Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Kontingent 2017

 
 
Kontingentet er fradragsberettiget for næsten alle Skovforeningens medlemmer.
Hvor intet andet er anført, er disse kontingentsatser ekskl. moms:
 

Bevoksede arealer

 
Sjælland, Lolland-Falster og Fyn:
35,60 kr./ha
Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Århus, Skanderborg, Silkeborg, Odder, Horsens, Heden-sted, Vejle, Fredericia, Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner:
35,60 kr./ha
Ålborg, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Skive, Morsø, Viborg og Bornholms kommuner:
34,20 kr./ha
Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev-Dronninglund, Jammerbugt, Thisted, Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Billund, Varde, Vejen og Esbjerg kommuner:
23,50 kr./ha
 
Ejere af skov betaler som udgangspunkt kontingent efter skovens areal og beliggenhed. Arealet omfatter bevoksede skovarealer inklusive hjælpearealer, fx midlertidigt ubevoksede arealer, veje, kørespor og læsseramper.

Hvis skovens vækstforhold afviger væsentligt fra landsdelens niveau, kan bestyrelsen efter ansøgning reducere kontingentet. Hvis et medlem ejer flere selvstændige ejendomme, beregnes kontingent på baggrund af ejendommenes samlede areal. Hvis intet andet er oplyst, bestemmes kontingentområdet efter betalings-adressen.
 
 

Ubevoksede arealer

 
Hele landet
4,20 kr./ha

Dette kontingent betales for moser, heder og andre lysåbne arealer (med mindre de indgår i undtagelserne nævnt på næste side) samt for våde arealer (som er arealer der permanent eller en stor del af året står under vand og som ikke kan tilsås med en markafgrøde senest 31. maj).


Maksimum og minimum

 
Maksimumkontingent for skovejende medlemmer:
69.700 kr.
Minimumkontingent for skovejende medlemmer:
1.900 kr.
 
 

Rabatter

 
Ved indmeldelse midt i et kalenderår reduceres det pågældende års kontingent forholdsmæssigt.
 
Bestyrelsen kan beslutte at yde introduktionsrabatter, fx ved hvervekampagner.

NB: Rabatordninger kan ikke kombineres.
Medlemskab uden stemmeret (B-medlemskab)
-550 kr.
Skovejende medlemmer på minimumskontingent (dog ikke B-medlemskab) og som enten:
 • har en fast forvaltningsaftale med HedeDanmark.
 • er medlem af en skovdyrkerforening.
 • er medlem af Danske Juletræer.
-350 kr.


Personlige medlemmer


(Inklusive moms)
Kontingent for personlige medlemmer :
1.100 kr.
- for pensionister dog (inklusive moms):
650 kr.
- for studerende:

650 kr.

 
Personlige medlemmer modtager et abonnement på Skoven og Skoven-Nyt samt Skovforeningens øvrige medlemsorientering.
 
 

Arealer der ikke indgår i kontingentberegningen til Skovforeningen

 
Der betales ikke kontingent for arealer der får støtte efter enkeltbetalingsordningen samt koblede støtteordninger, arealer med frugt- og grøntafgrøder (uanset om der aktuelt er tildelt betalingsrettigheder eller ej) samt for visse vådområder. Det vil konkret sige: 
 • Dyrkede landbrugsarealer.
 • Græs i omdrift. Det vil sige græsarealer hvor der inden for de seneste 5 år har været en anden afgrøde end græs.
 • Permanente græsarealer. Det vil sige arealer, der ubrudt i mere end 5 år har været dyrket med græs eller grønfoder (fx kløver og lucerne). Dette gælder også selvom arealet har være pløjet inden for 5 års perioden.
 • Udtagne arealer (braklagte arealer og arealer med non-food).
 • Landbrugsarealer, der ikke dyrkes. Det vil sige landbrugsarealer hvor der ikke er nogen form for produktion og som ikke er braklagt.
 • Skel, læhegn, vandhuller, oplagspladser, veje og andre ikke dyrkbare arealer, der indgår i arealet for de markblokke som er omfattet af arealer ovenfor.
 • Arealer med ret til at søge betalingsrettigheder fra den nationale reserve bortset fra arealer der indgår under ”bevokset areal” eller ”ubevokset areal” ovenfor. Der er typisk tale om markarealer med juletræer, permanente afgrøder (det vil sige afgrøder der kan leve mere end 5 år, fx frugttræer og buske), planteskoleplanter samt stauder.
 • Søer.
 • Rør- og sivbevoksninger.
 • Strandbredder.


Kommuner der ejer skov

Kommuner der ejer skov kan blive medlem af Skovforeningen gennem en særlig associeringsaftale der indebærer en væsentlig rabat i forhold til ovenstående kontingentsatser. Kontakt Skovforeningen og hør nærmere.

 
 
Mere information
Susie Jensen
Tlf.: 3378 5213
Email: sj@skovforeningen.dk
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.