Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Randzonernes endelige bredde meldes ud til sommer

 

11. juni 2012
Marie-Louise Bretner, Skovforeningen
 

 

Randzonebredde

 
I begyndelsen af juli 2012 vil fødevareminister Mette Gjerskov offentliggøre den endelige bredde på randzonerne. 

Randzoneloven siger at der skal udlægges randzone omkring alle åbne vandløb samt søer større end 100 m2. Den endelig bredde for randzonen er endnu ikke fastlagt. Opgørelsen forventes at være færdig primo juli så den endelige bredde kan meldes ud. Bredden vil maksimalt være 10 meter, inklusive de eksisterende 2 meter bræmmer.
 


Skov, haver og park eller lignende er undtaget

 
Uagtet at der skal udlægges randzoner omkring alle vandløb og søer større end 100 m², så gælder forbuddet mod gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning ikke for arealer der anvendes til skov, have, park eller lignende. Det fremgår af randzonelovens §1, stk. 2:
§ 1. For alle åbne vandløb i landzone og for søer med et overfladeareal på mere end 100 m2 i landzone gælder, at der efter reglerne i denne lov i en randzone på indtil 10 m fra bredden ikke må foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning.

Stk. 2. Forbuddene i stk. 1 gælder ikke for arealer, der anvendes til skov, have, park el.lign.

Kompensationskort


Ligeledes offentliggør NaturErhvervstyrelsen i begyndelsen af juli 2012 et kompensationskort. Kortet vil vise de søer og åer der kan søges om kompensation til.
 
Kortet er ikke er en konkret udpegning af hverken vandløb, søer eller randzoner. Der kan være åbne vandløb og søer der er omfattet af randzoneloven, men som ikke er på kortet.
 
Der vil kunne indberettes korrektioner til kortet så snart det offentliggøres. Indberetning skal ske til NaturErhvervstyrelsen der snarest vil informere yderligere om hvordan processen kommer til at foregå.

 

Loven træder i kraft 1. september 2012

 
Når randzoneloven træder i kraft, vil det betyde et forbud mod dyrkning, sprøjtning og gødskning i randzonen. Hvis man ikke er klar til at høste inden september, eller hvis man har flerårige afgrøder, kan de stadig høstes efter 1. september 2012.
 
Samtidig med at loven træder i kraft, vil sagsbehandlingen om dispensation af randzoner begynde. Det vil på samme tid være muligt at søge om tilladelse til reduktion af randzonebredden. NaturErhvervstyrelsen vil snarest vejlede jordejeren i hvordan han kan få tilladelse til at reducere bredden på randzonen.
 
 

Ring og spørg om randzoner

 
Der bliver oprettet et call-center hvor jordejere kan henvende sig og få svar på spørgsmål om randzoner. Det forventes at call-centeret vil være klar til at modtage opkald i slutningen af juni 2012. Yderligere information følger.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
7. juni 2012
Udlægning af randzoner
FødevareErhverv har lavet en nyhed om randzoner, der beskriver hvordan randzonerne skal udlægges samt hvilke ansvarsområder de forskellige myndigheder har.
 
30. marts 2012
Fortolkning af reglerne om randzoner
Efter medlemshenvendelser har Skovforeningen spurgt NaturErhvervsstyrelsen om hvordan Randzoneloven skal fortolkes når der er skov på en del af en randzone.
 
21. marts 2012
Kort over vandløb og søer med randzoner
NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet et landsdækkende vejledende kort over de vandløb og søer, som vil blive omfattet af lov om randzoner.
 
28. februar 2012
Naturbeskyttelsesloven skal gælde også på randzonerne
Regeringens forslag fri adgang til de nye randzoner er ikke acceptabelt for lodsejerne. Skovforeningen arbejder sammen med en række organisationer for at naturbeskyttelseslovens fundamentale principper kommer til at gælde.
 
20. februar 2012
Adgang til randzoner skader følsom natur
Fødevareministerens forslag mangler fuldstændig en analyse af konsekvenserne for naturen og for de ejere som ejere har ansvaret for arealerne. Skovforeningen arbejder for at ændre indholdet og begrænse skaden.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.