Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovbyggelinjen bør strammes op

 
22.maj 2008
Niels Reventlow / Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Naturbeskyttelseslovens § 17 forbyder byggeri tættere end 300 m på skove. Men i konkrete byggesager kan kommunen dispensere fra denne skovbyggelinie, og Skov- og Naturstyrelsen kan ophæve den helt.

Byggeri tæt på skove påfører mange skovejere gener; fx ulovlig adgang, haveaffald og klager over skyggende træer når der bygges villakvarterer helt op til skoven.

I 2007 nedsatte Skovrådet på Skovforeningens initiativ en arbejdsgruppe til at foreslå løsninger på problemet. Gruppen bestod af repræsentanter for Skovforeningen, Naturfredningsforeningen og Friluftsrådet. Vi har nu i enighed foreslået:

 
Lovændringer skal sikre klagemuligheder
  • Når kommunen dispenserer fra skovbyggelinien, kan en skovejer gøre indsigelse med en driftsmæssig begrundelse. Men hvis indsigelsen afvises, har skovejeren ingen klagemulighed, i modsætning til andre af sagens parter. Lovens bør ændres så også skovejeren kan klage.
  • Når Skov- og Naturstyrelsen vælger fuldstændigt at ophæve en skovbyggelinie, kan ingen parter klage. Loven bør sikre en generel klagemulighed i dette tilfælde.
 
Ændringer i vejledningerne til planloven og naturbeskyttelsesloven
  • Der bør beskrives hvad der skal overvejes ved udstykning og bebyggelse op til en skov. Fx et fællesareal mellem skoven og et boligområde og et afstandskrav for selve byggefeltet.
  • Der bør beskrives hvordan der i lokalplanarbejdet er taget stilling til fremtidig adgang til skoven, herunder eksisterende lovlige adgangsveje samt eventuel etablering af nye adgangsveje sammen med skovejeren.
  • Der bør beskrives situationer hvor hegning som vilkår for en dispensation fra byggelinjen vil være en løsning.
  • Der bør kræves en begrundelse af kommunen hvis den afviser en skovejers driftsmæssigt begrundede indsigelse mod en dispensation fra skovbyggelinjen.
 
Arbejdsgruppens rapport indgår nu i By- og Landskabsstyrelsens arbejde med vejledningen til naturbeskyttelsesloven og planloven.
 
Vi håber at rapportens anbefalinger bliver fulgt.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.