Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000: Eremitten skal sikres gennem dialog og tillid

 
6. oktober 2011
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
Foto: Tanja OlsenEremitten er en prioriteret art på EU’s habitatdirektiv. Danmark har derfor en særlig pligt til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arten. Det er kommet til udtryk i de udkast til Natura 2000-planer som var i høring sidste vinter.
 
Heraf fremgår det at nogle af forekomsterne af eremitten er meget fragmenterede, og at der er et ønske om at sikre spredningskorridorer mellem forekomsterne. Derfor vil sikringen af levesteder for eremitten være et af de områder hvor sikring af arten vil ske også uden for de udpegede Natura 2000 områder.
 
Eremitten er på udpegningsgrundlaget i 10 Natura 2000 områder på Sjælland og Lolland-Falster.
 
 

Særlige krav

 
Eremitten har en særlig livscyklus som gør at den kun spreder sig over ganske korte afstande hvert år, ligesom den stiller særlige krav til sine levesteder.
 
Eremitten er knyttet til gamle løvtræer (primært eg og bøg) med hulheder og gode lysforhold (se artikel i Skoven 9/11). Det giver nogle særlige udfordringer. Planlægningen af en beskyttelsesindsats for eremitten må derfor være meget langsigtet, da en udvikling af potentielle levesteder vil tage tid. Minimumskravet er, at der kan opretholdes levesteder for eremitten, som kan sikre artens overlevelse.
 
I mange af planerne er der også en målsætning om at sikre gode spredningsmuligheder. Denne opgave bør kunne gøres meget konkret, da spredningen sker over korte stande.
 
 

Skovforeningens syn

 
Skovforeningen arbejder for at den sikring som Naturstyrelsen planlægger for eremitten, bliver fagligt baseret, således at beskyttelsen bliver målrettet til eremitten. Også i de områder, hvor sikringen sker uden for de udpegede Natura 2000-områder.
 
Skovforeningen vil arbejde for at aftalerne om sikring af eremitten og udviklingen af potentielle levesteder kommer til at foregå i reel dialog med lodsejerne, og at aftalerne kommer til at udtrykke tillid til lodsejerne. Beskyttelsesindsatsen bør løbende revideres således at tiltag der viser sig ikke at have effekt kan annulleres eller justeres i samspil med lodsejerne.
 
Skovforeningen yder gratis rådgivning til alle ejere som har skov i de områder hvor eremitten er på udpegningsgrundlaget, eller hvor skoven ligger i tilknytning til et Natura 2000 område hvor Naturstyrelsen ønsker at gå ud over Natura 2000 områdets grænser for at sikre potentielle levesteder og spredningsmuligheder.
 
 

Tidligere nyheder om emnet

 
18. april 2011
Fire anbefalinger til Natura 2000
Efter høringen af 246 Natura 2000-planer og 23 vandplaner har Skovforeningen 4 anbefalinger til myndighederne: Finansieringen skal på plads. Inddrag ejerne nu. Ret alle fejlregistreringer. Og revider Natura 2000-områdernes grænser og grundlag.
 
6. april 2011
Natura 2000 – Skovforeningens høringssvar
Skovforeningens høringssvar til Natura 2000- og vandplanerne indeholder fem hovedbudskaber til Naturstyrelsen: Gør processen mere gennemsigtig. Revider områdernes afgrænsning. Ret alle fejlregistreringer. Finansieringen skal sikres. Inddrag ejerne.
 
21. marts 2011
Natura 2000 – høringsfrist nærmer sig
Høringsfristen for Natura 2000-planerne er den 6. april. For ejere af fredskov i Natura 2000-områder tilbyder Skovforeningen gratis rådgivning. Vi kan i denne afsluttende høringsfase læse og kommentere udkast til høringssvar og afklare spørgsmål.
 
29. december 2010
Møde i Skovforeningens NATURA 2000 ERFA-gruppe
Efter at Miljøministeriet i oktober sendte deres forslag til de statslige Natura 2000-planer i offentlig høring, er der igen god grund til at mødes i Skovforeningens ERFA-gruppe om Natura 2000. Mødet afholdes onsdag d. 26. januar.
 
24. november 2010
Natura 2000: Husk anmeldepligt for visse aktiviteter
Husk anmeldeordningerne i skovloven og naturbeskyttelsesloven hvis du har arelaer i et Natura 2000 område.
 
3. oktober 2010
Natura 2000- og vandplaner i offentlig høring
Alt tyder nu på at vand- og naturplanerne sendes i høring mandag d. 4. oktober efter at ventres folktetingsgruppe er blevet enige og landbruget har fået en række forbedringer særligt på vandområdet.
 
2. marts 2010
Hvordan finder jeg vand- og naturplanerne for mit område?
 
23. februar 2010
Natura 2000- og vandplaner endeligt lagt frem (leder i Skoven 01/10)
 
25. januar 2010
Møde med miljøministeren om Natura 2000- og vandplaner
 
14. januar 2010
Vand- og naturplaner sendt i forhøring
 
22. december 2008
Natura 2000 - Høring af natura 2000-planer og vandplaner udskydes
 
15. maj 2008
Natura 2000 - sammenfatning fra idefasen
 
4. februar 2008
Natura 2000 - Idefasen
 
21. december 2007
Natura 2000 - Skovforenings input til idéfasen
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.