Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Udlægning af randzoner

 
7. juni 2012
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 
 
FødevareErhverv har lavet en nyhed om randzoner, der beskriver hvordan randzonerne skal udlægges samt hvilke ansvarsområder de forskellige myndigheder har.
 
Nyheden kan ses her.
 
Vær opmærksom på at nyhedens formulering er lidt uklar, idet der står, at der skal udlægges randzoner omkring alle åbne vandløb samt søer større end 100 m².
 
Det er dog stadig sådan, at forbuddet mod gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning ikke er gældende for arealer der anvendes til skov, have, park eller lignende jf. Lov om randzones §1, stk. 2.
§ 1. For alle åbne vandløb i landzone og for søer med et overfladeareal på mere end 100 m2 i landzone gælder, at der efter reglerne i denne lov i en randzone på indtil 10 m fra bredden ikke må foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning.
Stk. 2. Forbuddene i stk. 1 gælder ikke for arealer, der anvendes til skov, have, park el.lign.

Vær også opmærksom på, at det vejledende kort som omtales i nyheden er et topografisk kort over vandløb og søer, som ikke forholder sig til om arealer er undtaget lov om randzone jf. lovens §1, stk. 2.

 

Tidligere nyheder om emnet

 
Fortolkning af reglerne om randzoner (30. marts 2012)
Efter medlemshenvendelser har Skovforeningen spurgt NaturErhvervsstyrelsen om hvordan Randzoneloven skal fortolkes når der er skov på en del af en randzone.
 
Kort over vandløb og søer med randzoner (21. marts 2012)
NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet et landsdækkende vejledende kort over de vandløb og søer, som vil blive omfattet af lov om randzoner

Naturbeskyttelsesloven skal gælde også på randzonerne (28. februar 2012)
Regeringens forslag fri adgang til de nye randzoner er ikke acceptabelt for lodsejerne. Skovforeningen arbejder sammen med en række organisationer for at naturbeskyttelseslovens fundamentale principper kommer til at gælde.

Adgang til randzoner skader følsom natur (20. februar 2012)
Fødevareministerens forslag mangler fuldstændig en analyse af konsekvenserne for naturen og for de ejere som ejere har ansvaret for arealerne. Skovforeningen arbejder for at ændre indholdet og begrænse skaden.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.