Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Fakta om Danmarks skoveDanmarks skovareal vokser


Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, har i publikationen "Skove og Plantager 2016" på baggrund af stikprøvemålinger fra den danske skovstatistik skønnet Danmarks skovareal til 624.676 ha. Det svarer til 14,5 % af hele landets areal. Heraf er:
 • 38 % rene nåleskove.

 • 42 % rene løvskove.

 • 10 % blandede løv- og nåleskove.

 • 5 % juletræer og pyntegrønt.

 • 5 % midlertidigt ubevoksede arealer eller ubevoksede arealer der indgår i skovdriften, fx veje.
Af den samlede stående vedmasse på skovarealet, udgør løvtræ 57 %, mens nåletræ udgør 43 %. Andelen af løvtræ er størst i landets østlige egne, mens nåletræerne dominerer de vestlige egne.

Den mest almindelige træart på landsplan er rødgran (15 % af skovarealet). Den næsthyppigste er bøg (14 % af skovarealet).


Udviklingen i skovarealet

 • Folketinget vedtog i 1989 et mål om at fordoble Danmarks skovareal, så det indenfor en træ-generation på omkring 75 år ville vokse til 1.100.000 ha (ca. 25 % af Danmarks areal). Siden da er skovarealet i gennemsnit vokset med lidt over 3.000 ha om året, så det går i den rigtige retning, men det skal gå ca. 3 gange så hurtigt så hurtigt, hvis fordoblingen skal nås indenfor tidsrammen (inden år 2064).

 • Det er løvskov, især eg, vi får mere af i øjeblikket.

 • Tilplantningen sker især i Jylland.

Ejerne af Danmarks skove

 • 74 % af skovene ejes af private personer, selskaber eller fonde.

 • 18 % er statsskove som drives af Miljøministeriet.

 • 6 % ejes af andre offentlige institutioner (kommuner, forsvaret og Folkekirken).

 • 2 % har det ikke været muligt at identificere ejerforholdet på.
I alt er der knap 24.000 skovejendomme i Danmark. De fleste er meget små og består af små skovarealer, fx ejer den 1/3 af alle skovejere som har mindre end 2 ha skov tilsammen blot 3 % af arealet. Omvendt, så ejer den ene procent af skovejerne som har mere end 100 ha skov 1/3 af skovarealet.


Mere træ i skovene hvert år

 • Der var ifølge Danmarks Skovstatistik i 2016 i alt ca. 133 (128 – 138) millioner m3 træ i de danske skove svarende til 213 m3 pr. ha. Dette er en nettotilvækst siden 2011 på ca. 11,9 mio. m3 (ca. 2,4 mio. m3 pr. år).

 • Hugsten er ca. 3,6 millioner m3 træ om året, hvoraf mere end halvdelen ender som brænde, flis og andet energitræ.

 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har for 2016 beregnet bruttotilvæksten i skovene til 6,8 millioner m3. Den samlede hugst på 3.6 m3 ligger således på lidt over halvdelen af tilvæksten i skovene. En stor del af den uudnyttede og blivende tilvækst finder sted i urørt skov, skovbryn, vådområder og lignende.

Skovene er gode for miljøet – og for mennesker

 • Skovene producerer verdens mest miljøvenlige råstof - træ. Træ er CO2-neutralt, energivenligt og fornyeligt.

 • Skovene beskytter grundvandet. Der bruges næsten ingen sprøjtemidler i skovene.

 • Skovene giver levesteder for dyr og planter. Skovene rummer mere liv og flere arter end noget andet sted i Danmarks natur.

 • 90 % af alle voksne danskere er en tur i skoven mindst 1 gang om året. Skovene er dermed det mest brugte fritidstilbud overhovedet i Danmark.

Skovenes økonomi

 • Skovene har indtægter fra salg af træ, jagt, ridning og andre naturoplevelser. Det offentlige kan betale tilskud til fx plantning af løvtræ og naturnær skovdrift.

 • Skovenes udgifter er som regel større end indtægterne, når man regner ejendomsskat og renter af generationsskifteskatten med.

Opdateret december 2017.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.