Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Udveksling af markedsinformationer i Skovforeningens regi

 
 
Konkurrenceloven sætter regler for hvilke markedsmæssige informationer som Skovforeningens ansatte og tillidsvalgte må udveksle på fx Skovforeningens møder.
 


Konkurrenter og informationsudveksling

 
Udbydere af samme vare eller tjeneste samt interessenter med sammenfaldende interesser i konkurrencebegrænsninger for et produkt er i princippet konkurrenter.
 
I den forstand er fx Skovforeningens medlemmer konkurrenter. Det gælder i alle sammenhænge, så den gode kollega, studiekammeraten og den gamle ven kan alle være konkurrenter.
 
Konkurrencestyrelsen som forvalter konkurrenceloven, fokuserer især på informationsudveksling mellem markedets forskellige interessenter. Informationsudvekslingen må ikke medføre samordnet praksis, svække konkurrencen eller reducere den usikkerhed om konkurrenternes prisadfærd som er en forudsætning for en fri konkurrence på markedet.
 


Også løse bemærkninger kan være ulovlige, selv om de er utilsigtede

 
Konkurrenceloven forbyder konkurrenter at udveksle oplysninger om centrale konkurrenceparametre, fx priser, forventninger om fremtidige priser, rabatter, mængder og omkostninger, hvis det kan uniformere af prisdannelsen.
 
Loven skelner ikke mellem store og små aktører eller mellem store og små handler.
 
Loven skelner heller ikke mellem tilsigtede og utilsigtede overtrædelser. En utilsigtet overtrædelse er lige så ulovlig som en tilsigtet.
 
Derfor kan hentydninger og antagelser udvekslet imellem konkurrenter være nok til at overtræde loven. For eksempel udsagn som:
  • ”Hvad er dine forventninger til året der kommer?”
  • ”Nu må vi da have nået bunden”
  • ”Vi skal jo ikke forære tingene bort”
 

Håndtering af reglerne i Skovforeningens regi

 
Skovforeningens repræsentanter, det vil sige ansatte og tillidsvalgte, skal tage udgangspunkt i prisstatistikken samt i de udenlandske markedsnyheder som er offentligt tilgængelige når man drøfter markedsudviklingen.
 
Fx kan man på møderne i en skovkreds tage udgangspunkt i en fast gruppe af kurver fra prisstatistikken og drøfte kurvernes udvikling i perioden siden det foregående møde.
 
Skovforeningens ansatte og tillidsvalgte må som udgangspunkt gerne hjælpe medlemmerne med at finde kanaler til markedsinformation som er frit tilgængelig på internettet og i tidsskrifter. Disse kanaler kan hjælpe medlemmerne til selv at finde de markedsinformationer som skovejeren har brug for.
 
Hvis Skovforeningens repræsentanter overværer ulovlig udveksling af informationer om fx priser og marked, skal repræsentanterne stoppe diskussionen. Der bør meldes klart ud at sådanne ulovligheder ikke accepteres i Skovforeningens regi. Hvis en ulovlig udveksling af informationer alligevel fortsætter, skal Skovforeningens repræsentanter forlade mødet.
 


Konkurrencestyrelsen tolkning af Konkurrenceloven

 
Overordnet skal konkurrenceloven sikre en fri konkurrence, men det kan være uhyre vanskeligt at kende grænserne for hvordan man må agere i henhold til dette.
 
Konkurrencestyrelsen skriver i afgørelsen af konkurrencesagen (se nedenfor) mod Danske Skoves Handelsudvalg:
 
”Det vil som det klare udgangspunkt være forbudt for konkurrenter at udveksle oplysninger om centrale konkurrenceparametre som fx priser, rabatter, mængder og omkostninger. Det skyldes, at konkurrenter som følge af en sådan informationsudveksling ikke handler uafhængigt af hinanden, men erstatter konkurrencens risici med et konkurrencebegrænsende samarbejde”.
 
I Konkurrenceredegørelsen fra 2007 vurderer Konkurrencestyrelsen om brancheforeninger:
 

Prisinformationer
 
1. Enhver form for anbefaling om priser, rabatter m.v. fra brancheforeninger er forbudt.
 
2. Brancheforeningers udsendelse af maksimalpriser er som altovervejende hovedregel forbudt.
 
3. Brancheforeningers udsendelse af informationer om fremtidige priser er som altovervejende hovedregel forbudt.
 
4. Brancheforeningers udsendelse af informationer om aktuelle priser er som udgangspunkt forbudt. En undtagelse hertil kan være nogle former for prisportaler rettet mod forbrugere.
 
5. Brancheforeningers udsendelse af historiske priser kan være lovlig, hvis informationerne er tilstrækkeligt gamle og aggregerede.
 
6. Ved indsamling af individuelle prisinformationer skal brancheforeninger sikre fuld fortrolighed om informationerne.
 

Salgs- og produktionsinformationer
 
7. Brancheforeningers udsendelse af informationer, der afslører enkeltvirksomheders fremtidige salg og produktion, er som udgangspunkt forbudt.
 
8. Brancheforeningers udsendelse af historiske salgs- og produktions-informationer kan være lovlig, hvis informationerne er tilstrækkeligt gamle og aggregerede.
 
9. Ved indsamling af individuelle salgs- og produktionsinformationer skal brancheforeninger sikre fuld fortrolighed om informationerne.
 

Omkostningsinformationer
 
10. Brancheforeningers udsendelse af omkostningsinformationer er forbudt, hvis dette på nogen måde kan opfattes som en prisanbefaling.
 
11. Brancheforeninger må som hovedregel ikke udsende informationer om individuelle omkostninger, medmindre der er dokumenterbare effektivitetsgevinster, og informationerne er anonymiserede.

 
Generelle kriterier
 
12. Anbefalinger om forhold, der kan udgøre væsentlige konkurrenceparametre, vil oftest være forbudt.
 
13. Om udveksling af information er forbudt, afhænger især af informationens art og alder, aggregeringsniveauet og koncentrationen på markedet, samt hvordan informationen offentliggøres og til hvem.
 


Skovbrugets konkurrencesag 2007-2009

 
I 2007 undersøgte Konkurrencestyrelsen om der foregik ulovlige udvekslinger af markedsinformation mellem skovbrugets parter.
 
Der blev ikke rejst tiltale, og sagen lukkede i 2009 med tilsagnsskrivelser fra de implicerede parter. Her er sagens kronologiske forløb - samt efterspillet at Danske Skoves Handelsudvalg lukkede i 2010:
 
 
30. januar 2007
Ransagning af dansk skovbrug
Konkurrencestyrelsen har ransaget Skovforeningen og andre organisationer i skovbruget ud fra en formodning om prisaftaler mm. på træmarkedet. Skovforeningen afviser: Vi arbejder for gennemsigtighed på markedet for at fremme fri konkurrence.
 
19. februar 2007
Leder i Skoven 2/2007 om Konkurrencestyrelsens undersøgelse af om Dansk Skovforening og hele skovbruget begår konkurrencebegrænsende aktiviteter. Det gør vi ikke - vi skaber gennemsigtighed i træmarkedet for at sikre fri konkurrence.
 
10. oktober 2007
Stadig ingen aktiviteter i Handelsudvalget
Danske Skoves Handelsudvalg holder sig fortsat inaktivt indtil det er afklaret hvad udvalget må og ikke må. Skovforeningens almindelige markedsinformation fortsætter med det uforandrede mål at fremme gennemsigtighed for at fremme fri konkurrence.
 
8. september 2008
Nyt om konkurrencesagen
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har afhørt enkelte medlemmer af Handelsudvalget og derefter aflyst yderligere afhøringer. SØKs jurister skal nu tage stilling til sagens videre forløb.
 
4. december 2008
Konkurrencesagen: Politiet opgiver tiltale mod Skovforeningen
Sagen der begyndte i januar 2007 ser ud til at være slut: Bagmandspolitiet opgiver at tiltale Skovforeningen og Danske Skoves Handelsudvalg for konkurrencebegrænsende aktiviteter.
 
12. marts 2009
Skovforeningen i dialog med Konkurrencestyrelse
Skovforeningen mødtes 12. marts med Konkurrencestyrelsen for at få afklaret rammerne for vores fremtidige markedsarbejde. Konkurrencestyrelsen udtrykker villighed til at yde en fremadrettet vejledning.
 
21.september 2009
Afgørelse i tysk konkurrencesag
Konkurrencemyndighederne i Tyskland godkender salgssamarbejde mellem skovejerne.
 
25. november 2009
Konkurrencesagen er slut
Skovforeningen og resten af skovbruget har givet tilsagn til Konkurrencestyrelsen om hvordan vi i fremtiden vil informere om træmarkedet. Dermed kommer der ro på sagen - og desværre ringere konkurrence, stik imod myndighedernes officielle hensigt.
 
27. april 2010
Handelsudvalget lukker og slukker – og hvad så?
Skovbruget skal nu finde nye veje til at sikre rimelige konkurrencevilkår i træmarkedet for 25.000 små skovejere som på egen hånd ikke har en jordisk chance for at gennemskue markedet og træffe fornuftige økonomiske beslutninger.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.