Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Se på vandplanernes konsekvenser for din skov inden jul

 
11. december 2013
Tanja Olsen, Dansk Skovforening
 
Vandplanerne for perioden 2010-2015 blev først godkendt i december 2011, men blev erklæret for ugyldige af Naturklagenævnet i december 2012 fordi lovens krævede høringsfrister ikke var overholdt.

Vandplanerne blev derfor i sommeren 2013 sendt i ny høring i 6 måneder med frist for indsigelser den 23. december 2013.

Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde information om høringen og om hvordan der indsendes høringssvar:

”Bemærkninger til vandplanerne, som Naturstyrelsen modtog i forbindelse med tidligere høringer, er behandlet og i det relevante omfang indarbejdet i vandplanforslagene. Det er derfor ikke fornødent at fremsende samme bemærkninger på ny.”

Hvis du som ejer tidligere har afgivet bemærkninger til vandplanerne, er det derfor en god ide at tjekke op på om indsigelserne er blevet hørt.
 
 

Vandplanerne og skovene


Umiddelbart rammer vandplanerne og de medfølgende restriktioner landbrugsarealer hårdest. Men der kan være tilfælde hvor ændret afvanding og mindsket vandløbsvedligeholdelse kan påvirke skoven med store økonomiske konsekvenser til følge.

Det var i de første planer meget svært at gennemskue hvilke konsekvenser de foreslåede tiltag for vandløbene vil få, og det er desværre ikke anderledes i de ”nye” vandplaner. Der mangler stadig konsekvensvurderinger.

Hvis du som skovejer frygter at vandplanens forslag om ændret vandløbsvedligeholdelse eller anden ændret afvanding kan få konsekvenser for dine skovarealer, kan det være en ide at påpege dette i et høringssvar.

Skovene er meget følsomme over for ændrede vandstandsforhold. En mindsket afvanding, eventuelt som følge af mindsket vandløbsvedligeholdelse for nedstrøms liggende landbrugsarealer, kan få meget store konsekvenser for skovenes vækstforhold og stabilitet. Et mindsket rodrum på grund af højere vandstand kan få alvorlige konsekvenser for vækstbetingelserne.

Vi har netop oplevet 2 storme inden for kort tid, og med udsigt til hyppigere og stærkere storme kan ændrede vandstandsforhold give alvorlige problemer for skovenes fremtidige stabilitet. Netop stabilitet er helt afgørende for en sikring af de fremtidige erhvervsmæssige og samfundsmæssige værdier.

Derfor er det vigtigt at skovbrugsinteresser også inddrages i vandplanlægningen og ved udmøntningen af planerne.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne Hans Hedegaard, hmh@skovforeningen.dk, eller Tanja Blindbæk Olsen, to@Skovforeningen.dk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.