Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Brændeafgiftens 7 forbandelser

23. august 2013
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening

Historien bag brændeafgiften

Formålet med afgiften med det uforståelige og vildledende navn ”forsyningssikkerhedsafgift” er at tjene penge til statskassen. Pengene skal dække hullet efter at forbrugere og virksomheder gør som politikerne vil have: Bruger mindre kul, olie og gas og derfor betaler færre afgifter.

At forsyningssikkerhedsafgiften også skulle ramme brænde har aldrig været planlagt eller ønsket af politikerne. Men politikerne mener at de er nødt til at vedtage brændeafgiften nu fordi den, til deres overraskelse, er en konsekvens af deres eget energiforlig i 2012.

Denne hovsa-politik vil skade massivt og på mange områder. Politikerne bag brændeafgiften har lukket øjnene for hvor galt det bliver:


Resume af brændeafgiftens skadevirkninger

Prisen på brænde fra skoven vil gå amok med den nye afgift på 275 kr. pr. rummeter brænde af løvtræ og 226 kr. pr. rummeter brænde af nåletræ (inklusive moms).

Det vil ramme husholdningernes økonomi, særligt i landdistrikterne

Danske hjem vil blive opvarmet af affaldstræ, brænde købt i nabolande og sort handlet træ. Det vil forurene miljøet og øge CO2-udledningen. Vi får ikke den ønskede omstilling til vedvarende energi og et fossilfrit Danmark. 

Brændeafgiften er desuden et historisk angreb på skovenes økonomi og dermed på bæredygtig-heden i meget store dele af Danmarks skove. Det vil ramme løvskovene og deres udbredelse særlig hårdt. Skovenes træproduktion og generelle pleje bliver dårligere.

Den smule indtægt staten kan få på afgift af lovligt brænde vil blive opslugt af tabet af moms ved øget grænsehandel, ulovligt brændesalg og af det uhyrlige bureaukrati til administration og kontrol af afgiften.

Her er detaljerne om brændeafgiftens 7 forbandelser:


1. Dyrere at bo i landdistrikterne

Brændeafgiften gør det dyrere at bo i landdistrikterne og øger uligheden mellem land og by.

På landet er hundredetusindvis af husstande afhængige af brænde som varmekilde.

Alternativer som fx isolering, varmepumper og jordvarme kræver store investeringer for den en-kelte husholdning, og netop i yderområderne er det særlig svært at låne penge til store investeringer i huset.

Brændeafgiften har også en anden social slagside: Forbrugere der ikke har mange penge, men tid til at oparbejde brænde ude i skovene, bliver ramt ekstra hårdt økonomisk.


2. Mere grænsehandel

Afgiften kommer kun i Danmark.

Fx går Sverige, Norge og Tyskland den modsatte vej og stimulerer produktion og forbrug af brænde med tilskud og skattefradrag – for klimaets og miljøet skyld.

Den danske afgift vil medføre at brænde, briketter og træpiller bliver købt i stor stil i udlandet af private til eget forbrug og uden afgift og dansk moms.

I Danmark bliver konsekvensen virksomhedslukninger (træhandlere og træpillefabrikker), mistede arbejdspladser, øget transport og mistet momsindtægt på brænde.


3. Mere CO2-udledning

Afgiften vil fordyre brugen af træ til energi.

Så en del af det træ der kun kan udnyttes til brænde og som kunne bidrage til at nå Danmarks reduktionsmål i 2020, vil ikke blive brugt. Uden et brændemarked vil hundredetusindvis tons tyndingstræ blot rådne op i skovbunden og frigive CO2, uden at energien bliver udnyttet.

Det er stik imod alle gode bestræbelser om ressourceeffektivitet, både i regeringens klimaplan og i EU's strategi for at standse klimaforandringerne.

Kort transport fra den lokale skov til brændeovnen giver det mindste tab af energi og udledning af CO2. Derfor bør husholdningernes køb af træ i skovene fremmes, i stedet for få en afgift.

Afgiften strider groft imod den klimapolitik og visionen om et fossilfrit Danmark som stort set alle politikere ellers hylder og smykker sig med. Med afgiften får vi ikke den omstilling til grøn økonomi som regeringsgrundlaget lovede.


4. Mere sort brænde

Afgiften presser markedet i retning af ulovligt brændesalg uden faktura og moms.


5. Mere afbrænding af urent træ

Afgiften vil fremme brugen af affaldstræ i brændeovne og derved forurene miljøet med partikler og giftstoffer.


6. Katastrofe for skovenes bæredygtighed

Prisen på brænde fra skoven vil gå amok med den nye afgift.

Det er et historisk angreb på skovenes økonomi og dermed på bæredygtigheden i meget store dele af Danmarks skove. Det vil ramme løvskovene og deres udbredelse særlig hårdt. Skovenes træproduktion og generelle pleje bliver dårligere.

Private husholdninger er de vigtigste kunder i de første 30-50 år af levetiden for en løvtræbevoksning. Brændemarkedet er helt afgørende for løvskovenes økonomi og pleje, for den langsigtede produktion af kvalitetstræ og for skovenes bæredygtighed i det hele taget. Uden et brænde-marked bliver skovejerne tilskyndet til at plante fx gran i stedet for bøg og eg.

Afgiften går således stik imod alle hidtidige smukke skovpolitiske hensigtserklæringer fra alle sider af Folketinget.


7. Uhyrligt bureaukrati

Afgiften vil kræve et uhyrligt bureaukrati at administrere og kontrollere. Det bliver en urimeligt dyr og besværlig måde at samle penge op på til statskassen.

Køb og salg af træ vil generelt blive mistænkeliggjort af SKAT. Alt træ med en pris tæt på brænde-prisen skal betale afgift – også fx afdækningsflis, pæle og rafter. Bagefter kan køber, hvis hun kan dokumenterer at træet ikke er brugt til brænde, søge om at få afgiften betalt tilbage. Altså en omvendt bevisbyrde der lægges på forbrugerne. Og i mange tilfælde kan forbrugerne ikke en gang få uberettiget betalt afgift retur fordi det samlede afgiftsbeløb ikke overstiger 5000 kr./år.

De foreslåede bagatelgrænser for sankebrænde og små producenter er ubrugelige for næsten alle og vil ikke gøre nogen forskel i praksis. Danmark har 25.000 skovejendomme som producerer brænde, og langt det fleste af dem vil ryge over bagatelgrænsen.

Disse mange tusinde skove skal nu registreres og kontrolleres af myndighederne. Og skovene selv skal bruge i størrelsesordenen hundrede årsværk tilsammen på at administrere afgiften.

Danmark har ikke tidligere lagt en punktafgift på så mange producenter.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
14. august 2013
Forslag til brændeafgift i høring
Et udkast til forsyningssikkerhedsafgift, blandt andet på brænde, er nu i høring. Der foreslås en delvis fritagelse for sankebrænde, men det forhindrer ikke de mange negative konsekvenser en afgift på det øvrige brænde til private.
 
6. marts 2013
Et svar fra Holger K. Nielsen på ti spørgsmål om brændeafgiften
Skal brændeafgiften pålægges træ som endnu ikke er blevet til brænde, blev Skatteministeren spurgt om. Svaret er nu kommet.
 
25. februar 2013
Ti nye spørgsmål til Holger K. Nielsen om brændeafgiften
Brændeafgiftens problemer bliver fortsat taget op overfor regeringen. Se Skatteudvalgets 10 seneste spørgsmål til Skatteministeren, blandt andet om afgifter på halvfabrikata er vejen frem.
 
30. januar 2013
Ministre afslår møder om brændeafgift
Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.
 
30. januar 2013
Sandheden om danskernes sorte brænde
Mange medier fortæller i dag at 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Men det er ikke sort brænde alt sammen. Der er masser af lovligt, ikke-registreret brænde som det er praktisk umuligt at lægge brændeafgift på.
 
30. januar 2013
Sådan kan politikerne løse brændeafgiftens problemer
Undtag alt brænde fra afgift. Så er der ingen problemer med EU, og miljøet, skovene og landdistrikterne slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tab af indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne har fået at vide.
 
29. januar 2013
Venstre spørger skatteministeren om brændeafgiften og EU
Skatteministeren svarer at ministeriet er i gang med at undersøge grundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.
 
17. januar 2013
Regeringen vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov
To ministre i samråd i dag: Regeringen vil fastholde energiaftalens forsyningssikkerhedsafgift, også på biomasse, men forsøger at få EU til at acceptere at sankebrænde bliver undtaget. Se tv fra samrådet.
 
20. december 2012
Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften
Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
19. december 2012
Politisk angreb på brændeafgifterne
Den planlagte brændeafgift udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål. De to relevante ministre, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten.
 
11. december 2012
Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.
 
16. november 2012
Grotesk afgift på brænde
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.
 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.