Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ny registrering af §3 områder

- fremgangsmåde, administration og følgegruppe

 
 
6. april 2011
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 
 
Naturstyrelsen vil i de næste 3 år (perioden 2011-2013) opdatere registreringen af §3-beskyttet natur på Danmarks Miljøportal.

 


Fremgangsmåde

 
Opdateringen sker ved hjælp af luftfotos og feltarbejde. De §3-naturområder der er registreret i Miljøportalen i dag sammenlignes med de nyeste luftfotos. Hvor der er forskelle skal naturområderne undersøges i felten. Kommunen har som følge af §73 i Naturbeskyttelsesloven ret til at besigtige arealerne uden forhåndsadvisering af lodsejeren. Den kommunale medarbejder skal dog kunne legitimere sig.
 
 

Kommunen administrerer §3-arealerne

 
Når Naturstyrelsen er færdig med registreringen, er det kommunernes opgave at vedligeholde registreringerne. Kommunerne vil, som noget nyt, fremover gennemgå de beskyttede naturarealer i en 10-årig cyklus. Reglerne for dette vil blive præciseret i lovgivningen.
I de tilfælde hvor §3-naturområer er forsvundet er det kommunen, der skal følge op på om det er sket  i overensstemmelse med §3-beskyttelsen.
 
 

Følgegruppe for interessenter

 
Skovforeningen er blevet inviteret til at deltage i en følgegruppe af interessenter. Følgegruppen skal på to årlige møder følge og drøfte projektets forskellige dele og faser. Første følgegruppemøde afholdes ultimo april.
 
 

Baggrund

 
Ny registreringen af §3-arealer sker på baggrund af at en stikprøve undersøgelse lavet af Danmarks Miljøundersøgelser. Undersøgelsen viser at den eksisterende §3-registrering er mangelfuld og at der i gennemsnit er afvigelser på 15-20 pct. mellem de registrerede arealer og luftfotos fra 2008.
 
For en nærmere beskrivelse af §3 beskyttelsen se:

"Vejledning om naturbeskyttelsesloven §3 beskyttede naturtyper
 
 
 
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.