Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Rådgivning

 
 
Barn i skov. Foto: Eva Skytte, Dansk Skovforening
Skovforeningen tilbyder juridisk og økonomisk rådgivning om skov og natur til både ejere og andre parter.

Vi har den juridiske og den skovfaglige ekspertise, der er afgørende for at forstå og håndtere de spørgsmål, der måtte opstå i relation til skov og natur. Og vi kender den politiske proces bag lovgivningen og dens forudsætninger samt de forskellige aktører. Så tag fat i os og gerne så tidligt som muligt, når en konkret sag opstår.

Rådgivningen tilbydes inden for disse områder:


Skoven

 • Skovlovstilladelser, fx inden for disse områder:
  • Fredsskovspligtens indhold og udstrækning og ophævelse af fredskovspligt, herunder erstatningsskov
  • Hugst af træer før hugstmodenhed
  • Dyrehaver
  • Byggeri og placering af øvrige anlæg i skov
  • Udstykning
  • Udlæg af arealer i skov til andet end skovdrift, fx naturarealer eller juletræer udover 10 pct. af det fredskovspligtige areal

 • Afbrænding af hugstaffald

 • Vandindvinding i skov

 • Tilskudsmuligheder for skov og natur, fx inden for disse områder:
  • Grøn driftsplan
  • Plan for særlig drift
  • Natura 2000
  • Stormfald og genplantning
  • Skovrejsning.

Naturen

 • Natura 2000 – Habitatdirektivet – Udpegning af arealer, Bilag IV-arter m.m.

 • Natura 2000 - Fuglebeskyttelsesdirektivet – skovfugle

 • Naturbeskyttelseslovens § 3 – registrering og håndtering af sådanne arealer

 • Kortlægning af særligt værdifuld skov (§25 skov)

 • Beskyttede arealer i skov udenfor Natura 2000 og §3

 • Beskyttelseslinier - skov, strand, søer og åer og fortidsminder

 • Landzonetilladelser

 • Fredningssager – processen, erstatningsberegning, anke

 • VVM-vurderinger ved nye projekter og planer

 • Kystbeskyttelse

 • Usædvanlige hegn.

Offentlig adgang

 • Regler for offentlighedens adgang til skov og natur, herunder:
  • Mountainbikes
  • Løse hunde
  • Ridning i skov
  • Større arrangementer i skoven, fx orienteringsløb

 • Nedlæggelse af veje og stier i skoven og i det åbne land

 • Brand-, tyveri- og hærværksordningen – fx henkastning af affald, ildspåsætning, ødelæggelse af træer

 • Ansvar ved færdsel i skov

 • Risikotræer.

Naboretlige forhold

 • Veje og stier

 • Skel- og hegnssager

 • Kapning af skov mod vej og sti

 • Private erstatningssager.

Ekspropriation og erstatning

 • Processen, erstatningsberegning, anke

Skat

 • Offentlig vurdering af skovejendomme

 • Generationsskifte af skovejendomme (ikke konkrete beregninger på ejendomsniveau)

 • Avancebeskatning (ikke konkrete beregninger på ejendomsniveau)

 • Skattelovgivning i øvrigt af betydning for skov og natur.

Jagt og vildtforvaltning

 • Redetræer

 • Reglerne om opdræt og udsætning af fuglevildt

 • Reglerne om vildtremiser og biotopplaner

 • Lokal og national forvaltning af hjortevildt

 • Anden vildtforvaltning – ulv, bæver.

Fortidsminder

 • Reglerne om tilsyn og kortlægning

 • Reglerne om hvordan der skal forholdes på og omkring fortidsminder

 • Håndtering af påbud om retablering m.m. i tilfælde af overtrædelser af Museumsloven.

Forsikringsordninger

 • Stormfaldsforsikring

 • Produktansvarsforsikring.

Syn og skøn


 • Skovforeningen kan agere skønsmand i konkrete sager.

 • Alternativt kan vi hjælpe med at finde eksterne kvalificerede skønsmænd.

Gennemgang, udfærdigelse og genforhandling af kontrakter, fx for:

 • Skovbørnehaver

 • Jagtlejekontrakter

 • Entreprenørkontrakter

 • Kontrakter om vandindvinding

 • Andre brugergrupper såsom orienteringsløbere, spejdere o.l.

Retssager, voldgiftssager og mægling


Skovforeningen kan bistå medlemmer som sparringpartner ved tvister med myndigheder, kontraktparter, brugere af skoven eller lignende, som bliver anlagt ved retten eller taget til voldgift.

I retssager vil medlemmet skulle udpege en ekstern advokat til at føre sagen, men Skovforeningen vil være medlemmets juridiske og skovfaglige sparringpartner under hele sagen.

I voldgiftssager kan Skovforeningen håndtere sagen uden udpegning af ekstern advokat, hvis sagen ikke leder til mundtlig høring. Processen er fortrolig.

Ofte vil en tvist, særligt mellem private parter, kunne løses bedst ved forhandling eller mægling. Her finder parterne deres egen løsning, og det er ofte lettere for parterne at se hinanden i øjnene bagefter. Processen er fortrolig.


Pris og omfang for rådgivningen


Kort telefonisk rådgivning er gratis for skov- og naturejende medlemmer.

Vi tilbyder endvidere medlemmerne, uden fakturering, at gennemgå skriftlig dokumentation i et rimeligt omfang og give medlemmerne en tilbagemelding med en vurdering af sagen og anbefalinger til yderligere skridt.

Det vil være en konkret vurdering fra sag til sag, hvorvidt en fuld gennemgang af sagen vil falde indenfor eller uden for den gratis rådgivning. Skovforeningen vil forinden arbejdet påbegyndes informere medlemmet om, hvorvidt arbejdets omfang vil føre til fakturering og i givet fald fremkomme med et skøn over det forventede timeforbrug.

Timer faktureres efter nedenstående priser (ekskl. moms):
 • Skov- og naturejende medlemmer: kr. 935 pr. time. Der faktureres ikke for rejsetid og rejseomkostninger, men ved rejser pålægges et fast startgebyr på kr. 935.

 • Personlige medlemmer og ikke-medlemmer: kr. 1.725. Der faktureres for både rejsetid og rejseomkostninger.

 • Associerede medlemmer: I henhold til den indgåede aftale.
Mere information
Tanja Blindbæk Olsen
Tlf.: 3378 5214
to@skovforeningen.dk

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.