Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Licensbetingelser for Dansk Skovforenings SkovhjemmesideNærværende licensbetingelser bør læses igennem inden softwaren installeres/anvendes. Ved ibrugtagning af Dansk Skovforenings Skovhjemmeside erklærer licenstager sig indforstået med at være underlagt disse licensbetingelser.


1. Anvendelse

 
Med mindre andet aftales, finder nærværende standard licensvilkår anvendelse på enhver erhvervelse af Dansk Skovforenings Skovhjemmeside med tilhørende moduler (i det følgende kaldet ”Skovhjemmeside”), herunder opdateringer.

 

2. Rettighedsforhold

 
Ejendomsretten til Skovhjemmeside med tilhørende programmer og kildekoder følger ikke med ved indgåelse af en lejeaftale af Skovhjemmeside. Der erhverves alene en brugsret til at anvende Skovhjemmeside i en tidsbegrænset periode og på nærværende standard licensvilkår.
 
Skovhjemmeside med tilhørende programmer og kildekoder er ophavsretligt beskyttede produkter tilhørende Dynamicweb Software A/S. Enhver form for kopiering, ændring, reverse engineering, dekompilering eller disassembling, udlån eller reproduktion af Dynamicweb med tilhørende programmer og kildekoder er forbudt, og vil blive påtalt af Dynamicweb Software A/S.
 
Den der indgår en aftale om leje af Skovhjemmeside er forpligtet til at instruere medarbejdere og øvrige, der har adgang til Skovhjemmeside, om indholdet af nærværende standard licensvilkår.


3. Overdragelse

 
En licens til Skovhjemmeside indebærer ret til at anvende Skovhjemmeside til oprettelse af 1 hjemmeside.

Uden skriftligt samtykke fra Dynamicweb Software A/S, er den der indgår en aftale om leje af en Skovhjemmeside licens uberettiget til at overdrage licensen, det være sig til tredjemand eller koncerninternt, og uanset om overdragelse måtte ske ved salg, gave, leje, udlån eller på anden vis.


4. Ansvar

 
Så vidt Dynamicweb Software A/S er bekendt krænker Skovhjemmeside ikke tredjemands rettigheder. Dynamicweb Software A/S afgiver dog på ingen måde garanti eller anden form for indeståelse for, at Skovhjemmeside ikke krænker tredjemands rettigheder. Dynamicweb Software A/S indestår heller ikke for, at Skovhjemmeside har en salgsfremmende effekt eller anden kommerciel værdi for den der indgår en aftale om leje af Skovhjemmeside.
 
Dynamicweb Software A/S kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for direkte eller indirekte tab, følgeskade eller anden form for skade, der opstår som følge af brugs-, data- eller driftstab, uanset om det gælder kontraktretlige forhold, misligholdelse eller anden ansvarspådragende handling, der opstår ved eller i forbindelse med brugen af Skovhjemmeside.

 

5. Lovvalg og værneting

 
Aftale om leje af Skovhjemmeside samt den nærmere forståelse og fortolkning af nærværende standard licensvilkår er undergivet dansk ret. Eventuelle tvister anlægges ved og afgøres af danske domstole i medfør af retsplejelovens bestemmelser herom.
Mere information
Alex Møllbach
Tlf.: 3378 5205
am@skovforeningen.dk
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.