Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ny §3-registrering - resultaterne for tre kommuner offentliggjort

14. januar 2014
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening


De første tre rapporter om resultatet af §3-registreringsarbejdet er nu offentliggjort. Det drejer sig om resultaterne af registreringsarbejdet i Furesø, Odense og Holstebro Kommune.

Naturstyrelsen har i den anledning udsend denne pressemeddelelse.


Baggrund

Naturstyrelsen har siden 2010 ved hjælp at flyfotos og feltregistrering gennemgået hele landet med henblik på at identificere de søer og vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev der er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens §3.

Undersøgelsen er den del af serviceeftersynet som ud over efterprøvning af de hidtidige §3 registreringer, desuden omfatter en analyse af kommunernes administrationspraksis samt mulighederne for forbedret håndhævelse samt en forbedret informationsindsats overfor lodsejere.

Resultaterne af servicetjekket kan ses her


Kommunen administrerer §3-arealerne

Det er kommunerne der skal vedligeholde Naturstyrelsens registreringer.

Hvis et §3-naturområde er forsvundet, skal kommunen følge op på om det er sket i overensstemmelse med §3-beskyttelsen.

Kommunerne vil, som noget nyt, fremover gennemgå de beskyttede naturarealer i en 10-årig cyklus. Reglerne for dette vil blive præciseret i lovgivningen.
 
 

Yderligere oplysninger

For en nærmere beskrivelse af §3 beskyttelsen læs vejledning om naturbeskyttelsesloven §3 beskyttede naturtyper (PDF-fil) eller dan dig et hurtigt overblik ved hjælp af folderen Er der beskyttet natur på din ejendom? (PDF-fil).


Tidligere nyheder

19. april 2012
Opdatering af registrering af §3-beskyttet natur
Naturstyrelsen opdaterer registreringen af §3-beskyttet natur på Danmarks Miljøportal. Myndighederne kan besigtige arealer uden advisering af lodsejeren. Så følg selv med.

23. juni 2011
Naturstyrelsen registrerer §3
Naturstyrelsen registrerer §3-områder i Næstved, Odense, Holstebro og Mariagerfjord kommune. Din ejendom kan få besøg i perioden juni–september.

6. april 2011
Ny registrering af §3-områder
Naturstyrelsen vil i de næste 3 år (perioden 2011-2013) opdatere registreringen af §3-beskyttet natur på Danmarks Miljøportal.

22. februar 2011
Information om naturbeskyttelseslovens §3
Nyt informationshæfte giver overblik over reglerne i naturbeskyttelseslovens §3

22. marts 2001
Højesteret håndhæver skovejernes ejendomsret -og hjælper naturen
Højesteret afgjorde 21. marts at en skovejer fortsat kan plante træer og rense grøfter i sin askeskov.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.