Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Konference og ekskursion om bæredygtig biomasseproduktion

 
 
1. juli 2010
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
NordGen Skog, Danske Planteskoler og Naturstyrelsen inviterer til konference og ekskursion om bæredygtig biomasseproduktion.
 
Arrangementet varer to dage og belyser potentialet ved at plante og dyrke skov, energikulturer og blandingskulturer. Der ses på forskellige aspekter i værdikæden fra forædling via planteskole og producent til slutproduktet bioenergi. Og forskere præsenterer hvilke perspektiver der tegner sig for fremtidig udnyttelse af bioenergi. 
 
Ekskursionen går til udvalgte lokaliteter hvor konferencens indhold sættes i et praktisk perspektiv, og der bliver lejlighed til diskussion og erfaringsudveksling mellem praktikere og forskere.
 
Målgruppen er alle der interesserer sig for flis som grundlag for morgendagens energiforsyning med bioenergi og biobrændsel: Skovejere og -ansatte, landmænd, planteskoler, varmeværker, skoventreprenører, forskere, rådgivere, kommuner, vandværker med flere.

Indlæggene afholdes primært på dansk, norsk og svensk.
 
Skovforeningen deltager med indlægget "Der er meget mere energi i skovene end Danmark udnytter" - om mobilisering af den eksisterende træressource, om muligheder for øget træproduktion og om de forskellige konkurrencevilkår for skovtræ, pil på marker, vind og andre vedvarende energikilder.
 
Følg med i eventuelle justeringer af programmet og i deltagerlisten på http://www.danskeplanteskoler.dk/

 

Program 13. september 2011

 
Kl. 9.30 Åbning af konferencen
Leo Møller, Danske Planteskoler & Gunnar Friis Proschowsky, Naturstyrelsen.
 
Bæredygtig Biomasseproduktion:
Stigende brug af biomasse er en del af klimastrategien – men hvor miljørigtigt er det, og hvad med bæredygtigheden?
Vivian Kvist Johannsen, Skov- og Landskab, KU LIFE.
 
Der er meget mere energi i skovene end Danmark udnytter
Mobilisering af den eksisterende træressource, Muligheder for øget træproduktion, Forskellige konkurrencevilkår for skovtræ, pil på marker, vind og andre vedvarende energikilder.
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening.
 
Kl.10. 30 kaffe
 
Energi fra træ - energi er ikke bare energi, og træ er ikke bare træ
Et overblik over teknologier til konvertering af træ til varme, elektricitet, jet brændsel, diesel og benzin.  Claus Felby, Skov- og Landskab, KU LIFE.
 
Markedet for biobrændsler
Hvad er biobrændsler, hvilke krav stilles der til de forskellige biobrændselsprodukter, og hvordan kan kravene opfyldes. Det handler om penge!
Kjell Suadicani, Skov- og Landskab, KU LIFE.
 
Kl. 12 - 13 frokost
 
Hvad kan plantes til de forskellige formål?
Orientering om arter/kloner. Fokus på poppel,og sitkagran.
Ulrik Bräuner Nielsen, Skov- og Landskab, KU LIFE.
 
Dyrkningssystemer, kulturetablering, blandingskulturer
Palle Madsen og Vivian Kvist Johannsen, Skov- og Landskab, KU LIFE.
 
Udvikling af viden og erfaring om dyrkning af energipil
Lisbeth Sevel, HedeDanmark, Skov- og Landskab, KU LIFE.
 
Kl. 14. 30 kaffe
 
Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse
Hvordan ser Dansk Fjernvarme på fremtiden i forhold til fast biomasse? Om den overordnede energipolitik i DK og EU, samt Varmeværkernes rolle i omstillingen til et samfund uden fossile brændsler. Hvilke konkrete krav og ønsker har aftagere af flis til biobrændsel.
Søren S. Thomsen, Dansk Fjernvarme.
 
Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet
Økonomi og investeringsovervejelser?
Michael Støckler, Videncenter for Landbrug Specialudvalget for Bioenergi.
 
Bæredygtighedskriterier for træ – erfaringer at bygge videre på?!
Christian Lundmark Jensen, Naturstyrelsen
 
Kl. 17. Afslutning af fagligt program.
 
Kl. 19. Konference middag.
 
 

Program 14. september 2011

 
Kl. 8.30 – 11.30 Ekskursion
Frøplantager og forædling på Naturstyrelsens ejendom Sønderskovgård, hvorfra bl.a. sitkagran og douglasgran er mulige arter til bimasseproduktion.
Ulrik Bräuner Nielsen, KU-Life, Skov- og Landskab.
 
Energiafgrøder i praksis. Dyrkning af pil i kort omdrift.
Om dyrkning, kontrakter og samarbejde.
Besøg hos leverandør Michael Rose Jensen, der har kontrakt med Assens Fjernvarmeværk ved John Jessen.
 
11.30 -12.15 Frokost
 
Et Nordisk perspektiv på Bæredygtig Biomasseproduktion
Biomasseproduktion i Skov- og Naturpolitikken. Erfaringer og debat i Norge.
Per Kristian Rørstad, Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norge.
 
Træ til energi – produktion i balance med naturen
Nora Skjernå Hansen, Danmarks Naturfredningsforening.
 
Biomasseproduktion og skovtræforædling af energitræ i Sverige
Henrik Böhlenius / Jens Peter Skovsgaard, SLU, Alnarp, Sverige.
 
Selfoss deklarationen – fra ord til handling
Med Selfoss deklarationen 2008 fokuserer de Nordiske ministre på skovbrugets betydning i fohold til især miljø og klimaudfordringen. Hvad betyder Selfoss deklarationen for arbejdet med bæredygtig Biomasseproduktion?
Skogrækt rikisins, Island.
 
kl. 14.00 Afslutning
 
 

Tid og sted

 
Tid:
13-14. september 2011
 
Sted:
Radisson Blu H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, DK-5000 Odense C  
 
 

Tilmelding og betaling

 
Tilmelding og betaling senest onsdag 10. august.
 
Send en mail med deltagernavne og oplysning om hvilke dage deltagelsen omfatter til Tine Andsager Jensen – taj@vfl.dk. Telefon +45 8740 66 02.
 
Deltagelse både 13. og 14. september koster 2600 DKK.
Deltagelse pr. dag uden overnatning og uden konferencemiddag: 900 DKK pr. dag.
 
Overfør betaling mærket ”BIO - efterfulgt af firma- eller personnavn” til Handelsbanken. Reg.nr. 7621 konto nr. 0002128243.
SWIFT-BIC: HANDDKKK, IBAN-nr. DK4876210002128243.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.