Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Stadig usikkerhed om erstatning til skovejere i ny vandløbslov

 
21. juni 2011
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Folketinget vedtog d. 27. maj den såkaldte samlelov, der er en udløber Grøn Vækst aftalen. Loven omfatter ændringer af i alt syv love på miljøområdet – herunder vandløbsloven.
 
Samleloven sikrer det nødvendige grundlag for, at vand- og naturplanerne kan gennemføres.
 
Loven giver kommunerne nye redskaber, så de kan forbedre miljøtilstanden i vandløb og oprette specielle ådale, der kan fungere som naturens eget rensningsanlæg. I alt er 52 millioner kroner årligt afsat til at kompensere lodsejere, hvis arealer kan blive oversvømmede på grund af en ændret vedligeholdelse af danske vandløb.
 
Ordningen skal bygge på landdistriktsmidler og Skovforeningen har i forbindelse med lovens behandling gjort opmærksom på uhensigtsmæssigheden heri, da fredskovspligtige arealer ikke under den nuværende landdistriktsordning kan få penge.
 
Desværre er der endnu ikke nogen afklaring på hvordan man vil sikre at også fredskovspligte arealer får erstatning. Skovforeningen har rykket Naturstyrelsen for svar.


Tidligere nyheder om emnet:

 
16. marts 2011
Skovene snydes i forslag til ny vandløbslov
Regeringen foreslår ændringer af vandløbsloven som kan medføre tab for jordbrugsejendomme som følge af mindsket vandløbsvedligeholdelse. Forslaget har urimelige økonomiske konsekvenser for lodsejerne og særligt for skovejerne
 
16. august 2010
Høring af lovændringer efter Grøn Vækst
By- og Landskabsstyrelsen har haft et lovforslag i høring om ændring af naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven og miljøbeskyttelsesloven. Skovforeningen har afgivet svar indenfor tre af disse lovområder.
2. marts 2010
Oprensning af vandløb tilbage på sporet
Naturklagenævnet har afgjort en konkret sag om oprensning af grøfter til skovejernes fordel. Afgørelsen indeholder vigtige principielle elementer.
 
18. februar 2009
Undgå ballade om grøfterne
Hvis kommunen kræver manuel vedligeholdelse af skovgrøfter, er det som regel i den bedste mening - men unødvendigt og uden lovgrundlag. Tal med kommunen og også gerne med Skovforeningen om det.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.