsyningen
 
Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne anbefaler nu skovejerne at dyrke energitræ målrettet. Det kan ske ved øget og mere konsekvent brug af hurtigvoksende hjælpetræer i skovbevoksningerne.
 
 
Siden brændekomfurerne på landet i 1950'erne blev erstattet med gas og el, og brændefyrene blev erstattet med olie, har skovbruget søgt at minimere produktionen af træ til energi.

Nu er tiden inde til at skifte kurs. Skovene kan yde et betydeligt bidrag til den grønne omstilling, og energitræet er med til at give økonomi i skovbruget.


Grøn omstilling kræver træ

Ordnet skovbrug i Danmark begyndte for godt 200 år siden da træ var uundværligt både til energi, byggeri og mange andre produkter.

Men samfundets afhængighed af træ faldt med tiden. Derfor har skovbruget i årtier stræbt efter at producere mindst muligt energitræ fordi det efterhånden blev en omkostning mere end en indtægt.

Nu er spillet vendt. Danmark kommer indtil 2050 til at bruge store mængder af biomasse til energi. Det er den klare konklusion i Energistyrelsens analyser af fjernvarme, biomasse og energiscenarier fra maj 2014. Så i de næste 40 år er der konkrete planer for brug af træ til energi.

Ingen ved hvad der sker efter 2050. Men det er sikkert at et energisystem der hovedsageligt er baseret på vindmøller, også fremover vil have behov for andre energikilder, og de skal være stabile og ikke-fossile.

Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen udtalte ved offentliggørelsen af analyserne: ”Brug løs af biomassen så længe den er bæredygtig”. Ministeren slog endda fast at statens manglende afgiftsprovenu ikke må hindre den grønne omstilling.


Anbefaling til skovejerne

På den baggrund anbefaler Træ til Energi – et samarbejde mellem Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne - nu skovejerne at dyrke energitræ målrettet ved øget og mere konsekvent brug af hurtigvoksende hjælpetræer i skovbevoksningerne.


Markeds-sug er afgørende

Lige nu drives udviklingen i forbruget af dansk træflis af dampproducerende industrianlæg der omstilles fra kul eller naturgas til træflis. Omstillingen fremmes af en velfungerende støtteordning.

Energistyrelsen forventer at næste fase bliver omstilling af de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker i de større provinsbyer.

Hvis de vælger træflis som nyt brændsel, får det afgørende betydning for skovene i landsdelen. Det er dét der skal til i de kommende år for at få skovene til at investere i produktion af energitræ.


Stort potentiale for mere træ

Allerede i dag kommer der mere og mere træ i Dan-marks skove hvert år. Københavns Universitet har opgjort skovenes årlige tilvækst til 6,7 mio. m³/år, mens hugsten kun er 4,3 mio. m³/år. En fjerdedel af hugsten efterlades til naturen som dødt ved.

Københavns Universitet har i et forskningsprojekt i 2013 konkluderet at "det er muligt at øge produktionen i de danske skove ganske betydeligt, og at det vil være muligt at bidrage signifikant til danske energi-målsætninger om en omstilling til 100 % vedvarende energi i 2050 og til en markant reduktion af Danmarks CO2‐udslip."

Det er således muligt at øge flisproduktionen både nu og på langt sigt, og både på det eksisterende skovareal og på skovrejsningsarealer.

Læs mere:


Bæredygtig biomasse

En vigtig forudsætning for at der er god samfundsøkonomi i at bruge biomasse, er at den er bæredygtig. Det tilbyder dansk produceret træbiomasse en høj grad af sikkerhed for.

Energibranchen arbejder i øjeblikket med en frivillig branchestandard for indkøb af bæredygtigt produceret træ. Standarden vil sandsynligvis give dansk træ en markedsfordel fordi der herhjemme er styr på arealanvendelse og skovdrift og fordi træflisens korte transportvej og lave energiomkostning sikrer en lav proces-emission af CO2.

I en fremtidig biomasseøkonomi bliver dyrkningsarealet en begrænsende faktor. Skov tilbyder i enestående grad forskellige anvendelser af samme areal på samme tid. Mens man producerer træ til energi eller produkter, kan man samtidig fx sikre drikkevandet og give befolkningen mulighed for friluftsoplevelser og sundhedsfremme.

 

Enorme fordele

Ekstra produktion af træ til energi har enorme fordele:

  • Selvforsyning: Danmark har fuld kontrol over sine egne træer.

  • Fleksibilitet: Høsten kan tilpasses varierende behov gennem året og mellem årene.

  • Den gode klimaeffekt virker så snart træerne sættes i jorden. Mængden af kulstof bundet i skoven øges varigt, samtidig med at hjælpetræerne sparer kul, olie og gas når de bruges til energi.

  • Træer er støjfrie, lugtfrie og smukke.

  • Ingen omkostninger for natur og miljø: Merproduktionen sker uden at berøre naturarealer.

  • Øget beskæftigelse, endda i landområderne hvor behovet er størst.

  • Produktionen af tømmer brædder og planker reduceres ikke.


Kontakter

Kontakt til lokale skovfolk og skovejere:

 
Baggrund om produktion og forbrug af dansk skovflis:
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.