Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Kan krydsoverensstemmelse ramme Natura 2000-ejere?

 
17. juli 2014
Hans M. Hedegaard, Tanja B. Olsen, Dansk Skovforening
 
Det er politisk besluttet, at implementeringen af Natura 2000-handleplanerne i skovene skal ske gennem frivillighed og ved at ejerne søger betaling gennem de Natura 2000-ordninger, som sidste sommer blev godkendt under landdistriktsprogrammet.
 
Der har været stor usikkerhed hos skovejerne om, hvorvidt en kombineret land- og skovbrugsejendom kunne risikere, at enkeltbetalingen for landbrugsarealer reduceres på grund af krydsoverensstemmelsesreglerne, hvis Natura 2000-vilkårene i et tilsagn om tilskud ikke overholdes. Dette har givetvis indtil nu været med til at begrænse lysten til at søge ordningerne.
 
I denne artikel beskrives i hovedtræk reglerne og den forøgede risiko for at blive omfattet af krydsoverensstemmelsesreglerne i forbindelse med modtagelsen af Natura 2000 tilskud.
 

Hovedreglen

 
Reglerne om krydsoverensstemmelse er lettere komplicerede og kan være svære at få det fulde overblik over. Som hovedregel gælder KO-kravene landbrugsarealer og landbrugsaktiviteter og er møntet på, at lovgivningen på en lang række punkter skal overholdes, som betingelse for at en landbruger kan få udbetalt EU støtte efter landbrugsordningerne. Arealer der modtager Landdistriktsstøtte er også omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse.
 
Fordi Natura 2000-skovordningerne finansieres gennem landdistriktsprogrammet kan det betyde at bl.a. visse landbrugsaktiviteter i skov kan udløse krydsoverensstemmelse.
 

"Hvis landbrugeren modtager støtte under både de direkte støtteordninger og under landdistriktsordningerne gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsaktiviteter, der udføres på bedriften, alle landbrugsarealer samt andre arealer, der indgår i ansøgning om udbetaling af støtte. Hvis overtrædelsen ikke er en landbrugsaktivitet og konstateres på et ikke-
landbrugsareal, hvortil der søges om udbetaling af landdistriktsstøtte (fx tilskud til miljøvenligt skovbrug), reduceres støtten kun for udbetalinger under landdistriktsordningerne." fra Vejledningen om kontrol med krydsoverensstemmelse.

"For modtagere af landdistriktsstøtte finder reglerne om krydsoverensstemmelse ikke anvendelse
for ikke-landbrugsaktiviteter og ikke-landbrugsarealer for hvilke, der ikke er søgt landdistriktsstøtte." fra vejledningen.

 
 
Hvor kan du rammes af krydsoverensstemmelsesreglerne og hvilken betydning har det?
I EU-regi opereres med direkte støtteordninger og landdistriktsstøtteordninger (se boks), og der er forskellige regler og konsekvenser i forbindelse med krydsoverensstemmelse. Samtidig er det ofte afgørende, om der er tale om en landbrugsaktivitet eller ej (se senere).
 
Det kan kort gengives således:
 • Direkte støtteordninger: For de direkte støtteordninger gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsarealer og alle landbrugsaktiviteter, der udføres på den samlede bedrift.

 • Landdistriktsordninger: For jordbrugere, der modtager tilskud under landdistriktsordningerne (fx Natura 2000 skovtilskud) gælder reglerne om krydsoverensstemmelse som ovenfor alle landbrugsarealer og alle landbrugsaktiviteter, der udføres på bedriften, samt for alle landbrugsaktiviteter på ikke-landbrugsarealer (fx i skov), hvor der er ansøgt om tilskud efter en landdistriktsordning. Hvis overtrædelsen ikke er en landbrugsaktivitet og konstateres på et ikke-landbrugsareal, hvortil der søges om udbetaling af landdistriktsstøtte (fx tilskud til miljøvenligt skovbrug), reduceres kun støtten for udbetalinger under landdistriktsordningerne.
Hvis du indgår en aftale om Natura 2000-sikring på dine skovarealer med betaling fra Natura 2000-ordningerne for skov gælder følgende:
 • Krydsoverensstemmelsesovertrædelser som følge af ikke-landbrugsaktiviteter, der konstateres på arealer, hvortil der er udbetalt tilskud efter Natura 2000-ordningerne for skov, kan føre til reduktion i de modtagne landdistriktstilskud – men ikke i eventuelle tilskud under de direkte støtteordninger, fx enkeltbetalingsordningen.

 • Krydsoverensstemmelsesovertrædelser som følge af landbrugsaktiviteter (se nedenfor), der konstateres på arealer i skov, uanset om der er udbetalt Natura 2000-tilskud i skov eller ej, kan føre til en reduktion i tilskud efter de direkte støtteordninger. Hvis der samtidig er ansøgt om Natura 2000-skovtilskud til arealet, kan der derudover ske en reduktion i de modtagne landdistriktstilskud.
 
Lad os prøve at illustrere det med et par eksempler:
 
 
Eksempel 1
Skovejer Anthon ejer en større kombineret land- og skovbrugsejendom. Anthon har 1000 ha landbrugsjord i omdrift, 50 ha græsningsenge og 700 ha skov. Hele ejendommen ligger i et Natura 2000-område.
 
Anthon har indtil nu kun modtaget støtte under enkeltbetalingsordningen (EB) til alle sine landbrugsarealer.
 
Anthon overvejer nu om han skal søge tilskud under Natura 2000-ordningerne for nogle af hans skovarealer.
 
Anthon søger ikke tilskud:
Hvis han IKKE søger Natura 2000-tilskud og kommer til at lave en ulovlig landbrugsaktivitet i skoven (fx aflæsning af landbrugsaffald på et skovareal), vil han være omfattet af krydsoverensstemmelsesreglerne og risikere at blive trukket i støtten. Kommer han derimod til at opføre en ulovlig bygning på skovarealet, der ikke vedrører hans landbrugsaktivitet (fx en jagthytte), vil det ikke være omfattet af krydsoverensstemmelse, og han bliver dermed ikke trukket i sin enkeltbetaling.
 
Anthon søger Natura 2000-skovtilskud:
Vælger Anthon nu at søge Natura 2000-skovtilskud på 30 ha af sit skovareal. Nu kommer Anthon til at opføre en ulovlig jagthytte på et af de arealer, hvor han har fået udbetalt Natura 2000-skovtilskud. Det udløser krydsoverensstemmelse, men han bliver kun trukket i udbetalingen af den støtte han modtager under landdistriktsordningen og ikke i enkeltbetalingen. Havde han opført bygningen på et areal, hvor der ikke var udbetalt støtte til, vil han ikke blive omfattet af krydsoverensstemmelse.
 
 
Eksempel 2
Børge har også en kombineret land- og skovbrugsejendom med 500 ha landbrugsjord i omdrift, 50 ha græsningsenge (som ikke er berettiget til enkeltbetaling) og 65 ha skov. Hele ejendommen er beliggende i et Natura 2000-område.
 
Børge har indtil nu modtaget enkeltbetaling til sine landbrugsarealer og har en Natura 2000-ordning på sine græsningsenge.
 
Børge overvejer nu, om han skal søge tilskud under Natura 2000-ordningerne for nogle af hans skovarealer.
 
Børge søger ikke tilskud:
Hvis han IKKE søger Natura 2000-tilskud og kommer til at lave en ulovlig landbrugsaktivitet i skoven (fx aflæsning af landbrugsaffald på et skovareal), vil han være omfattet af krydsoverensstemmelsesreglerne og risikerer at blive trukket i både enkeltbetalingen og Natura 2000-betalingen på græsarealet. Kommer han derimod til at opføre en ulovlig bygning på skovarealet (bygningen vedrører ikke hans landbrugsaktivitet), vil det ikke være omfattet af krydsoverensstemmelse, og han bliver dermed ikke trukket i sin støtte.
 
Børge søger Natura 2000-skovtilskud:
Børge vælger nu at søge Natura 2000-skovtilskud på 10 ha af sit skovareal. Børge opfører herefter en ulovlig bygning på et af de arealer, hvor han har fået udbetalt Natura 2000-skovtilskud. (Bygningen vedrører ikke hans landbrugsaktivitet.) Det udløser krydsoverensstemmelse. Han bliver nu trukket i udbetalingen af den støtte han modtager under landdistriktsordningen (både i skoven og på græsningsengen), men ikke i enkeltbetalingen. Havde han opført bygningen på et areal, hvor der ikke var udbetalt støtte til, vil han ikke blive omfattet af krydsoverensstemmelse.
 
 
På hvilke områder rammes du ikke af krydsoverensstemmelse?
Tilskud til de grønne driftsplaner i skovbruget er ikke omfattet af krydsoverensstemmelse. En overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne kan derfor ikke påvirke dette tilskud eller enkeltbetalingen.
 
Fejl i forhold til tilskudsansøgningen fx arealfejl, som ikke er omfattet af krydsoverensstemmelsesreglerne, betyder, at det kun er tilskudsvilkårene, der er overtrådt. Det medfører en reduktion af det udbetalte tilskud til det konkrete areal, som arealfejlen vedrører, men udløser ikke krydsoverensstemmelse og reduktion i andre tilskud.
 
 
Hvad er landbrugsaktiviteter?
Landbrugsaktiviteter er aktiviteter, der vedrører produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål eller bevarelse af landbrugsjord i god landbrugs- og miljømæssig stand.
 
Dette begreb indeholder – ud over mere traditionelle landbrugsaktiviteter – også aktiviteter der udføres af hensyn til landbrugsdriften. Som eksempel kan nævnes bortskaffelse af affald e.l. fra landbruget, der, selvom dette måtte ske på et ikke-landbrugsareal (f.eks. i skoven), er en landbrugsaktivitet. Desuden omfatter landbrugsaktiviteter anvendelse af gødning, plantebeskyttelsesmidler, sprøjtemidler, medicin, foder m.v., der er direkte relateret til drift af land- og skovbrug.
 
Men der er også andre forhold, hvor der kan være tale om en landbrugsaktivitet, så krydsoverensstemmelsesreglerne træder i kraft. F.eks. kan der efter Natura 2000-tilskudsreglerne i skov ydes tilskud til afgræsning for at fremme af de biodiversitetsmæssige værdier. Dette er efter EU-reglerne en landbrugsaktivitet, og en række af de regler, der knytter sig til hold af landbrugsdyr, er omfattet af krydsoverensstemmelsesreglerne. Her gælder altså de samme regler i det åbne land som i skoven. En overtrædelse af f.eks. øremærkningsreglerne eller dyrevelfærdsreglerne, kan derfor få konsekvenser for eventuelle direkte støtteordninger eller landdistriktsordninger.
 
 
Skovforeningens anbefaling
Ejere af en ejendom, der modtager tilskud efter Natura 2000-ordningerne for skov, kan selvfølgelig undgå risikoen for at få en støttenedsættelse ved at overholde de regler, der er omfattet af krydsoverensstemmelse.
 
Men vi er selvfølgelig klar over, at der kan være situationer, hvor reglerne er svært gennemskuelige eller situationer, hvor reglerne kan blive overtrådt, uden det er sket med fortsæt.
Derfor er den bedste anbefaling at undgå ulovlige landbrugsaktiviteter i skoven. Derved mindskes risikoen for at blive trukket i enkeltbetalingen på landbrugsarealerne.
 
Krydsoverensstemmelsesreglerne kan ses i Vejledning om krydsoverensstemmelse. De mest relevante og generelt gældende krydsoverensstemmelsesregler med betydning for skovejere kan ses i boksen.
 
 

Relevante generelle krydsoverensstemmelseskrav med relation til skov

 
Krav 1.16: 2 meter bræmmer langs vandløb og søer
 1. Dyrkning, jordbehandling, og plantning, må i landzone ikke foretages i en bræmme på 2 m langs naturlige vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet ”godt økologisk potentiale” eller ”maksimalt økologisk potentiale”. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m2.
Krav 1.23: Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 2000 område
 1. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe samt 4) ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt ovenfor, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelse.
 
Krav 1.27: Beskyttelse af reder og redetræer
 1. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar – 31. juli.

 2. Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar – 31. august.

 3. Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes.

 4. Hule træer og træer med spættehuller, må ikke fældes i perioden 1. november – 31. august.

 5. Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april – 31. august.

 6. Forbud mod at indfange eller slå vilde fugle ihjel.

 7. Forbud mod forsætlig ødelæggelse eller beskadigelse af fugles reder og æg, samt forsætlig fjernelse af fugles reder.

 8. Forbud mod forsætlig forstyrrelse af vilde fugle.

Krav 1.29: Om fredskovspligtige arealer beliggende i et Natura 2000 område
 1. For det enkelte fredskovspligtige areal gælder:
  Dyrehold er forbudt.

 2. På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald.

 3. Søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, der hører til fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven, fordi de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, må ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres.
 
 

Støtteordninger

 
Direkte støtteordninger
 • Enkeltbetaling
 • Etablering af flerårige energiafgrøder
 • Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer
 • Ekstensivt landbrug
 • Handyrpræmier
 • Produktion af flerårige energiafgrøder

Landdistriktsstøtteordninger
Betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder:
 • Ø-støtte
 
Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer:
 • Randzonekompensation til landbrugere (p.t. ikke indeholdt i de danske ordninger på grund af underkendelsen af vandplanerne)
 • Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (OM)
 • Miljøbetinget tilskud (MB)
 • Tilskud til pleje af græs- og naturarealer
 • Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer
 • Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder i forlængelse af tilsagn om anlæg af vådområde
 • Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding
 • Tilskud til fastholdelse af vådområder
 
Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af skovbrugsarealer:
 • Tilskud til første skovrejsning på landbrugsarealer
 • Tilskud til miljøvenligt skovbrug, herunder Natura 2000-tilskud i skov
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.