Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Flagermusenes ”beskyttelse”

 
22. november 2010
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
I et par år har det stået klart at EF-habitatdirektivet fra 1992 ville medføre danske regler om begrænsninger i driften af skov med flagermus. Det groteske er at flagermus findes i næsten alle mellemaldrende og gamle bevoksninger i både løv- og blandskov. Flagermus i skov er hverken truede eller sjældne i Danmark og trænger på ingen måde til særlig lovbeskyttelse.

Helt uklogt og uforståeligt har den danske regering gennemført denne beskyttelse uden erstatning til de skovejere som nu påtvinges unødvendige omkostninger. Altså:

Skovejere der har fremmet naturværdier, bliver straffet økonomisk. Det er nogenlunde den dårligste motivation man kan give skovbruget til at fortsætte med at fremme naturværdier.
 
 
Vejledningen er kommet
 
Skov- og Naturstyrelsen har nu udsendt en vejledning som giver bud på, hvordan den danske beskyttelse kan gennemføres. Grundlæggende skal skovdriften sikre at:
  • eksisterende kendte forekomster af flagermus er beskyttede
  • yngle- og rasteområder opretholdes i samme omfang som hidtil
  • udnyttelsen af arealerne ikke gradvist forringer eller ødelægger skovens samlede funktion som yngle- og rasteområde
  • undgå forsætlig forstyrrelse af flagermus med skadelig virkning for arten eller bestanden.

Vejledningen giver både anvisninger på en skovdrift der tilgodeser flagermus og konkrete eksempler på skovdrift der kan være kritisk for en bestand af flagermus.

Centralt i reglerne er at beskytte skovenes økologiske funktionalitet: Den enkelte skov skal i sin helhed opretholdes som habitat for flagermus, og skovdriften må ikke forringe deres vilkår. Det er værd at notere at det er arter af flagermus der skal beskyttes, ikke de enkelte individer.

I praksis er det lettere at opretholde den økologiske funktionalitet i skove med stor løvtræandel og stor aldersspredning end i skove med mindre og isoleret beliggende løvtræarealer. Ejendomme med stor løvtræandel vil derfor have større spillerum i skovdriften end ejendomme med mindre løvtræ.

 
Skovforeningens vigtigste ønske til vejledningen er opfyldt
 
Der gives ingen facitliste eller et diktat for hvordan skovene skal drives. Vejledningen giver kun gode råd til hvordan beskyttelsen skal forstås og hvordan skov kan drives for at beskytte flagermus.

Dermed er der fortsat frihed tilbage i driften af løvskove. Det er en trøst i denne ærgerlige sag.

De kommende år vil vise hvor stor en belastning den overflødige beskyttelse af flagermus i praksis bliver for driften af løvskove. I bedste fald vil reglerne ikke kunne mærkes. Det vil i høj grad afhænge af myndighedernes fortolkning og administration af reglerne.

 

Tidligere nyheder i sagen


15. juni 2010
Vejledning om beskyttelse af flagermus i skov
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet vejledningen ”God praksis for skovarealer med flagermus”. Vejledningen er ikke en facitliste for hvordan skovejeren skal drive skoven, men et eksempel på hvordan skovdriften kan tilrettelægges uden at bryde loven.

15. oktober 2009
Tilskud til særlig drift af skov til sikring flagermus og hassel
Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt en ny vejledning om tilskud til særlig drift af skov.

18. august 2009
Lovforslag om artsbeskyttelsen vedtaget
Implementeringen af den strenge artsbeskyttelse - artikel 12 beskyttelsen - er gennemført. Tilbage står arbejdet med at lave en vejledning om "god praksis" som skal fastlægge hvordan de danske løvskove skal drives for at loven overholdes.

11. maj 2009
Usikkerhed om erstatning for de kommende indgreb i løvskovene
Lovforslaget om beskyttelse af flagermus i løvskov er tæt på vedtagelse. Men Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stiller spørgsmål, og det tyder på at Miljøministeriet ikke har forsøgt at få en kompensationsordning godkendt i EU.

27. april 2009
Tvungne, unødvendige og erstatningsfrie indgreb i løvskovene
Miljøministeren har fremsat lovforslag til gennemførelse af den strenge artsbeskyttelse ifølge EU's habitatdirektivs artikel 12. Hvis forslaget går uændret igennem, vil det tilskynde skovejerne til at plante nål frem for løv. Stik imod alles ønsker.

13. januar 2009
Overflødig og dyr tvangsbeskyttelse af flagermus i løvskovene
Miljøministeriet har sendt et lovudkast i høring. Lovudkastet indebærer erstatningsfri indgreb i skovdriften. Det vil påføre økonomiske tab og byrder for skovejerne - for at beskytte flagermus som ingen beskyttelse behøver. Skovforeningen protesterer.

20. november 2007
En dårlig sag for løvskovene
Danmark skal indføre restriktioner for dyrkning af løvskov. Uden betaling til skovejerne. Indgrebet gavner intet, men kommer til at koste skovejerne penge, arbejde, frihed og tillid til systemet. Det vil presse ejerne til at dyrke nål i stedet for løv.

4. maj 2007
Skovforeningen og Naturfredningsforeningen gør fælles sag
Dansk Skovforening og Danmarks Naturfredningsforening har skrevet et fælles forslag til Miljøministeren om hvordan pattedyr i skovene bør beskyttes i fremtiden.

1. februar 2006
Habitatdirektivets Artikel 12-beskyttelse
Skovforeningen ser med bekymring på et af punkterne til fortolkningen af habitatdirektivets artikel 12 beskyttelse.
Læs også:
Skoven 11/2010 bringer to artikler om flagermusenes levevis og krav til levesteder samt anbefalinger til skovforvaltningen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.