Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

 
5. februar 2015
Sophie Walseth & Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
 
1. februar 2015 er en ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse trådt i kraft. Den nye bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og GLM-bekendtgørelsen (om god landbrugs- og miljømæssig stand).
 
 

21 KO-krav ophævet


Antallet af KO-krav (krav om krydsoverensstemmelse) er reduceret fra 125 til 105, dvs. 21 krav er ophævet som følge af reduktion i antallet af krav i EU's nye landbrugsreform.

Se de 21 ophævede KO-krav  (PDF-fil).

Den mest relevante ændring for skovejere, der modtager landdistriktsstøtte er, at krav 1.27 omhandlende beskyttelse af reder og redetræer ophæves. Det erstattes i stedet af krav 1.38 Forbud mod beskæring af træer og buskads på landbrugsarealer i fuglenes yngletid (fra 15. marts til 31. juli).

Det skal dog bemærkes, at det i henhold til Jagt og vildtforvaltningsloven §6 a stk. 2 er forbudt forsætligt at ødelægge, beskadige eller fjerne fugles reder. En sådan lovovertrædelse er stadig forbundet med en bødestraf, men der trækkes ikke længere i landbrugsstøtten eller landdistriktsordningen.

De fleste ophævede krav omhandler dog anvendelse og udbringning af spildevandsslam, anvendelse af sprøjtemidler, god landbrugs- og miljømæssig stand for jord (herunder bekæmpelse af flyvehavre og Kæmpebjørneklo) samt folke-, dyre- og plantesunhed.
 

 

Centralisering af kontrollen


NaturErhvervstyrelsen vil fremover være den eneste myndighed, der fører kontrolbesøg. Kommuner og Fødevarestyrelsen foretager således ingen fysiske kontrol. Alle KO-krav kontrolleres fremover ved kontrolbesøg, hvorved omfanget af det enkelte besøg bliver større.
 

 

Uklart: juridisk grundlag for reduktion i støtten pga. overtrædelse af reglen om to-meter bræmmer?

 
I forbindelse med udarbejdelse af den nye bekendtgørelse har NaturErhvervstyrelsen modtaget spørgsmål om, hvorvidt der er juridisk grundlag for at reducere landbrugsstøtten ved lovovertrædelse af reglen om to-meter bræmmer langs vandløb.
NaturErhvervstyrelsen undersøger dette i samarbejde med Miljøministeriet og kontrollerer derfor ikke bræmmerne eller foretager træk i støtten, før spørgsmålet er afklaret.
 

 

Tidligere nyheder

 
Kan krydsoverensstemmelse ramme Natura 2000-ejere? (17. juli 2014)
Risikoen for at ejere, der anvender Natura 2000-ordningerne for skov, bliver ramt af krydsoverensstemmelsesreglerne og risikerer at blive trukket i enkeltbetalingen er meget begrænset.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.