Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Biodiversiteten sikres bedst med langsigtede løsninger i skoven

 
2. marts 2012
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening

Det Miljøøkonomiske Råd peger i deres nye rapport på behovet for at ændre den danske miljøpolitik for at standse tilbagegangen i biodiversiteten, hvilken indsats der er behov for og hvad det vil koste at gennemføre.

Deres budskaber er følgende:

Miljøpolitikken:
 • Miljøpolitikken skal fokusere på at reducere miljøbelastningen på den mest omkostningseffektive måde og ikke med henblik på at skabe konkurrencefordele eller fremme den økonomiske vækst.
 • Det skal ske med markedsbaserede instrumenter
Indsatsen:
 • Indsatsen bør prioriteres for eksisterende natur (skov og åbne naturtyper) frem for etablering af ny natur (skovrejsning og vådområder)
 • Behov for indsats for på i alt 126.000 ha – 47.000 hektar skov og 79.000 hektar åbne naturtyper
 • Indsats i skovene giver størst effekt for biodiversiteten
 • Ikke godt nok at fokusere indsatsen på Natura 2000-områderne
Virkemidler og økonomi:
 • Indsats for biodiversitet skal være målrettet og have permanent karakter og virkemidlerne skal afpasses herefter
 • Generelle og kortvarige virkemidler (som fx de nuværende ordninger under landdistriktsprogrammet) er ikke velegnede
 

Indsatsen bør gennemtænkes

 
Skovforeningen hilser rapporten velkommen og er ikke overrasket over konklusionerne – tværtimod! Siden målene om at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten blev vedtaget første gang har vi peget på det enorme potentiale skovene har i forhold til at sikre biodiversiteten.
 
Skovforeningen er dog ikke overbevist om rådets anbefaling af, at udlæg af urørt skov som den primære sikring er den bedste løsning for biodiversiteten. I deres analyse har Det Miljøøkonomiske Råd vurderet truslen fra skovdriften ud fra et meget sort/hvidt billede af dansk skovdrift med ensidig anvendelse af renafdrift, fremmede træarter og konsekvent anvendelse af jordbearbejdning, gødning og sprøjtemidler i kulturetableringsfasen.
 
Skovforeningen mener, at der er behov for en mere nuanceret analyse af hvilke driftsformer og tiltag som kan være med til at sikre biodiversiteten. Dermed ikke sagt at urørt skov er uegnet i alle situationer. Men måske er det ikke urørt skov i den klassiske forstand, der er behov for. Sikringen bør i højere grad fokusere på en driftsform som sikrer de elementer, som vismændene også peger på, der skal til, for at sikre beskyttelsen af arterne (mere dødt ved, uforstyrrethed, flere våde områder og naturlige lysninger).
 
 

Langvarige løsninger – tak!

 
De senere års forsøg på at udvikle ordninger, som skal indpasses i det nuværende landdistriktsprogram, til sikring af natur og biodiversitet, har vist, at den løsning ikke er hensigtsmæssig.
 
Problemerne er flere - for eksempel:
 • aftaler kan kun indgås for en tidsbegrænset periode (op til 20 år)
 • der er loft på tilskuddet på 200 €/ha/år
 • strikse krav til arealopgørelse, som ikke understøtter skovens og naturens dynamik
 • manglende mulighed for at udnytte det samspil, der kan være mellem skoven og naturtyperne i det åbne land (skovordninger og ordninger til åben natur er skarpt adskilte)
 
Det, der er behov for, er mere langvarige løsninger og aftaler, som er i overensstemmelse med naturens dynamik, og som er et attraktivt alternativ for ejerne.
 
 
Er urørt skov den eneste måde vi kan sikre biodiversiteten i skov?
 
 

Tidligere nyheder om emnet

 
Det Miljøøkonomiske Råd: Skovene giver mest biodiversitet (29. februar 2012)
Det Miljøøkonomiske Råd og forskere fra Københavns Universitet konkluderer at Danmark får mest biodiversitet for pengene ved at bruge dem i de eksisterende skove. Skovforeningen er enig.
 
Nødvendig, men mangelfuld rapport fra Skovpolitisk Udvalg (8. juni 2011)
Skovforeningen bakker fuldt op om Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger. Men udvalget mangler ambitiøse og langsigtede forslag, og der er fortsat brug for en reel faglig og økonomisk analyse af skovenes muligheder for imødekomme samfundets voksende krav.
 
Moderne skovbrug gavner biodiversiteten (19. maj 2010)
Danmarks Miljøundersøgelser har opdateret rødlisten over Danmarks truede arter. ¼ af skovenes arter er på rødlisten. Årsagen er fortidens misbrug af skovene. Moderne skovbrug derimod gavner biodiversiteten.
 
Ingen penge til bæredygtig skovdrift i 2010-13 (16. juni 2009)
Regeringen lukker bevillingerne til særlig biodiversitet i skove, konvertering af nål til løv og grønne driftsplaner - stik imod Danmarks nationale skovprogram, biodiversitets-forpligtelse og skovlovens intentioner. Årsag: Grøn Vækst glemte skovene.
 
Biodiversitet som business (20. april 2008)
Danmark og resten af EU har aftalt senest i 2010 at stoppe årtiers tab af biodiversitet. Det når vi ikke. Men Skovforeningen har et konkret forslag til hvordan skatteyderne får mest biodiversitet for pengene skovene.
 
Høring på Christiansborg om biodiversitet (16. maj 2007)
Danmark har forpligtet sig til at stoppe nedgangen i sin biodiversitet i 2010. Alle politikere er indstillet på at fastholde målet, selv om tidsfristen måske overskrides. Skovene får en nøglerolle.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.