Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000: Husk anmeldepligt for visse aktiviteter


9. december 2017
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening

Planlægger du skovninger særligt i løvtræ hen over vinteren? Og ligger din skov i et Natura 2000-område? Så skal du huske at anmelde aktiviteten til Miljøstyrelsen eller til kommunen inden du kan gennemføre dem.

 

Hvad skal anmeldes?


Ejere af skov i Natura 2000-områder skal anmelde en række aktiviteter til myndighederne inden de kan sættes i gang. Er din skov fredskovspligtig skal du anmelde til Miljøstyrelsen og er den uden fredskovspligt skal du anmelde til kommunen.

Følgende aktiviteter i fredskov kræver anmeldelse:
 • Renafdrift af løvskov.

 • Plantning i løvskov.

 • Fremme af nåletræer i løvskov.

 • Nyetablering af intensiv pyntegrøntproduktion, juletræer mv., som kræver brug af gødning og pesticider.

 • Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser mv.)

 • Ændringer i afvandingsforholdene.
Er skoven ikke fredskovspligtig skal følgende aktiviteter anmeldes:
 • Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.

 • Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.

 • Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.

 • Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.

 • Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.

 • Etablering af ikkegodkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).
Myndighederne har efter skovejernes anmeldelse 4 uger til at beslutte sig for om den anmeldte aktivitet skal undersøges nærmere. Reagerer de ikke indenfor 4 uger, kan du gennemføre aktiviteten. Hvis myndighederne vurderer at aktiviteten kræver nærmere undersøgelser, kan de forlænge undersøgelsesperioden med op til 6 måneder.

Hvis myndighederne vurderer at aktiviteten ikke er forenelig med Natura 2000-beskyttelsen, kan de tilbyde ejeren en aftale eller pålægge ejeren den drift eller de andre foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere Natura 2000-planen.


Gratis rådgivning i Skovforeningen


Skovforeningen yder gratis rådgivning til alle ejere med fredskovpligtige arealer i Natura 2000-områderne.

Husk anmeldeordningen hvis du vil afdrive dine løvtræarealer i et Natura 2000område.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.