Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

EU udskyder bæredygtighedskriterier til efter 2020

29. september 2014
Sophie Walseth, Dansk Skovforening
 
 
Europa-Kommissionen har udskudt udarbejdelsen af bæredygtighedskriterierne for bioenergisektoren i EU til efter 2020.
 
Vedvarende energi skal i 2020 udgøre 20 % af Europas energiforbrug. EU har på den baggrund forpligtiget sig til at holde øje med bæredygtigheden af den biomasse, der bruges til energi. Seneste arbejdsdokument fra kommissionen konkluderede, at der ikke er behov for bæredygtighedskriterier i øjeblikket. Kommissionen vil undersøge emnet igen i perioden efter 2020.
 
På trods af EU’s udmelding har fem medlemslande Belgien, Ungarn, Italien, Holland og England, enten etableret eller er i gang med at udarbejde nationale bæredygtighedskriterier for deres eget forbrug af træ til energi. Disse medlemslande er alle karakteriseret ved, at være små skovnationer, som baserer en stor del af deres grønne omstilling frem mod 2020 på import af træ
 
 

Fremtiden for bæredygtigt træ i Danmark

 
Danmark minder på mange måder disse førnævnte lande. I Danmark har bekymringen for kraft-varmens omstilling til biomasse været udtalt. Politisk indeholdte den store energiaftale fra 2012 blandt andet udarbejdelsen af en biomasseanalyse med henblik på blandt andet, at kortlægge kilderne til den danske biomasse import, biomasse potentialer, og bæredygtighed.
 
Analysen kom i foråret 2014 og konkluderede, at der i perioden frem til 2020 er bæredygtigt produceret træ at få. Klima-, Energi- og Bygningsministeren udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af analysen, at energibranchen bør sikre sig at biomassen er beæredygtigt produceret.
 
På baggrund af den opfordring og for at imødekomme kritik af den stadigt stigende import at træbiomasse, arbejder den danske energibranche i øjeblikket med at udvikle en frivillig branchestandard for indkøb af bæredygtigt produceret træ. Standarden bør give dansk træ en markedsfordel, fordi der herhjemme er styr på arealanvendelse og skovdrift og fordi træflisens korte transportvej og lave energiomkostning sikrer en lav proces-emission af CO2.
 
Skønt der endnu ikke er udfærdiget specifikke kriterier, opfatter EU kommissionen en kulstofbesparelse på 70 % i forhold til fossile brændsler som 'god praksis'. Nye tal (se Figur 3) fra EU's Fælles Forskningscenter (Joint Research Centre) viser, at elektricitet og opvarmning genereret fra europæiske kraftværker af europæisk, russisk og baltisk træflis lever op til denne standard. Det samme gælder træpiller, om end besparelsen er lidt lavere end for træflis.
 
 
 
Figure 3: Default GHG saving performance of solid biomass

Source: Joint Research Centre 2014. Notes:
  • Default GHG values are obtained applying a standard electrical efficiency of 25% and a standard thermal efficiency of 85%.
  • SRC = Short Rotation Coppice. The calculations are based on GHG data from eucalyptus cultivation in tropical areas.
  • Stem wood (NG)= pellets produced using natural gas as process fuel, all the other pathways are based on wood as process fuel.
  • Distances refer to the following regions: 1-500 km = intra-EU trade, 500-2500 km = imports from Russia and Baltic countries,
    2500 – 10000 km = imports from South East USA and South America, >10000 km = imports from Western Canada.

Figur 3 viser at transport udgør en væsentlig del af den samlede proces CO2-udledning.


Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.