Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Pligt for jordejere til at bekæmpe kæmpebjørneklo

 
 
13.marts 2006
Hans Hedegaard, Dansk Skovforening
 
 
En ny bekendtgørelse forpligter jordejere til at bekæmpe kæmpebjørneklo hvis amtet eller kommunen har skrevet en særlig indsatsplan for bekæmpelsen. Formålet er at sikre en mere effektiv og udbredt bekæmpelse af kæmpebjørneklo som på sigt vil mindske plantens negative effekter på det åbne lands biologiske, landskabelige og rekreative værdier.

Indsatsplanen skal blandt andet oplyse hvilke arealer som omfattes og hvornår planten senest skal være bekæmpet. Planen skal også vejlede om hvilke metoder der er egnede til at bekæmpe planten.

Kommunen eller amtet kan oplyse om der er ved at blive udarbejdet en indsatsplan for et konkret område.

Hvis kommunen opdager at en lodsejer ikke selv har bekæmpet kæmpebjørneklo, kan kommunen påbyde bekæmpelse. Samtidig oplyser kommunen hvornår den kommer igen og sørger for bekæmpelsen hvis lodsejeren ikke selv har gjort det inden da. Samme brev vil også advare lodsejeren om muligheden for en bøde hvis pligten til bekæmpelse ikke overholdes.

Ejere af jord der er omfattet af en indsatsplan, kan klage både over indholdet i planen og over amtslige og kommunale påbud om bekæmpelse af bjørnekloen. Klager sendes til den myndighed der står bag indsatsplanen eller påbuddet. Myndigheden videresender klagen med bemærkninger til Plantedirektoratet.

Læs mere på Plantedirektoratets hjemmeside om de nye regler og om forebyggelse og bekæmpelse af kæmpebjørneklo.
 

Læs også Skov- og Naturstyrelsens artikel om kæmpebjørnekloen.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.