Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 - Husk anmeldepligten.

 
9. juni 2006
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
De nye regler i skovloven og naturbeskyttelsesloven, om at visse ellers lovlige aktiviteter skal anmeldes inden de påbegyndes, hvis det berørte areal ligger i et natura 2000 område, skal tages ganske alvorligt.

Skov og Naturstyrelsen skriver i Skoven-Nyt nr 11/2006 at alle overtrædelser af anmeldepligten vil blive meldt til politiet.

Anmeldelsen skal være skriftlig og skal sendes til det lokale landsdelcenter. Find yderligere information, blanketter m.v her.

Læs mere om hele Natura 2000 processen.

Hvad skal anmeldes?
I skovloven er anmeldeordningen for fredskovspligtige skovbevoksede arealer lovfæstet i § 17 og nærmere beskrevet i bilag 1. Her skal følgende aktiviteter anmeldes:
 • Renafdrift af løvskov
 • Plantning i løvskov
 • Fremme af nåletræer i løvskov
 • Nyetablering af intensiv pyntegrøntproduktion, juletræer mv., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider)
 • Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser mv.)
 • Ændringer i afvandingsforholdene.

I naturbeskyttelsesloven er anmeldeordningen for alle øvrige arealer beliggende i et natura 2000 område lovfæstet i §19b og nærmere beskrevet i bilag 2. Her skal følgende aktiviteter anmeldes:

 • Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
 • Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.
 • Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.
 • Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.
 • Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
 • Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
 • Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
 • Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3.
 • Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet.
 • Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
 • Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
 • Etablering af ikke godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.