Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 - BetalingsordningerBetalingsordninger

 
Der kan søges om betaling til:
  • drift og pleje af de 10 skovnaturtyper som er på udpegningsgrundlaget og er beliggende i et Natura 2000-område,
  • udarbejdelse af grøn driftplan,
  • beskyttelse af levesteder for arter
Der findes 10 forskellige skovnaturtyper, der er beskyttet under EU’s habitatdirektiv, samt 26 arter på habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet som er knyttet til skov.
Læs mere om karakteristik, udbredelse og typisk tilknyttede arter for hver enkelt skovnaturtype og se et for naturtypen repræsenterende billede under arter og naturtyper.
 
 

Dette kan du søge tilskud til

 
 
Der kan søges betaling til en grundlæggende sikring (drift og pleje) og til supplerende aktiviteter, f.eks. i form af en særlig indsats for udvalgte arter tilknyttet skovene i eller udenfor Natura 2000-områder, samt til tilgrænsende skovarealer. Tilgrænsende skovarealer kan modtage tilskud for at afgrænse arealet entydigt eller når etablering af naturlig vandstand påvirker tilgrænsende arealer.
 
Som privat skovejer har du desuden mulighed for at indgå en skriftlig aftale med Naturstyrelsen, der opfylder handleplanen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer på hele eller dele af din ejendom. Du kan søge om tilskud til en grøn driftsplan, der vil kunne levere de nødvendige oplysninger til denne aftale. Det kan f.eks. være en beskrivelse af den nødvendige beskyttelsesindsats og kort til aftalen.
 
Særlig indsats for arter
Der ydes tilskud til en særlig indsats for arter, som efter Naturstyrelsens vurdering bidrager til at gennemføre Natura 2000-planerne for skov. Arterne skal være på udpegningsgrundlaget i et givent Natura 2000-område.
 
Der ydes tilskud på 100 % til udgifter, der er direkte relateret til projektet. Et tilskud gives til en indsats, der ligger ud over tilskudsmulighederne beskrevet under supplerende sikring. De tilskudsberettigede udgifter fremgår af bilag 4 i Bæredygtig skovdrift – vejledning om tilskud til skov med biodiversitetsformål.
 
Der er en særlig tilskudsmulighed vedrørende dyrearter i skov omfattet af habitatdirektivets bilag IV (hasselmus og 14 flagermusarter). Læs mere om den særlige tilskudsmulighed her.
 
 

Ansøgning om tilskud

 
Se Naturstyrelsens hjemmeside for ansøgning om tilskud til Natura 2000-områder.
 
Læs folderen: Tilskud til skovejere i Natura 2000-områder for uddybende information om tilskudsordningerne. OBS folderen er fra 2014 og har ikke de opdaterede satser og muligheder for 2016
Mere information
Tanja Blindbæk Olsen
Tlf.: 3378 5214
to@skovforeningen.dk
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.