Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000: Husk anmeldepligt for visse aktiviteter

 
2. juli 2015
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 
Har du skov i et Natura 2000-område og planlægger du hugst eller andre aktiviteter her i sommermånederne, skal du huske anmeldeordningen:

Ejere af fredskovspligtig skov i Natura 2000-områder skal anmelde en række aktiviteter til Naturstyrelsen før aktiviteten kan sættes i gang.
 
 

Hvad skal anmeldes?

 
Følgende aktiviteter i fredskov kræver anmeldelse:
 • Renafdrift af løvskov
 • Plantning i løvskov
 • Fremme af nåletræer i løvskov
 • Nyetablering af intensiv pyntegrøntproduktion, juletræer mv., som kræver brug af gødning og pesticider
 • Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser mv.)
 • Ændringer i afvandingsforholdene.
Naturstyrelsen har efter skovejernes anmeldelse 4 uger til at beslutte sig for om den anmeldte aktivitet skal undersøges nærmere. Reagerer Naturstyrelsen ikke indenfor 4 uger, kan aktiviteten gennemføres uden videre. Hvis Styrelsen vurderer at aktiviteten kræver nærmere undersøgelser, kan de forlænge undersøgelsesperioden med op til 6 måneder.
 
Hvis Naturstyrelsen vurderer at aktiviteten ikke er forenelig med Natura 2000 beskyttelsen, kan ejeren søge tilskud til særlig drift gennem 2000-tilskudordningerne.
 
 

Tilskudsordninger


I Natura 2000-tilskudsordningerne for ejere med fredskov i Natura 2000-områderne kan der søges om tilskud til:
 • sikring af skovnaturtyper ved en naturvenlig skovdrift
 • skovgræsning
 • stævning
 • bevaring af op til 10 store træer pr. ha til naturligt henfald
 • etablering af naturlige vandstandsforhold
 • bekæmpelse af invasive arter
 • udlæg af urørt skov
 • særlig indsats for udvalgte arter.
Tilskuddene udbetales årligt i de 20 år aftalen gælder.
Både private og kommunale skove kan søge om tilskud efter denne ordning. Der kan søges løbende frem til 1. august 2015.
 
 

Påbud

 
Hvis ejeren ikke ønsker at søge om tilskud med de gældende tilskudsstørrelser og vilkår, kan Naturstyrelsen udstede et påbud om en bestemt drift af arealerne. Påbuddet tinglyses på ejendommen og er evigtvarende. Erstatningen for påbuddet beregnes på samme måde som beregningen af fredningserstatninger.
 

Gratis rådgivning i Skovforeningen

 
Skovforeningen yder gratis rådgivning til ejere med fredskovpligtige arealer i Natura 2000-områderne. Vi kan også hjælpe med at søge om tilskud.
 
 

Anmeldeordning for øvrige arealer i Natura 2000-områder


I naturbeskyttelsesloven er anmeldeordningen for alle øvrige arealer i et natura 2000-område lovfæstet i §19b og nærmere beskrevet i bilag 2, herunder også for ikke-fredskovspligtige skovarealer. Her skal følgende aktiviteter anmeldes:
 • Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
 • Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.
 • Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.
 • Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.
 • Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
 • Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
 • Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
 • Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3.
 • Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet.
 • Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
 • Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
 • Etablering af ikke godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.