Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vildtforvaltningsrådet er klar med ulveplan

 
11. december 2013
Niels Reventlow, Dansk Skovforening
 
Vildtforvaltningsrådet er blevet enige om et forslag til forvaltningsplan for ulv i Danmark. Planen bliver nu indstillet til miljøministeren.
 
Hovedelementerne i forslaget er at kompensationsordningen for ulveskader gøres permanent, en tilskudsordning skal give husdyrejere ulvesikre hegn, og ulve der er til fare for den offentlige sundhed og sikkerhed skal kunne skydes. Planen er dynamisk og revurderes senest 5 år efter en eventuel etablering af en ulvebestand i Danmark.
 
En arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet har efter et stort og konstruktivt arbejde leveret udkastet til planen. Der er indsamlet erfaringer fra blandt andet Sverige, Norge, Tyskland, Canada og USA.
 
Skovforeningen har deltaget aktivt i arbejdsgruppen, og vi må konstatere at der ikke er grundlag for en løsning af de tab af vildt og jagtleje som skovejere påføres af ulven. Det vil efterlade en stor økonomisk regning hos de berørte skovejere hvis en ulvebestand etablerer sig i Danmark.
 
Skovforeningen bakker op om forvaltningsplanen og glæder os over at der skal tilbydes en økonomiske kompensation til de skov- og naturejere som mister husdyr og påføres ekstraomkostninger til etablering af ulvesikre hegn for at beskytte de afgræssende husdyr på naturplejearealer.
 
Ulven er beskyttet i henhold til EU's habitatdirektiv, og det er derfor forbudt at skyde, jage eller indfange ulv, også i et lille tætbefolket land. Det kan straffes med bøde og fængsel i op til to år hvis man dræber en ulv. I helt særlige tilfælde kan Naturstyrelsen dog tillade at en ulv skydes. I forhold til nødværge er der ingen dansk retspraksis idet vi senest havde ulv i Danmark i 1813.
 
Læs mere:
 
  • Pressemeddelelse fra Vildtforvaltningsrådet om udkastet til forvaltningsplan for ulv

     
  • Selve Vildtforvaltningsrådets udkast til forvaltningsplan for ulv (pdf-fil)

  • Naturstyrelsens råd om at beskytte husdyr mod ulve ved hjælp af hegn, hund og stald

     
  • Midlertidig kompensationsordning for skader forvoldt af ulv på mindre husdyr (får, geder, kalve, føl, svin) når Naturstyrelsen har sandsynliggjort med mere end 50 % at skaden er forvoldt af ulv.
 

Tidligere nyheder i sagen

 
25. marts 2013
Vildtforvaltningsrådets anbefalinger om ulv i Danmark
Der er ulv i Danmark, og den er fredet med EU's habitatdirektiv. Vildtforvaltningsrådet anbefaler en forvaltningsplan, en erstatningsordning og en oplysningskampagne. Skovforeningen er enig.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.