Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Har du skov i et natura 2000 område? – husk anmeldeordningen

Den 28. december 2005
Forstfuldmægtig, Tanja Blindbæk Olsen

Skov- og Naturstyrelsen har efteråret igennem været i gang med en kortlægning og registrering af skovnaturtyper i NATURA 2000 områderne.

Kortlægningen skal danne baggrund for de natura 2000 skovplaner, som skal udarbejdes for alle skovarealer i NATURA 2000 områderne. Efter godkendelse af planerne vil der blive indgået aftaler med ejeren om den fremtidige drift af arealerne.

Hele processen med kortlægning, udarbejdelse af planer og indgåelse af aftaler forventes først at være afsluttet i 2010. Skovforeningen yder gratis rådgivning i forbindelse med kortlægning og aftaleindgåelse, samt svarer på spørgsmål omkring hele processen. Du kan finde en nærmere beskrivelse af processen.

Anmeldeordningen
Da EU allerede nu stiller krav om beskyttelse af de udpegede arealer, gælder anmeldeordningen indtil der er indgået aftaler om driften af arealerne i de internationale naturbeskyttelsesområder. Det betyder, at følgende aktiviteter skal anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen, inden de gennemføres:


  • Renafdrift af løvskov
  • Plantning i løvskov
  • Fremme af nåletræer i løvskov
  • Nyetablering af intensiv pyntegrøntproduktion, juletræer mv., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider)
  • Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser mv.)
  • Ændringer i afvandingsforholdene.

Hvis Skov- og Naturstyrelsen ikke inden 4 uger har besluttet at undersøge den anmeldte aktivitet nærmere, kan den gennemføres. Hvis Styrelsen vil vurdere aktiviteten nærmere, kan gennemførelsen udskydes i op til 6 måneder. Ejerens eventuelle tab hermed vil blive erstattet.

Hvis Styrelsen vurderer, at aktiviteten ikke kan gennemføres, kan det blive nødvendigt at indgå en foreløbig aftale med ejeren om en særlig drift af arealerne – eller udstede et påbud, hvis der ikke kan indgås en aftale. I begge tilfælde vil ejerens eventuelle tab blive erstattet. Også i forbindelse med de foreløbige aftaler er det muligt at trække på den gratis rådgivning fra Skovforeningen, som ydes til alle ejere – såvel medlemmer som ikke medlemmer - der har fredskovsarealer beliggende i Natura 2000-områderne.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.