Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

KU-forskere og Concito: Enige om behov for vidensbaserede handlingsplaner for anvendelse af biomasse i Danmark

 
 
20. december 2011
Fælles pressemeddelelse fra Concito og forskere fra Københavns Universitet, LIFE
 
 
De fem KU-forskere som kritiserede Concitos biomasserapport har nu holdt møde med forfatterne bag rapporten og er enige om behovet for en bæredygtig tilgang til brug af biomasse.

Tænketanken Concito udgav 25. november 2011 rapporten 'Reducerer brug af biomasse atmosfærens indhold af CO2?', hvori Concito konkluderer, at mængden af biomasse, der bidrager substantielt til nedbringelse af drivhusgasser her og nu ved at substituere fossile brændsler, pt. er begrænset. Især kan øget brug af træpiller og træflis formentlig kun i mindre omfang bidrage til reduktion af den globale udledning af drivhusgasser frem mod 2050.

Allerede samme dag reagerede nedenstående forskere fra Københavns Universitets Biovidenskabelige Fakultet på rapporten i et fælles indlæg under titlen 'Biomasserapport fra Concito er behæftet med fejl'.

Den 5. december 2011 blev der holdt et konstruktivt møde mellem de kritiske forskere og forfatterne til rapporten. Man kunne konstatere, at uenigheden er koblet til forskellige præmisser for anvendelse af biomasse. Det er afgørende for konklusionen om man betragter den umiddelbare effekt eller om man ser på en længere tidshorisont, samt om man ser på enkelte bevoksninger eller samlede skove med træer i alle aldre. Endvidere er der forskel på, hvilke skovøkosystemer der tages udgangspunkt i, bl.a. om de kommer fra kolde (boreale), tempererede eller varme egne.

 
På mødet blev man enige om følgende konklusioner:

1. At en markant merefterspørgsel efter træpiller kan forventes, blandt andet som følge af EU’s krav om 20 % vedvarende energi i 2020 og afvikling af atomkraft i Tyskland. Det vil medføre, at der i perioden frem mod 2050 kan være en merudledning af CO2 som følge af en øget anvendelse af træ til energi, hvis dette sker ved forøget hugst i boreale områder, f.eks. i Canada, Norge eller i Rusland. Meget store arealer med døde eller døende træer i Canada kan dog anvendes til træpiller, da forrådnelsen af døde træer alligevel på sigt fører til øget CO2-udledning.

2. At dansk og europæisk land- og skovbrug har store potentialer i forhold til at øge sin produktion af bæredygtig biomasse og dermed bidrage til reduktion af drivhusgasser.

3. At der er et stort behov for, at der udarbejdes vidensbaserede handlingsplaner for biomasse i Danmark, så det sikres, at den tilgængelige nationale og internationale biomasse kortlægges og prioriteres rigtigt i sin anvendelse.
 
 
Claus Felby, Karsten Raulund-Rasmussen, John R. Porter, Svend Christensen og Vivian Kvist Johansen fra Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Torben Chrintz og Thomas Færgeman, Concito


Tidligere nyheder i sagen

 
16. december 2011
Ministeren: Biomasse er et vigtigt og billigt instrument
Klima- og Energiminister Martin Lidegaard svarer på spørgsmål fra Folketingets Klima-, Energi-, og Bygningsudvalg.
 
16. december 2011
Foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg
Målet for fortrædet vat at gøre opmærksom på uudnyttede muligheder i skovbruget for at producere træ til energi. Træ til Energi er et samarbejde imellem Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne.
 
9. december 2011
Fakta om træets CO2-neutralitet
Overdrevne avisoverskrifter har rejst tvivl om træets CO2-neutralitet. Uden grund. Her er fakta.
 
30. november 2011
Danske skove kan fordoble produktionen af træ til energi
Skoven udnytter ikke biomassepotentialet fuldt ud. En ny skovdyrkningsmodel kan bæredygtigt øge produktionen af træ til energi.
 
27. november 2011
Professorer: Biomasserapport fra Concito er behæftet med fejl
Sagkundskaben undsiger Concitos rapport om biomasse og CO2-neutralitet - og bekræfter at træ vil yde et stort bidrag til at reducere udslippet af drivhusgasser.
 
25. november 2011
Træ er stadig verdens mest miljøvenlige råstof
Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening der tilbageviser dagens overdrevne overskrifter i medierne i anledning af en rapport om træets CO2-neutralitet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.