Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nåletræmarkedet er yderligere styrket i starten af 2007

25. januar 2007
Jens Kristian Poulsen / Mikkel Holmstrup, DANSKE SKOVES HANDELSUDVALG

Danske Skoves Handelsudvalg mødtes d. 18. januar 2007 og diskuterede markedssituationen for løv- og nåletræ. Det konkluderes, at:

  • Der har været yderligere prisstigninger i det danske nåletræmarked i starten af 2007.
  • Højkonjunkturen i nåletræmarkedet ventes at vare ved, og priserne er forrykket, så det i tiltagende grad er fordelagtigt at aflægge korttømmer.

  • Eksporten af dansk nåletræ til Tyskland er i 4. kvartal af 2006 steget til omkring 30.000 tons pr måned, som følge af de høje priser i det tyske nåletræmarked.

  • Der opfordres til, at man holder klassificeringsreglerne og handler på priserne i stedet for at lade prisændringer blive maskeret af ændret klassificeringspraksis.

  • Efterspørgslen på dansk bøgetræ til eksport er steget lidt, men der har endnu kun være små prisstigninger og kun på de ringere kvaliteter (B/C træ).

  • Der er for alle træarter store problemer med at få træet ud af skovene grundet den meget våde og milde vinter.

  • De seneste storme vurderes ikke at få mærkbar indflydelse på de danske råtræpriser.

Nål

I løbet af 4. kvartal af 2006 er eksporten til Tyskland af dansk rundtræ af nål (aggregeret for samtlige sortimenter) steget til godt 30.000 tons pr. måned. Opsvinget i det tyske nåletræmarked er stærkt, fordi både papirværker og savværksindustri producerer i et højt tempo.

Markedet for langtømmer er præget af, at der fortsat findes en del træ på vandlager. Prisen hæves kun langsomt. Prisrelationen er nu således, at det kan betale sig at aflægge korttømmer helt op i 26-30 cm klassen.

Korttømmer af rødgran efterspørges i et stærkt marked, og konjunkturbarometeret viser en forventning om god efterspørgsel i de kommende måneder. I Sydtyskland er priserne på rødgran, B 2b (kvalitet B, 26-30 cm) i starten af januar brudt igennem loftet på 100 EUR/fm (spotmarkedet), hvilket omregnet til dansk opmåling svarer til priser for gran over 700 kr/m3. Også i Østrig er markedet stærkt, hvilket har betydet, at også eksporten til dette område har været god i de forgangne måneder. Prisen er jævnt faldende nordud i Tyskland til et niveau omkring 75-80 EUR/fm. Hugsten af de mindre træarter (sitka, grandis og ædelgran) er steget i Danmark, fordi der også har været prisstigninger i disse segmenter.

Efterspørgslen på emballagetræ er god, men prisniveauet er endnu ikke stabilt. Prisen er højest vest for Storebælt, da emballagetræ som hovedregel fragtes over landjorden og væk fra Sjælland. Det kan være hensigtsmæssigt at gennemføre saneringshugster af stormfaldsrande fra stormen i 2005, da risikoen for billeangreb kan være forhøjet til foråret.

Spånpladeproduktionen i den hjemlige industri har vanskeligt med at møde efterspørgslen fra byggeriets side, hvilket ifølge http://www.wood-supply.dk/ har ført til prisstigninger på færdigvaresiden i omegnen af 15-40%. Prisen på råtræ til spånpladeproduktionen har ligget tæt op af energitræprisen.

Prisen på cellulosetræ er tilbage på niveauet fra først i 1990’erne, og det har lagt et opadgående pres i bunden af nåletræmarkedet.

Markedet for energitræ præges fortsat af lagre. De høje temperaturer i vinteråret har ført til, at varmeværkernes produktion er lavere end normalt. Dog har der været mindre prisstigninger i løbet af vintermånederne.

Handelsudvalget opfordrer til, at skovene løbende forsøger, at imødekomme den gode efterspørgsel på nåletræmarkedet ved løbende prisforhandlinger, idet man dog ikke ændrer på klassificeringen men i stedet handler på priserne.

Løv

Efterspørgslen på de ringere kvaliteter af rødkernet bøgetræ samt B- og C-træ er vokset. Den danske eksport af bøgekævler til Kina ventes at være højere i år end sidste år. Det skyldes, at priserne på bøgekævler i Tyskland er steget med ca. 10 EUR/m3, og fortsætter tendensen vil, dansk træ igen kunne eksporteres til Kina til konkurrencedygtige priser. Dog er det primært kævler af ringere kvalitet, som efterspørges til produktion af møbler, lister mv.

Markedet for eg er uændret stærkt, men ifølge prisstatistikken er der forholdsvis stor forskel mellem priserne hos de danske opkøbere. Det i forvejen lave udbud af egeplankekævler er særlig hårdt ramt af den våde danske vinter som mange steder umuliggør udtransport.

Udbuddet af ask og ær mødes af en rimeligt god efterspørgsel. For askens vedkommende er det primært de store, brunkernede kævler, som har opkøbernes interesse.

Brændesalget til grossister og detailhandlere forløber godt. Importpriserne på brænde er stedvist steget ca. 70 kr/m3, og det har betydet en styrkelse af markedet for grossistbrænde (2,7 m aflagt ved vej). Markedet for sankebrænde ser fortsat ud til at være vigende flere steder i landet, og Handelsudvalget peger på, at udvikling af maskinskovning af løvtræ til energiformål er en presserende opgave for dansk skovbrug.

Vejrliget

Den meget våde vinter besværliggør udtransport af alle træarter, og skovvejene tåler mange steder ikke lastbiltransport i øjeblikket. Situationen mindsker det øjeblikkelige udbud af træ, og skaber frygt for flaskehalsproblemer senere på sæsonen.

De seneste to storme er gået henholdsvis nord og syd om Danmark. Begge medførte stormfald i nål i henholdsvis Sverige og Midttyskland. Omfanget er dog ikke af et sådant omfang, at Handelsudvalget vurderer det vil få mærkbar indflydelse på det danske råtræmarked. Det tyske landbrugsministerium vurderer ligeledes, at det tyske nåletræmarkedet ikke vil blive påvirket af stormfaldet efter Kyrill, som stormen er blevet døbt.

Yderligere information
  
Flere nyheder om råtræmarkedet
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.