Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Så blev Skovpolitisk Udvalg nedsat

 
1. juni 2010
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Miljøminister Karen Ellemann har i dag nedsat det længe ventede skovpolitiske udvalg. Det skete med nedenstående pressemeddelelse fra Miljøministeriet og tilhørende kommissorium.


Pressemeddelelse fra Miljøministeriet

 
Benyttelse og beskyttelse skal gå hånd i hånd i skovene
 
Miljøminister Karen Ellemann (V) har netop udpeget Erik Bisgaard Madsen, prodekan for forskning ved LIFE, til at stå i spidsen for det nye Skovpolitiske Udvalg. Udvalget skal sikre, at de danske skove udvikles i en retning, hvor benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd.

- Jeg er glad for, at Erik Bisgaard Madsen vil tage opgaven på sig, fordi han har solid erfaring fra både forskning og erhvervsliv. Netop den kombination er uhyre vigtig, når vi skal tackle de udfordringer, som skovene står over for. Der er rigtig mange ønsker til, hvilke goder skovene skal levere til samfundet. De skal give muligheder for friluftslivet og bidrage til folkesundheden, de skal hjælpe til med at løfte klimaudfordringen og ikke mindst skal skovene til stadighed bidrage til et varieret dyre- og planteliv, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Skovpolitisk Udvalg kommer til at bestå at repræsentanter fra både offentlig og privat skov med både erhvervs- og friluftsinteresser. Der bliver nu afsendt invitationer til de relevante organisationer om deltagelse i udvalget.

- Jeg ønsker at få en koordineret planlægning for Danmarks skove, hvor benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd. Det er vigtigt, at både erhvervet og naturorganisationer bidrager til dette vigtige arbejde. Jeg ser frem til at modtage udvalgets anbefalinger, som vil være et vigtigt bidrag til en fremtidssikret skovpolitik, siger Karen Ellemann.

Det skovpolitiske udvalg kommer til at bestå af 17 medlemmer, der repræsenterer alle interesser indenfor skovbruget – både erhverv og interesseorganisationer. Det forventes, at udvalget starter arbejdet inden sommerferien, og at udvalgets anbefalinger er klar i starten af 2011.

 
KOMMISSORIUM for skovpolitisk udvalg

Indledning

Det Nationale Skovprogram fra 2002 danner rammen for regeringens nuværende skovpolitik. Skovprogrammet blev tilvejebragt gennem konstruktiv dialog mellem skovejere, brugere og interesseorganisationer. Skovprogrammet fokuserer på bæredygtig skovdrift – herunder at finde en balance mellem økologiske, økonomiske og sociale forhold. Det seneste skovpolitiske udspil fra regeringen er fra 2005, hvor skovbrugets økonomiske rammevilkår blev forbedret efter stormfaldet i 2005.

Skovene skal, uanset ejerforhold, opfylde samfundets behov for natur- og grundvandsbeskyttelse samt give muligheder for friluftsliv. Hertil kommer at skovene er erhvervsvirksomheder, der sælger gavn- og energitræ og udbyder jagt.

Siden 2002 er der kommet yderligere fokus på klimaproblematikken, herunder på hvordan samfundets CO2-udledning kan reduceres. Skovene kan bidrage til dette både ved øget anvendelse af træ til energiformål og ved at binde CO2 i træ og træprodukter. Af Aftale om Grøn Vækst fremgår det, at der frem mod 2015 vil blive etableret ca. 800 ha ny bynær skov og ca. 6.900 ha ny privat skov. Det fremgår også at der vil blive gjort en målrettet indsats i Natura 2000-områder i form af tilskud til naturpleje- og forvaltning af private og offentlige arealer. En del af Natura2000 arealerne ligger i skove.

Det vurderes derfor, at der er behov for at drøfte skovenes formål ud fra en helhedsbetragtning med skovbrugserhvervet og andre interessenter, herunder bl.a. tilknyttet industri og grønne organisationer.

Udvalgets opgave

Det Skovpolitiske Udvalg skal kortlægge og analysere mulighederne for at opfylde de flersidige formål for skovbruget i Danmark. Det skal ske med udgangspunkt i følgende målsætninger:

• Fastholde og udvikle skoven som et velfærdsgode, hvor befolkningen sikres muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i skoven.

• Fastholde og udvikle skovenes potentiale i forhold til at bidrage til klima- og miljømål.

• Fremme bæredygtig skovdrift såvel globalt, regionalt (Europa) som i Norden og Østersø-området.

Udvalget skal på den baggrund komme med en række anbefalinger til, hvordan samfundets interesser i private og offentlige skove, ud fra en helhedsvurdering, kan imødekommes.

Udvalgets arbejde kan fx omfatte forslag til hvordan skovene kan bidrage til at løse klimaudfordringerne (biomasseproduktion og skovrejsning). Og til hvordan friluftslivet (adgang og faciliteter) kan udvikles. Forslagene skal balanceres i forhold til de beskyttelseshensyn, der er i de danske skove og i forhold til, at skovene er erhvervsvirksomheder. Nye forslag til virkemidler kan ligeledes indgå i udvalgets arbejde.

Udvalgets afrapportering og anbefalinger kan danne baggrund for et revideret Nationalt Skovprogram. Indsatserne i et revideret Nationalt Skovprogram skal kunne gennemføres inden for Miljøministeriets eksisterende økonomiske rammer.

Organisering af det skovpolitiske udvalg

Det skovpolitiske udvalg sammensættes af repræsentanter fra skovbrugets primære interessenter, og formanden udpeges af miljøministeren. Udvalget vil i alt få 17 medlemmer.

Udvalgets formand:

• Erik Bisgaard Madsen, prodekan for forskning ved LIFE, Københavns Universitet

Udvalgets medlemmer:

• Repræsentanter for jordbruget (Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningerne, Hedeselskabet, Landbrug & Fødevarer)

• Repræsentanter for skovrelateret industri (Træets Arbejdsgivere og Dansk Træforening)

• Repræsentanter for myndigheder (Skov- og Naturstyrelsen)

• Repræsentanter for Skov & Landskab, Københavns Universitet samt DMU, Århus Universitet.

• Repræsentant for Kommunernes Landsforening

• Repræsentanter for natur-, miljø- og brugerorganisationer (Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet samt fællesrepræsentant for WWF, Nepenthes og DOF)

• 3 personer udvalgt af Miljøministeren

Udvalget organiserer selv sit arbejde med sekretariatsbistand fra Skov- og Naturstyrelsen.

Tidsplan

Udvalgets arbejde skal afsluttes med en rapport med anbefalinger til miljøministeren primo 2011.
"
 
 

Skovforeningens kommentar


Skovforeningen er glad for at det skovpolitiske udvalg nu kommer i gang og at skovpolitik endelig kommer på dagsordenen i Danmark. Vi glæder os til at få analyseret og synliggjort de mange og store muligheder som skovene kan tilbyde samfundet hvis samfundet sammen med skovejerne investerer i skovene.
 
I udvalgets kommissorium savner vi at Miljøministeren forholder sig direkte til skovenes fundamentale og akutte problem i Danmark:
 
Danmarks skove er ikke økonomisk bæredygtige, og skovbruget taber arbejdskraft og faglig viden. Det vil ramme skovenes sundhed, produktionen af træ og udviklingen af naturværdier og frilufts- og sundhedstilbud til befolkningen. Skovrådets formand har givet tre eksempler blandt mange, og vi er helt enige i dem: 
  • "Ødelæggende skadedyrsangreb truer vores skove som følge af klimaforandringer og globalisering. Alt hvad Danmark kan stille op afhænger af én eneste faktor: Faglig viden. Fra forskning i skadedyrenes biologi til velbegrundede anbefalinger for praktisk skovdyrkning. De danske skoves sundhed, intet mindre, afhænger af, at denne videnkæde ikke brydes. Fagfolk må ikke forsvinde, og der bliver hårdt brug for nye kvalificerede unge forskere og skovdyrkere. På dette område og på mange andre områder i skovbruget.

  • Træ dækker i dag 43 % af Danmarks forbrug af vedvarende energi. Det er langt den største kilde, langt mere end fx vindmøller og solceller. Energistyrelsen har netop fremskrevet forbruget at træ til energi i 2020 til det dobbelte af niveauet i dag, mens væksten i vindenergien, som der investeres store ressourcer i, kun er på 40 %. Og skovene kan godt levere træet uden at gå på kompromis med alle skovenes andre værdier og leverancer. Men det kræver investeringer i skovene og i faglig viden (forskere og skovdyrkere).

  • Måske mest paradoksalt: Den vanskelige omstilling til mere naturnær skovdrift (målsætning nummer 1 i det nationale skovprogram), som er i gang i mange danske skove, kan ende galt både økonomisk, økologisk og socialt på grund af manglende faglig viden og ressourcer til praktisk opfølgning."
Kommissoriet for det skovpolitiske udvalg nævner hverken skovenes økonomi eller forskning eller uddannelse. Men vi kan ikke se hvordan udvalget kan komme uden om disse fundamentale problemer for bæredygtig skovdrift i Danmark i 2010.
 
Så vi håber og tror at det skovpolitiske udvalg vil adressere disse fundamentale problemer, uanset at regeringen ikke nævner dem direkte i udvalgets kommissorium.
 
 

Tidligere nyheder i sagen


31. maj 2010
Pressemeddelelse: Oppositionen klemmer regeringen på skovene
Tirsdag den 1. juni, behandler Folketinget et forslag fra oppositionen om en bæredygtig skovpolitik.
 
3. maj 2010
Skovrådets formand: Regeringen har opgivet skoven
Skovrådets formand har i Jyllandsposten skrevet en skarp og præcis kritik af regeringens manglende skovpolitik. Der står et enigt skovråd bag kritikken. Regeringen har ikke svaret.
 
29. april 2010
Venstrefløjen foreslår en bæredygtig skovpolitik
Folketingets venstrefløj har fremsat et beslutningsforslag om en bæredygtig skovpolitik. Skovforeningen er opmuntret.
 
24. februar 2010
Regeringen er stadig skov-blind
Regeringens nye program er ikke nyt når det gælder skovene: Regeringen lukker stadig øjnene for skovenes enorme muligheder for klima, energi, biodiversitet og naturoplevelser til befolkningen. Det kan blive Karen Ellemanns chance.
 
16. februar 2010
Svar fra Miljøministeren på 3 skarpe spørgsmål
Miljøministeren gentager i sine svar på tre § 20-spørgsmål fra Socialdemokraternes miljøordfører at et skovpolitiske udvalg er på vej. Men Ministeren siger intet om regeringens intentioner på skovområdet.
 
19. januar 2010
Klimamødet var et gennembrud for skovene
For skovene var FN’s klimatopmøde i december et politisk gennembrud. Nu er det Danmarks regering der skal realisere de gode hensigter. Det er der dog endnu ikke tegn til.
 
9. januar 2010
Skov- og landskabsforskningen igen ramt af nedskæringer
Skov & Landskab skærer 10 % i antallet af årsværk. Skovforeningen beklager og appellerer igen Regeringen til at tage skovene og skovpolitikken - og nu også FNs klimaerklæring - alvorligt.
 
22. december 2009
Skovrådet: Det haster med en dansk Skovplan
I anledning af klimatopmødet og en tilhørende international skovkonference har Skovrådet udsendt en pressemeddelse som påpeger at det haster med at følge op på den meget væsentlige rolle som skovene og skovbruget kan spille i fremtiden.
 
1. december 2009
Kloak-syndromet
Skovpolitik er usynlig for medierne. Derfor er den ligegyldig for politikerne. Populisme er blevet stueren i dansk politik, men populisme er ikke bæredygtig. Udsigten er at politikerne først for alvor kaster sig over skovpolitik når der er lig på bordet.
 
27. november 2009
Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg er enig i at skovene er blevet forsømt politisk, ikke mindst fordi skovene blev overset i Grøn Vækst. Udvalget vil nu presse på overfor Miljøministeren for at sætte det skovpolitiske arbejde i gang.
 
9. september 2009
Regeringen dropper skovene i finansloven, men andre husker
Regeringen fortsætter i sit forslag til finanslov for 2010 med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.
 
17. juli 2009
Brev til Miljøministeren om det kommende skovpolitiske udvalg
Skovforeningen har skrevet til Troels Lund Poulsen med vores supplerende synspunkter til det kommende skovpolitiske udvalg i forhold til Skovrådets tidligere fremsendte forslag til kommissorium.
 
13. juli 2009
Skovrådets forslag til kommissorium for et skovpolitisk udvalg
Skovrådet har skrevet til Miljøministeren med et forslag til kommissorium for det skovpolitiske udvalg som ministeren har stillet i udsigt til efteråret 2009. Skovforeningen er enig med Skovrådet og ser frem til nedsættelsen det skovpolitiske udvalg.

16. juni 2009
Ingen penge til bæredygtig skovdrift i 2010-13
Regeringen lukker bevillingerne til særlig biodiversitet i skove, konvertering af nål til løv og grønne driftsplaner - stik imod Danmarks nationale skovprogram, biodiversitets-forpligtelse og skovlovens intentioner. Årsag: Grøn Vækst glemte skovene.
 
3. juni 2009
Kommissorium for et skovpolitisk udvalg
Skovforeningen har sendt miljøminister Troels Lund Poulsen et forslag til kommissorium for et skovpolitisk udvalg. På en lang række punkter lever Danmark ikke op til sit nationale skovprogram fra 2002.
 
1. maj 2009
Miljøministeren erkender at Grøn Vækst glemte skovene
Regeringen har offentliggjort sin strategi Grøn Vækst: Der skrives mange gode ting om de eksisterende skoves værdier, men der er ingen plan for at udvikle disse værdier for fremtiden. Fx er træ, verdens mest miljøvenlige råstof, helt overset i strategien.

30. april 2009
Grøn Vækst glemmer skovene
Skovrådet, som ifølge skovloven rådgiver ministeren om skove og skovbrug, konstaterer at regeringen ikke har fulgt op på den meget væsentlige rolle som skovene og skovbruget kan spille for at nå flere af de prioriterede mål i Grøn Vækst.
 
7. april 2009
Resultatet af samrådet med Miljøministeren om statens skovdrift
Miljøministeren mener at debatten om statens skovdrift er vigtig og at skovpolitik generelt har fyldt for lidt. Han er parat til at investere mere i skovdriften. Men han gav ikke svar på de centrale faglige spørgsmål i debatten om statens skovdrift.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.