Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Gennemsigtighed om danske lovforslags forhold til EU-retten


19. august 2015
Hans M. Hedegaard og Tanja B. Olsen, Dansk Skovforening

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ønsker fuld gennemsigtighed om danske lovforslags forhold til EU-retten: Hvilke dele af ny lovgivning implementerer EU-regulering og hvilke dele ligger ud over hvad EU-reguleringen kræver?

Det fremgår af et hyrdebrev hvor ministeren overfor sine styrelser - Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet - fastsætter disse retningslinjer for høringsbreve med udkast til ny regulering der implementerer EU-retlige forpligtigelser:

Høringsbrevene skal fremover redegøre for:
  • Hvilke dele der implementerer EU-retlige forpligtigelser
  • Om der er dele af udkastet, der er udtryk for overimplementering af EU-retlige forpligtelser
  • Hvilke dele der i givet fald er udtryk for overimplementering (med henvisning til relevante §§’er)
  • Konsekvenser – herunder de erhvervsøkonomiske - af de dele af udkastet, der rækker ud over de EU-retlige forpligtelser
  • Om der er undtagelsesbestemmelser i direktivet, og om de er anvendt
  • I hvilket omfang EU-krav er uklare og begrundelse for den valgte fortolkning.
Hvis det helt undtagelsesvis - fx hvis reguleringen kræver øjeblikkelig ikrafttræden - er umuligt at sende udkastet i offentlig høring, skal ovenstående oplysninger snarest muligt offentliggøres på anden vis. 

Retningslinjerne træder i kraft med det samme.


Skovforeningen hilser initiativet meget velkommen


Det vigtigt er at der kommer klarhed om forholdet mellem dansk lovgivning og Danmarks internationale forpligtelser.

Spørgsmålet om overimplementering i skov- og naturlovgivningen har været særligt påtrængende når det gælder habitatdirektivet, fx beskyttelse af Natura 2000-områder. Fx er den prioriterede skovnaturstype ”Elle- og Askeskov” mange steder blevet kortlagt selvom skoven står på tør bund. I naturtypebeskrivelsen står om elle- og askeskov: ”Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis vandbevægelse, bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask”.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.