Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000-planer vedtaget

 
8. december 2011
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
Miljøministeren præsenterede i går de 246 Natura 2000-planer som skal danne baggrund for de næste mange års indsats i Natura 2000 områderne for at sikre en gunstig bevaringsstatus. Det er første gang at vi i Danmark har en plan der så nøjagtigt sætter mål for naturindsatsen – ikke bare på statens arealer, men i høj grad også på de private arealer.
 
Planerne har været længe undervejs og det har for lodsejerne været en langtrukken og til tider noget uigennemskuelig proces. Men nu er det første vigtige punktum sat og det er tid til igen at kigge fremad for processen er langt fra slut.
 
Næste skridt i processen bliver udarbejdelse af handleplaner for områderne.
 
 

Umiddelbar tilfredshed med planerne

 
Skovforeningen finder at naturplanerne i den reviderede udgave giver et udmærket udgangspunkt på den videre indsats i Natura 2000-områderne.
 
Planerne giver en række målsætninger uden at gå for meget i detaljer. Der levnes rum for en dialog med lodsejernene om, hvordan målene kan nås og det er vigtigt at lodsejerne i højere grad inddrages i næste fase.
 
Inddragelse af lodsejerne var en af de fire anbefalinger som Skovforeningen gav ministeren i forbindelse med høringen.
 
 

Finansieringen ikke helt på plads

 
Et af de andre råd vi gav ministeren var at få styr på finansieringen af udmøntningen af planerne.
 
Nogle af uhensigtsmæssighederne omkring de lysåbne arealer i skoven er blevet løst, men for finansieringen af skovnaturtyperne er der stadig en politisk opgave som skal løses.
 
I forlængelse af Grøn Vækst-aftalen har myndighederne foreslået en tilskudsordning, som er utilstrækkelig og vil afholde ejerne for at indgå frivillige aftaler. Ordningen er af flere grunde ikke attraktiv for ejerne og tager kun ensidigt hensyn til de kortlagte arealer og gælder kun i 20 år.
 
Der er derimod behov for en mere fleksibel aftalemodel som fastholder ejerens ansvar for at skovdriften på hele arealet lever op til målet om en gunstig bevaringsstatus og som tager hensyn til naturens dynamik.
 
Alternativet er at ejerne vil overlade ansvaret helt til myndighederne, som skal lave skovplaner og meddele påbud og betale ejerne for skovens nedgang i handelsværdi. En situation som kan blive meget dyr og vil være utrolig besværlig både for ejere og myndigheder.
 
 

Fejl er blevet rettet

 
Naturstyrelsen giver udtryk for at alle faktuelle fejl er blevet rettet i planerne – dette var Skovforeningens tredje ønske til ændringer i høringsperioden.
Nu venter vi bare på en melding på vores sidste anbefaling om at revidere Natura 2000-områdernes afgrænsning og udpegningsgrundlag som i sin tid skete på et spinkelt og tilfældigt grundlag.
 
 

Se planerne

 
De reviderede planer kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.
 
Har du som ejer haft bemærkninger til udkastet til planer kan du i høringsnotatet for den enkelte plan se hvilke ændringer der er foretaget ud fra de indkomne høringssvar.
 
 

Fakta om skov og Natura 2000

 
I Danmark er der sammenlagt udpeget 98.600 ha som habitatområder, hvoraf 60.000 ha er skov. I disse områder er der kortlagt 16.000 ha skovnaturtyper, hvoraf godt 60% ligger i private skove.
 
 

Tidligere nyheder om emnet

 
1.december 2011
Nyt om Vand- og Naturplaner
Ændringer i vandplanerne ventes præcenteret i slutning af denne uge. Færdige naturplaner forventes præsenteret i næste uge
 
18. april 2011
Fire anbefalinger til Natura 2000
Efter høringen af 246 Natura 2000-planer og 23 vandplaner har Skovforeningen 4 anbefalinger til myndighederne: Finansieringen skal på plads. Inddrag ejerne nu. Ret alle fejlregistreringer. Og revider Natura 2000-områdernes grænser og grundlag
 
6. april 2011
Natura 2000 – Skovforeningens høringssvar
Skovforeningens høringssvar til Natura 2000- og vandplanerne indeholder fem hovedbudskaber til Naturstyrelsen: Gør processen mere gennemsigtig. Revider områdernes afgrænsning. Ret alle fejlregistreringer. Finansieringen skal sikres. Inddrag ejerne.
 
21. marts 2011
Natura 2000 – høringsfrist nærmer sig
Høringsfristen for Natura 2000-planerne er den 6. april. For ejere af fredskov i Natura 2000-områder tilbyder Skovforeningen gratis rådgivning. Vi kan i denne afsluttende høringsfase læse og kommentere udkast til høringssvar og afklare spørgsmål.
 
29. december 2010
Møde i Skovforeningens NATURA 2000 ERFA-gruppe
Efter at Miljøministeriet i oktober sendte deres forslag til de statslige Natura 2000-planer i offentlig høring, er der igen god grund til at mødes i Skovforeningens ERFA-gruppe om Natura 2000. Mødet afholdes onsdag d. 26. januar.
 
24. november 2010
Natura 2000: Husk anmeldepligt for visse aktiviteter
Husk anmeldeordningerne i skovloven og naturbeskyttelsesloven hvis du har arelaer i et Natura 2000 område.
 
3. oktober 2010
Natura 2000- og vandplaner i offentlig høring
Alt tyder nu på at vand- og naturplanerne sendes i høring mandag d. 4. oktober efter at ventres folktetingsgruppe er blevet enige og landbruget har fået en række forbedringer særligt på vandområdet.
 
2. marts 2010
Hvordan finder jeg vand- og naturplanerne for mit område?
 
23. februar 2010
Natura 2000- og vandplaner endeligt lagt frem (leder i Skoven 01/10)
 
25. januar 2010
Møde med miljøministeren om Natura 2000- og vandplaner
 
14. januar 2010
Vand- og naturplaner sendt i fohøring
 
22. december 2008
Natura 2000 - Høring af natura 2000-planer og vandplaner udskydes
 
15. maj 2008
Natura 2000 - sammenfatning fra idefasen
 
4. februar 2008
Natura 2000 - Idefasen
 
21. december 2007
Natura 2000 - Skovforenings input til idéfasen
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.