Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vejledning om beskyttelse af flagermus i skov

 

15. juni 2010

Hans Hedegaard, Dansk Skovforening

 

 

Danmark har sammen med resten af EU forpligtet sig på Habitatdirektivet fra 1992. Direktivet stiller nogle generelle beskyttelseskrav for at værne om Europas natur.

 

Derfor vedtog Folketinget i 2009 en lov om beskyttelse af yngle- og rasteområder for en lang række dyrearter. Der indgår også arter der er almindelige og udbredte i Danmark, men som skal beskyttes fordi de er truet på europæisk niveau.

 

Alle arter af flagermus i Danmark er omfattet af denne beskyttelsesbestemmelse, og mange af flagermusenes yngle- og rasteområder er tilknyttet skov. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet vejledningen ”God praksis for skovarealer med flagermus” om hvad beskyttelsen betyder for skovejerne og hvordan skovejere kan bidrage til beskyttelsen.

 

Samtidig har By- og Landskabsstyrelsen udarbejdet vejledningen ”Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder”.

 

Begge vejledninger kan hentes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
 

 

Manglen på erstatning er uklog og urimelig

 

Habitatdirektivets strenge artsbeskyttelse, herunder beskyttelsen af flagermus i skovene, er gennemført som en erstatningsfri regulering. Skov- og Naturstyrelsen oplyser at EU-Kommissionen har forbudt medlemsstaterne at yde erstatning for denne beskyttelse fordi der er tale om en generel lovgivningsmæssig beskyttelse.

 

Det er både uklogt og urimeligt at ejeren ikke får erstattet de tab som beskyttelsen medfører.

 

Uklog fordi beskyttelsen ikke er fremtidssikret: En generel og erstatningsfri beskyttelse af yngle- og rastesteder fremmer ikke skovejernes produktion af disse habitater. Og det vil kunne gå ud over fremtidens levesteder for flagermus. Helt uden grund og stik modsat hensigten.

 

Urimeligt både fordi flagermusene ikke er truede i Danmark. Og fordi én enkelt samfundsgruppe, nemlig skovejerne, kommer til at betale for gennemførelsen af et samfundsmæssigt ønske, nemlig beskyttelse af arter der slet ikke truede i Danmark.

 

 

Skovforeningen har været i dialog om flagermusvejledningen

 

Men nu er artsbeskyttelsen trådt i kraft i Danmark, og der er behov for at formidle hvordan beskyttelsen kan ske i praksis.

 

Skovforeningen har derfor været i dialog med Skov- og Naturstyrelsen om udarbejdelsen af vejledningen.

 

Vejledningen giver eksempler på hvordan skovdriften kan tilrettelægges uden at komme i konflikt med lovens beskyttelsesbestemmelser.

 

 

Skovejeren kan vælge andre veje

 

Vejledningen er ikke en facitliste for hvordan skovejeren skal tilrettelægge sin skovdrift i fremtiden, men et eksempel på hvordan skovdriften kan tilrettelægges uden at komme i konflikt med lovens beskyttelsesbestemmelser.

 

Skovejeren kan vælge at gå andre veje i beskyttelsen. Det afgørende er at skoven bevarer sin økologiske funktionalitet til sikring af yngle- og rastesteder for flagermus.

 

Det er ikke muligt at skrive et katalog over alle ejerens muligheder for at tilgodese beskyttelsen af flagermus i skovdriften. Men forhåbentlig kan den nye vejledning inspirere skovejerne så beskyttelsen af flagermusene også i fremtiden kan indpasses i skovdriften.

 

 

Tidligere nyheder i sagen

 

15. oktober 2009

Tilskud til særlig drift af skov til sikring flagermus og hassel
Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt en ny vejledning om tilskud til særlig drift af skov.

 

18. august 2009

Lovforslag om artsbeskyttelsen vedtaget
Implementeringen af den strenge artsbeskyttelse - artikel 12 beskyttelsen - er gennemført. Tilbage står arbejdet med at lave en vejledning om "god praksis" som skal fastlægge hvordan de danske løvskove skal drives for at loven overholdes.

 

11. maj 2009

Usikkerhed om erstatning for de kommende indgreb i løvskovene
Lovforslaget om beskyttelse af flagermus i løvskov er tæt på vedtagelse. Men Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stiller spørgsmål, og det tyder på at Miljøministeriet ikke har forsøgt at få en kompensationsordning godkendt i EU.

 

27. april 2009

Tvungne, unødvendige og erstatningsfrie indgreb i løvskovene

Miljøministeren har fremsat lovforslag til gennemførelse af den strenge artsbeskyttelse ifølge EU's habitatdirektivs artikel 12. Hvis forslaget går uændret igennem, vil det tilskynde skovejerne til at plante nål frem for løv. Stik imod alles ønsker.

 

13. januar 2009

Overflødig og dyr tvangsbeskyttelse af flagermus i løvskovene
Miljøministeriet har sendt et lovudkast i høring. Lovudkastet indebærer erstatningsfri indgreb i skovdriften. Det vil påføre økonomiske tab og byrder for skovejerne - for at beskytte flagermus som ingen beskyttelse behøver. Skovforeningen protesterer.

 

20. november 2007

En dårlig sag for løvskovene
Danmark skal indføre restriktioner for dyrkning af løvskov. Uden betaling til skovejerne. Indgrebet gavner intet, men kommer til at koste skovejerne penge, arbejde, frihed og tillid til systemet. Det vil presse ejerne til at dyrke nål i stedet for løv.

 

4. maj 2007

Skovforeningen og Naturfredningsforeningen gør fælles sag

Dansk Skovforening og Danmarks Naturfredningsforening har skrevet et fælles forslag til Miljøministeren om hvordan pattedyr i skovene bør beskyttes i fremtiden.

 
1. februar 2006

Habitatdirektivets Artikel 12-beskyttelse

Skovforeningen ser med bekymring på et af punkterne til fortolkningen af habitatdirektivets artikel 12 beskyttelse.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.